PLUS na zkoušku

Zákon č. 95/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon

Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
26.04.199631.12.2006

95

26.04.199631.12.2006

ZÁKON

26.04.199631.12.2006

ze dne 13. března 1996,

26.04.199631.12.2006

kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

26.04.199631.12.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


26.04.199631.12.2006

Čl. I

26.04.199631.12.2006

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

26.04.199631.12.2006

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo střední" vkládá čárka a slovo "plynové".

26.04.199631.12.2006

2. § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

26.04.199631.12.2006

"2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 C,".

26.04.199631.12.2006

3. § 2 odst. 2 včetně poznámky č. 1a) zní:

26.04.199631.12.2006

"(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva mající vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o petroleje, motorové nafty, bionaftu,1a) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro pyrolýzu a chemické zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití.

26.04.199631.12.2006

1a) § 19 odst. 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

26.04.199631.12.2006

4. § 2 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

26.04.199631.12.2006

"(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.2)

26.04.199631.12.2006

(4) Paliva a maziva uvedená v odstavci 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžikem vyskladnění4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu přímý tranzit oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu přímý tranzit příslušnému finančnímu úřadu.".

26.04.199631.12.2006

5. V § 3 se v písmenech b) a c) vypouštějí slova "a to i pro vlastní potřebu,".

26.04.199631.12.2006

6. V § 3 se vypouští písmeno d).

26.04.199631.12.2006

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

26.04.199631.12.2006

7. V § 3 se na konci nově označeného písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

26.04.199631.12.2006

"f) provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy i jejich provozování s palivy a mazivy, která se nebarví a neznačkují.".

26.04.199631.12.2006

8. V § 4 odst. 2 se za slovo "značkování" vkládají slova "paliv a maziv", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zajistit", a na konci se připojují tato slova, která včetně poznámky č. 2a) zní: "stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.2a)

26.04.199631.12.2006

2a) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 188/1995 Sb.".

26.04.199631.12.2006

9. V § 4 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: "O porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv se jedná i tehdy, jestliže barvení a značkování paliv a maziv nebylo provedeno z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3, ačkoliv tato paliva a maziva nebyla vyvezena anebo propuštěna do celního režimu přímý tranzit.2) Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci.".

26.04.199631.12.2006

10. § 4 odst. 6 zní:

26.04.199631.12.2006

"(6) Výrobce a uživatel směsi barviva a značkovací látky2a) je povinen vést způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci barviva a značkovací látky.".

26.04.199631.12.2006

11. § 5 odst. 2 písm. b) zní:

26.04.199631.12.2006

"b) aby dovážená paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dopravou přes státní hranici České republiky.".

26.04.199631.12.2006

12. V § 5 odst. 3 se slova "(§ 2 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)".

26.04.199631.12.2006

13. V § 5 odst. 3 písm. a) se před slova "jen na základě koncese" vkládají tato slova, která včetně poznámky č. 4a) zní: "za účelem podnikání4a)"

26.04.199631.12.2006

4a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

26.04.199631.12.2006

14. V § 5 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

26.04.199631.12.2006

"e) uhradit nezbytné výdaje spojené s provedením analýzy odebraného vzorku autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří (§ 8 odst. 2), bylo-li na jejím základě zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.".

26.04.199631.12.2006

15. V § 5 odst. 4 se slovo "a" před slovem "skladuje" nahrazuje slovem "nebo", slova "(§ 2 odst. 2)" se nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)" a před slovem "evidenci" se vkládají tato slova: "způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a)".

26.04.199631.12.2006

16. § 6 písm. c) zní:

26.04.199631.12.2006

"c) prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů, s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie,".

26.04.199631.12.2006

17. § 6 písm. d) zní:

26.04.199631.12.2006

"d) přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla,".

26.04.199631.12.2006

18. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

26.04.199631.12.2006

"§ 6a

26.04.199631.12.2006

Stanovisko k rozhodování o koncesi

26.04.199631.12.2006

Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede Ministerstvo průmyslu a obchodu druh činnosti v oboru paliv a maziv, pro který stanovisko vydává, časový rozsah, popřípadě další podmínky provozování činnosti.".

26.04.199631.12.2006

19. V § 7 se za slova "povinností stanovených tímto zákonem" vkládají slova " , s výjimkou povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 písm. a),", čárka na konci písmene d) se nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky č. 9) se vypouští.

26.04.199631.12.2006

20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky č. 9) zní:

26.04.199631.12.2006

"§ 7a

26.04.199631.12.2006

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává též Policie České republiky, a to při plnění svých úkolů stanovených zvláštním zákonem.9)

26.04.199631.12.2006

(2) Policie České republiky v případě důvodného podezření odebere při kontrole vzorek paliva a maziva způsobem stanoveným pro státní orgány (§ 7) ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu2a) s tím, že po zapečetění odebraného vzorku jej doručí jednomu ze státních orgánů uvedených v § 7 písm. b) až d).

26.04.199631.12.2006

(3) Při kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem pro nakládání s palivy a mazivy, jsou státní orgány oprávněny požadovat na Policii České republiky zastavování motorových vozidel v silničním provozu. Policie České republiky je povinna těmto požadavkům vyhovět, pokud jí v tom nebrání plnění jiných úkolů.

26.04.199631.12.2006

9) § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

26.04.199631.12.2006

21. Poznámka č. 10) zní:

26.04.199631.12.2006

"10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

26.04.199631.12.2006

Poznámka č. 11) se doplňuje těmito slovy:

26.04.199631.12.2006

"Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

26.04.199631.12.2006

22. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 11a) zní:

26.04.199631.12.2006

"(2) Analýzu vzorku odebraného paliva a maziva za účelem kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny provádět na požádání státních orgánů autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře.11a)

26.04.199631.12.2006

11a) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.".

26.04.199631.12.2006

23. V § 9 odst. 1 se za slova "v § 4 odst. 4" vkládají slova "a 6" a slova "§ 5 odst. 3 písm. a)" se vypouštějí.

26.04.199631.12.2006

24. V § 9 odst. 3 se slova "do šesti let" nahrazují slovy "do tří let".

26.04.199631.12.2006

25. § 10 odst. 1 zní:

26.04.199631.12.2006

"(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.".

26.04.199631.12.2006

26. V § 12 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní:

26.04.199631.12.2006

"(1) Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil.".

26.04.199631.12.2006

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 3.

26.04.199631.12.2006

27. V § 13 se za slovy "v § 7" nahrazuje spojka "a" čárkou a za slovy "živnostenskému úřadu" se vkládají tato slova: "a Policii České republiky".

26.04.199631.12.2006

28. V § 14 písm. b) se slova "vlastního provedení" nahrazují slovem "provádění", na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena f) a g), která znějí:

26.04.199631.12.2006

"f) seznam výrobků, které se nesmí barvit a značkovat vzhledem k účelu jejich použití (§ 2 odst. 2),

26.04.199631.12.2006

g) postup při kontrole barvení a značkování a způsob nakládání s odebraným vzorkem paliva a maziva do jeho předání autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři.".

26.04.199631.12.2006

Čl. II

26.04.199631.12.2006

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

26.04.199631.12.2006

1. V příloze č. 3 se koncesované živnosti

26.04.199631.12.2006

- výroba a zpracování paliv a maziv,

26.04.199631.12.2006

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

26.04.199631.12.2006

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,

26.04.199631.12.2006

upravují ve sloupcích 2 až 5 takto:

26.04.199631.12.2006
12345
Výroba a zpracování paliv a maziva) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkovaní některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balenístředoškolské vzdělání technického směru a 5 let praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.
vyhláška č. 171/1994 Sb.
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivyvyučení v oboru chemie nebo strojírenství a 1 rok praxe v oboruMinisterstvo průmyslu a obchoduzákon č. 136/1994 Sb.
vyhláška č. 171/1994 Sb.
26.04.199631.12.2006

Čl. V

26.04.199631.12.2006

Přechodná ustanovení k čl. II

26.04.199631.12.2006

Fyzické či právnické osoby, provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

26.04.199631.12.2006

Čl. VI

26.04.199631.12.2006

Přechodná ustanovení k čl. III

26.04.199631.12.2006

1. Úkony učiněné na základě § 12 odst. 10 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb., do dne účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti.

26.04.199631.12.2006

2. Nárok na vrácení spotřební daně podle čl. III tohoto zákona mohou uplatnit osoby uvedené v čl. III bodu 12 i za období od 1. ledna 1996 do dne účinnosti tohoto zákona.

26.04.199631.12.2006

Čl. VII

26.04.199631.12.2006

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


26.04.199631.12.2006

Čl. VIII

26.04.199631.12.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


26.04.199631.12.2006

Uhde v. r.

26.04.199631.12.2006

Havel v. r.

26.04.199631.12.2006

Klaus v. r.

Přesunout nahoru