PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 152/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/1996
Platnost od 05.06.1996
Účinnost od 01.07.1996
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.199631.12.2013

152

01.07.199631.12.2013

ZÁKON

01.07.199631.12.2013

ze dne 26. dubna 1996,

01.07.199631.12.2013

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.199631.12.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.199631.12.2013

Čl. I

01.07.199631.12.2013

Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.07.199631.12.2013

1. V § 1 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "včetně vkladních listů a vkladových certifikátů (§ 76 odst. 2),".

01.07.199631.12.2013

2. § 1 odst. 2, 3 a 4 znějí:

01.07.199631.12.2013

"(2) Listina, která je cenným papírem podle odstavce 1 (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír), pokud tak stanoví zákon.

01.07.199631.12.2013

(3) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.

01.07.199631.12.2013

(4) Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) nebo stanovené jiným zákonem.".

01.07.199631.12.2013

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky č. 11 a) znějí:

01.07.199631.12.2013

"(2) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.

01.07.199631.12.2013

(3) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.

01.07.199631.12.2013

11a) Např. § 156 obchodního zákoníku.".

01.07.199631.12.2013

4. § 4 včetně nadpisu a poznámek č. 12), 12a) a 12b) zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 4

01.07.199631.12.2013

Náležitosti cenných papírů

01.07.199631.12.2013

(1) Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis.12)

01.07.199631.12.2013

(2) Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není:

01.07.199631.12.2013

a) jejich číselné označení,

01.07.199631.12.2013

b) podpisy nebo jejich otisky,

01.07.199631.12.2013

c) údaj o povolení příslušného státního orgánu.

01.07.199631.12.2013

(3) Je-li podle zákona nutné rozlišit zaknihované cenné papíry, je osoba vedoucí jejich evidenci povinna pro tento účel číselné označení těmto cenným papírům z podnětu jejich emitenta přidělit.

01.07.199631.12.2013

(4) Listiny vydávané v souvislosti s převzetím pevného jednorázového vkladu, s nimiž je spojeno právo na vyplacení vkladu a popřípadě též na úroky nebo jiné majetkové výhody a které jsou převoditelné, musí mít náležitosti dluhopisů12a) a lze je vydávat pouze v souladu se zvláštním zákonem.12b)

01.07.199631.12.2013

12) Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb., § 23 zákona č. 92/1991 Sb., § 11 zákona č. 248/1992 Sb., § 2 vyhlášky č. 160/1956 Ú. l., o podmínkách přepravy nákladů po moři, § 12 a 3 a násl. zákona č. 530/1990 Sb.

01.07.199631.12.2013

12a) § 3 a násl. zákona č. 530/1990 Sb.

01.07.199631.12.2013

12b) § 8 a násl. zákona č. 530/1990 Sb.".

01.07.199631.12.2013

5. § 5 včetně nadpisu a poznámky č. 12c) zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 5

01.07.199631.12.2013

Vydávání cenného papíru

01.07.199631.12.2013

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného.12c)

01.07.199631.12.2013

(2) Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen "emitent"), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.1), 2), 3), 5)

01.07.199631.12.2013

(3) Akcie, podílové listy nebo dluhopisy mohou být vydány jejich prvému nabyvateli jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina nemůže znít na více nabyvatelů a práva spojená s cennými papíry nemohou být převodem dělena na podíly. Za podmínek předem stanovených emitentem má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Na výměnu hromadné listiny za zaknihované cenné papíry se vztahují přiměřeně ustanovení § 9 odst. 2 a § 11.

01.07.199631.12.2013

(4) Mají-li být vydány zaknihované cenné papíry, je emitent povinen o tom učinit oznámení Středisku cenných papírů (dále jen "středisko"). Mají-li být vydány jako zaknihované cenné papíry akcie a není-li emitent jako akciová společnost dosud zapsán v obchodním rejstříku, mají tuto povinnost po založení akciové společnosti její zakladatelé.

01.07.199631.12.2013

(5) Oznámení podle odstavce 4 středisko zanese do své evidence tak, aby všechny cenné papíry, které mají být v rámci dané emise vydány, mohly být v této evidenci registrovány.

01.07.199631.12.2013

(6) Na základě příkazu emitenta k vydání cenného papíru provede středisko bez zbytečného odkladu registraci, jejímž obsahem je zápis do zákonem stanovené evidence ve smyslu § 1 odst. 2.

01.07.199631.12.2013

12c) Např. § 168 odst. 3 obchodního zákoníku.".

01.07.199631.12.2013

6. § 6 odst. 2 zní:

01.07.199631.12.2013

"(2) Kursem cenného papíru se rozumí cena uveřejněná jako kurs tohoto cenného papíru na veřejném trhu; vytváří se na základě poptávky a nabídky cenného papíru na veřejném trhu přijímáním návrhů určených předem neurčenému okruhu osob.".

01.07.199631.12.2013

7. § 8 odst. 1 zní:

01.07.199631.12.2013

"(1) Obchodování s cennými papíry je, při splnění podmínek stanovených zákonem,13) podnikání a spočívá v poskytování těchto služeb:

01.07.199631.12.2013

a) koupě nebo prodeje cenného papíru pro jiného,

01.07.199631.12.2013

b) obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru,

01.07.199631.12.2013

c) půjčka cenného papíru nebo její přijetí anebo

01.07.199631.12.2013

d) obstarání půjčky cenného papíru nebo jejího přijetí.".

01.07.199631.12.2013

8. § 14 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 14

01.07.199631.12.2013

(1) Ve smlouvě o koupi cenných papírů lze sjednat odkládací podmínku zakládající právo strany této smlouvy projevit vůli, že na uzavřené smlouvě trvá (dále jen "právo opce").

01.07.199631.12.2013

(2) Neobsahuje-li podmínka podle odstavce 1 něco jiného, musí být vůle projevena v písemné formě, a to ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy.

01.07.199631.12.2013

(3) Za zřízení práva opce lze sjednat cenu.

01.07.199631.12.2013

(4) Právo opce je převoditelné; obchodování s ním na veřejných trzích upraví burzovní pravidla a tržní řády.".

01.07.199631.12.2013

9. § 15 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 15

01.07.199631.12.2013

(1) Pokud ve sjednané lhůtě, a není-li lhůta sjednána do 15 dnů od uzavření smlouvy o koupi cenného papíru, prodávající nesplní svůj závazek převést cenný papír na kupujícího nebo kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu a ze smlouvy nevyplývá něco jiného, má se za to, že smlouva byla porušena podstatným způsobem.14)

01.07.199631.12.2013

(2) Práva vyplývající ze smlouvy o koupi cenného papíru jsou převoditelná, nestanoví-li smlouva něco jiného; obchodování s nimi na veřejných trzích upraví burzovní pravidla a tržní řády.".

01.07.199631.12.2013

10. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu a poznámek č. 14a) a 14b) zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 16a

01.07.199631.12.2013

Smlouva o půjčce cenných papírů

01.07.199631.12.2013

(1) Smlouvou o půjčce cenných papírů se zavazuje věřitel, že převede na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů, a dlužník se zavazuje převést na věřitele po uplynutí sjednané doby stejný počet zastupitelných cenných papírů a zaplatit za půjčení cenných papírů cenu, pokud byla sjednána její výše.

01.07.199631.12.2013

(2) Místo ceny v penězích lze sjednat závazek převést na věřitele větší počet zastupitelných cenných papírů, než kolik jich bylo převedeno na dlužníka.

01.07.199631.12.2013

(3) Závazkové vztahy z úplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.14a) Závazkové vztahy z bezúplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními občanského zákoníku.14b)

01.07.199631.12.2013

14a) § 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku.

01.07.199631.12.2013

14b) § 657 občanského zákoníku.".

01.07.199631.12.2013

11. § 17 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 17

01.07.199631.12.2013

(1) K převodu listinného cenného papíru dochází jeho předáním nabyvateli, nestanoví-li zákon nebo dohoda stran něco jiného.

01.07.199631.12.2013

(2) Závazek převést listinný cenný papír je splněn převodem uskutečněným podle odstavce 1, pokud listinný cenný papír odpovídá smlouvě.".

01.07.199631.12.2013

12. § 19 odst. 2 zní:

01.07.199631.12.2013

"(2) Převoditelnost cenného papíru na jméno lze vyloučit nebo omezit jen zvláštním zákonem,11) anebo pokud to zvláštní zákon připouští.17)".

01.07.199631.12.2013

13. § 20 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 20

01.07.199631.12.2013

Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,18) stává se ten, na koho je listinný cenný papír převáděn, majitelem tohoto cenného papíru i tehdy, jestliže převodce neměl právo listinný cenný papír převést, ledaže věděl, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.".

01.07.199631.12.2013

14. § 21 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 21

01.07.199631.12.2013

(1) K převodu zaknihovaného cenného papíru dochází registrací tohoto převodu provedenou na základě příkazu k registraci převodu zaknihovaného cenného papíru (dále jen "příkaz k registraci převodu"). Registrací převodu zaknihovaného cenného papíru je provedení zápisu v zákonem stanovené evidenci podle § 1 odst. 3, a to k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele. Zápisy na obou účtech je středisko povinno provést k témuž dni.

01.07.199631.12.2013

(2) Ustanovení o převodu listinného cenného papíru se na převod zaknihovaného cenného papíru nepoužijí. Pro převod zaknihovaného cenného papíru však platí obdobně § 20.

01.07.199631.12.2013

(3) Nestanoví-li smlouva jinak, je závazek převést zaknihovaný cenný papír splněn převodem uskutečněným podle odstavce 1, pokud zaknihovaný cenný papír odpovídá smlouvě.".

01.07.199631.12.2013

15. § 24 odst. 1 a 2 znějí:

01.07.199631.12.2013

"(1) Uskutečňuje-li se převod zaknihovaného cenného papíru na veřejném trhu, dává příkaz k registraci převodu osoba, která tento trh organizuje (dále jen "organizátor veřejného trhu"), nebo právnická osoba zabezpečující vypořádání koupí a prodejů na veřejném trhu, kterou tím organizátor veřejného trhu pověří.

01.07.199631.12.2013

(2) Pro odpovědnost osoby podle odstavce 1 platí § 22 odst. 3.".

01.07.199631.12.2013

16. § 25 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 25

01.07.199631.12.2013

Středisko provádí registraci převodu v pořadí, v jakém do jeho centrální evidence došly příkazy k registraci převodu, pokud jsou v souladu s tímto zákonem proveditelné.".

01.07.199631.12.2013

17. § 27 včetně poznámky č. 19) zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 27

01.07.199631.12.2013

(1) Středisko zaregistruje pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru nakládat se zaknihovaným cenným papírem (dále jen "pozastavení výkonu práva") na základě příkazu k registraci pozastavení výkonu práva.

01.07.199631.12.2013

(2) Registrací pozastavení výkonu práva se rozumí provedení příslušného zápisu v evidenci střediska.

01.07.199631.12.2013

(3) Příkaz k registraci pozastavení výkonu práva (dále jen "příkaz k registraci pozastavení práva") může dát:

01.07.199631.12.2013

a) majitel zaknihovaného cenného papíru,

01.07.199631.12.2013

b) obchodník s cennými papíry, pokud mu dal majitel zaknihovaného cenného papíru pokyn k obstarání prodeje tohoto cenného papíru,

01.07.199631.12.2013

c) organizátor veřejného trhu nebo osoba jím podle § 24 odst. 1 pověřená, pokud má být zaknihovaný cenný papír prodán na tomto trhu,

01.07.199631.12.2013

d) příslušný státní orgán, pokud to vyplývá ze zvláštního zákona.19)

01.07.199631.12.2013

(4) Příkaz k registraci pozastavení práva musí obsahovat dobu, na níž se výkon práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem pozastavuje. Ustanovení § 56 odst. 6 tím není dotčeno.

01.07.199631.12.2013

(5) Po dobu zaregistrování pozastavení výkonu práva neprovede středisko registraci převodu zaknihovaného cenného papíru ani registraci smluvního zástavního práva (§ 42 odst. 1) k takovému cennému papíru. Pokud středisko tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, která tím vznikla.

01.07.199631.12.2013

(6) Pozastavení výkonu práva zaniká zápisem v příslušné evidenci střediska. Středisko zápis provede po uplynutí doby, na kterou byl výkon práva nakládat se zaknihovaným cenným papírem pozastaven, nebo na základě příkazu osob, které středisku prokáží své oprávnění příkaz k registraci pozastavení práva zrušit.

01.07.199631.12.2013

(7) Osoba, která dá neoprávněně příkaz k registraci pozastavení práva nebo příkaz podle odstavce 6, odpovídá za škodu, kterou tím způsobila.

01.07.199631.12.2013

19) Např. § 313 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

01.07.199631.12.2013

18. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 27a

01.07.199631.12.2013

(1) Středisko zaregistruje pozastavení výkonu práva též v případech, kdy:

01.07.199631.12.2013

a) předává podle § 63 odst. 1 písm. c) výpis z registru emitenta pro účely uplatnění práv spojených se zaknihovaným cenným papírem,

01.07.199631.12.2013

b) obdrží příkaz provést ve své evidenci změny údajů týkajících se znaků zastupitelnosti cenného papíru podle § 2 odst. 1 nebo související se zrušením cenného papíru nebo jeho výměnou,

01.07.199631.12.2013

c) v jiných případech stanovených zákonem.

01.07.199631.12.2013

(2) Registrace pozastavení výkonu práva podle odstavce 1 se vztahuje na všechny kusy cenného papíru, jichž se týká výpis podle odstavce 1 písm. a) nebo příkaz podle odstavce 1 písm. b).

01.07.199631.12.2013

(3) Středisko zaregistruje podle odstavce 1 pozastavení výkonu práva:

01.07.199631.12.2013

a) na dobu nejdéle sedmi dnů, jde-li o pozastavení výkonu práva podle odstavce 1 písm. a),

01.07.199631.12.2013

b) na dobu nezbytně nutnou a stanovenou emitentem v příkazu podle odstavce 1 písm. b).

01.07.199631.12.2013

(4) Na registraci pozastavení výkonu práva podle odstavce 1 se vztahuje obdobně § 27 odst. 5 až 7.".

01.07.199631.12.2013

19. V nadpisu hlavy II se za slovo "OBSTARÁNÍ" doplňují slova "A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ".

01.07.199631.12.2013

20. § 38 včetně nadpisu zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 38

01.07.199631.12.2013

Imobilizace cenných papírů

01.07.199631.12.2013

(1) Smlouvu o úschově cenných papírů ukládaných do hromadné úschovy může jako uschovatel uzavřít i emitent těchto cenných papírů. V takovém případě je listinný cenný papír vydán dnem předání listiny schovateli ve prospěch jejího majitele. V listinných cenných papírech na řad a na jméno, které emitent svěřuje do úschovy, se neuvádí při vydání cenného papíru jméno majitele. Na takto emitentem uložené cenné papíry (dále jen "imobilizované cenné papíry") se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona o zaknihovaných cenných papírech, pokud tento zákon nestanoví jinak. Den registrace cenného papíru ve středisku se musí shodovat s dnem předání listiny schovateli.

01.07.199631.12.2013

(2) Na postup podle odstavce 1 se v případě již vydaného listinného cenného papíru přiměřeně použije ustanovení § 10.

01.07.199631.12.2013

(3) Majitel imobilizovaného cenného papíru má právo požadovat na emitentovi, aby mu bez zbytečného odkladu cenný papír odevzdal. Před odevzdáním listinného cenného papíru majiteli doplní emitent na listinných cenných papírech na jméno a na řad jméno majitele.".

01.07.199631.12.2013

21. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

01.07.199631.12.2013

"(2) Zástavní právo nemůže být zřízeno k cenným papírům, které jsou zastaveny, ledaže jsou zastaveny podle § 34 odst. 10 nebo § 56 odst. 8.".

01.07.199631.12.2013

22. V § 45 odst. 3 písm. b) se za slova "obchodního jmění" vkládají tato slova: "a základního jmění".

01.07.199631.12.2013

23. V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 33 odst. 2," a slovo "a" se nahrazuje slovem "až".

01.07.199631.12.2013

24. V § 46 odst. 2 se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.07.199631.12.2013

"e) obchodovat s právy podle § 14 a 15.".

01.07.199631.12.2013

25. V § 46 odst. 3 se za slova "písm. a)" vkládají tato slova: "a e)".

01.07.199631.12.2013

26. § 46 se doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky č. 25a) zní:

01.07.199631.12.2013

"(4) Nestanoví-li zvláštní zákon25a) něco jiného, nesmí obchodník s cennými papíry vykonávat jiné činnosti než činnosti podle odstavce 2.

01.07.199631.12.2013

25a) Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

01.07.199631.12.2013

27. V § 50 odst. 1 se za slova "nabídku cenných papírů" vkládají tato slova: " ,jakož i práv podle § 14 a 15".

01.07.199631.12.2013

28. V § 55 odst. 2 se za slovem "střediska" vypouští tečka a připojují se tato slova: "a za závazky právnických osob pověřených vedením části evidence střediska (§ 70a) v mezích tohoto pověření.".

01.07.199631.12.2013

29. V § 56 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.07.199631.12.2013

"(7) Pravidla, podle kterých středisko poskytuje své služby a vykonává jiné činnosti podle tohoto zákona, je středisko povinno upravit ve svém provozním řádu. Tento provozní řád, stejně jako každá jeho změna, nabývá účinnosti dnem schválení ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo jako den nabytí účinnosti den pozdější.".

01.07.199631.12.2013

30. Dosavadní § 56 odst. 7 zní:

01.07.199631.12.2013

"(7) Činnost podle odstavce 1 písm. c), § 58 odst. 1 a § 60 odst. 1 vykonává středisko bezplatně. Ostatní činnosti vykonává středisko za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Na zajištění pohledávky střediska za poskytnuté služby se přiměřeně použije ustanovení § 34 odst. 10.".

01.07.199631.12.2013

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.07.199631.12.2013

31. V § 58 odst. 6 se slova "3 let" nahrazují slovy "jednoho roku".

01.07.199631.12.2013

32. § 58 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

01.07.199631.12.2013

"(7) Majitelem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu je cenný papír evidován.".

01.07.199631.12.2013

33. § 59 písm. c) bod 5 zní:

01.07.199631.12.2013

"5. zda a u koho je cenný papír uložen podle § 34 odst. 3 anebo kým je spravován podle § 36,".

01.07.199631.12.2013

34. § 59 písm. c) se doplňuje bodem 7, který zní:

01.07.199631.12.2013

"7. zda je cenný papír zastaven a kdo je zástavním věřitelem,".

01.07.199631.12.2013

35. § 62 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 62

01.07.199631.12.2013

(1) Středisko je povinno předat majiteli účtu výpis z tohoto účtu

01.07.199631.12.2013

a) vždy bez zbytečného odkladu poté, co provede účetní zápis ve prospěch nebo k tíži tohoto účtu (dále jen "změnový výpis"), nedohodne-li se s majitelem účtu jinak,

01.07.199631.12.2013

b) na jeho žádost (dále jen "stavový výpis").

01.07.199631.12.2013

(2) Výpis z účtu se zasílá doporučeně na adresu majitele účtu registrovanou ve středisku, není-li dohodnut jiný způsob předání výpisu.

01.07.199631.12.2013

(3) Změnový výpis obsahuje údaje vyjadřující provedenou změnu nebo změny podle odstavce 1 písm. a), a to uvedením stavu před provedením zápisu a po jeho provedení.

01.07.199631.12.2013

(4) Stavový výpis obsahuje údaje o počtu kusů cenných papírů podle jednotlivých druhů, emitentů a emisí, a to pro jednotlivé cenné papíry s vyznačením údajů o případném zástavním právu a zástavních věřitelích. V závislosti na obsahu žádosti podle odstavce 1 písm. b) musí stavový výpis obsahovat navíc případně též údaje podle § 59 písm. c) bodu 3, údaje o případném pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem, údaje podle § 59 písm. c) bodu 5, jakož i údaje podle § 59 písm. d).

01.07.199631.12.2013

(5) Ustanoveními odstavců 3 a 4 není dotčeno ustanovení § 56 odst. 4 a 7.".

01.07.199631.12.2013

36. § 63 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 63

01.07.199631.12.2013

(1) Středisko je povinno předat emitentovi výpis z jeho registru

01.07.199631.12.2013

a) vždy při vydání cenného papíru ve smyslu § 5 odst. 6,

01.07.199631.12.2013

b) vždy při přeměně podoby cenného papíru,

01.07.199631.12.2013

c) na jeho žádost.

01.07.199631.12.2013

(2) O předání výpisu z registru platí přiměřeně ustanovení § 62 odst. 2.

01.07.199631.12.2013

(3) Výpis z registru emitenta podle odstavce 1 obsahuje označení majitelů cenných papírů v rozsahu podle § 59 písm. b) a údaje o jmenovité hodnotě a o počtu kusů emitentem vydaných cenných papírů na účtech těchto majitelů.

01.07.199631.12.2013

(4) V závislosti na obsahu žádosti podle odstavce 1 písm. c) musí výpis z registru obsahovat kromě označení majitelů cenných papírů ve smyslu odstavce 3 označení případných osob, které jsou v souladu s evidencí střediska ve vztahu k těmto cenným papírům správci anebo též zástavními věřiteli.

01.07.199631.12.2013

(5) Ustanoveními odstavců 3 a 4 není dotčeno ustanovení § 56 odst. 4 a 7.".

01.07.199631.12.2013

37. § 70 odst. 1 písm. c) včetně poznámky č. 31) zní:

01.07.199631.12.2013

"c) orgánu činnému v trestním řízení, a to za podmínek, které stanoví zvláštní zákon,31)

01.07.199631.12.2013

31) § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

01.07.199631.12.2013

38. V § 70 se vypouští odstavec 3 a odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.07.199631.12.2013

39. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 70a

01.07.199631.12.2013

(1) K vedení části evidence střediska, jakož i výkonu ostatních jeho činností svěřených mu zákonem je oprávněna i jiná právnická osoba, a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě uzavřené mezi střediskem a touto právnickou osobou.

01.07.199631.12.2013

(2) K platnému uzavření smlouvy podle odstavce 1 je nutné povolení ministerstva.

01.07.199631.12.2013

(3) Povolení podle odstavce 2 se uděluje na žádost, v níž je žadatel povinen uvést:

01.07.199631.12.2013

a) obchodní jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo,

01.07.199631.12.2013

b) předmět činnosti doložený výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců,

01.07.199631.12.2013

c) výši základního jmění a čistého obchodního jmění, popřípadě výši účasti zahraničních osob na jeho podnikání,

01.07.199631.12.2013

d) návrh, v jakém rozsahu bude vykonávat činnost svěřenou tímto zákonem středisku,

01.07.199631.12.2013

e) technické, věcné a organizační předpoklady pro výkon činnosti podle odstavce 1,

01.07.199631.12.2013

f) způsob zajištění rizik a závazků vzniklých v souvislosti s činností podle odstavce 1 a s případným ukončením této činnosti.

01.07.199631.12.2013

(4) Součástí žádosti podle odstavce 3 musí být

01.07.199631.12.2013

a) stanovisko střediska k údajům podle odstavce 3 písm. e),

01.07.199631.12.2013

b) návrh smlouvy podle odstavce 1.

01.07.199631.12.2013

(5) O žádosti podle odstavce 3 rozhodne ministerstvo do 60 dnů po jejím obdržení a po posouzení

01.07.199631.12.2013

a) účelnosti žádosti z hlediska potřeb finančního trhu,

01.07.199631.12.2013

b) majetku žadatele z hlediska pokrytí rizik a závazků vyplývajících z vedení části evidence střediska,

01.07.199631.12.2013

c) právní formy a předmětu činnosti žadatele,

01.07.199631.12.2013

d) dosavadní podnikatelské činnosti žadatele, zejména z hlediska dodržování zásad poctivého obchodního styku,

01.07.199631.12.2013

e) odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a bezúhonnosti statutárních orgánů nebo jejich členů, členů dozorčích orgánů a dalších osob, které vykonávají u žadatele řídicí funkce.

01.07.199631.12.2013

(6) V povolení podle odstavce 2 musí být uvedeno, na jaký rozsah činností střediska může být smlouva podle odstavce 1 uzavřena. Toto povolení je nepřevoditelné a nepřechází ani na právního nástupce.".

01.07.199631.12.2013

40. § 72 odst. 1 zní:

01.07.199631.12.2013

"(1) Povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry uděluje ministerstvo na žádost emitenta těchto cenných papírů anebo v případě zahraničního cenného papíru též na žádost obchodníka s cennými papíry nebo organizátora veřejného trhu.".

01.07.199631.12.2013

41. § 73 odst. 2 zní:

01.07.199631.12.2013

"(2) V případě zahraničního cenného papíru může být povolení podle § 72 odst. 1 uděleno, pouze pokud jde o

01.07.199631.12.2013

a) dluhopis, jehož emitent má úroveň investičního ohodnocení stanovenou ministerstvem,

01.07.199631.12.2013

b) jiný zahraniční cenný papír, s nímž se obchoduje na zahraničním veřejném trhu za předpokladu, že výběr tohoto trhu nebo jeho části byl schválen ministerstvem.".

01.07.199631.12.2013

42. § 73 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

01.07.199631.12.2013

"(3) Podmínka uvedená v odstavci 2 písm. b) se nevztahuje na zahraniční cenné papíry vydané v České republice.".

01.07.199631.12.2013

43. V § 76 se vypouští odstavec 2 a odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.07.199631.12.2013

44. V § 77 odst. 8 se ve druhé větě slova "60 dnů" nahrazují slovy "šest měsíců".

01.07.199631.12.2013

45. § 80 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 80

01.07.199631.12.2013

Informační povinnost emitenta

01.07.199631.12.2013

(1) Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen jedenkrát ročně, nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku, uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci (dále jen "roční zpráva"). Roční zpráva musí být rovněž k dispozici účastníkům valné hromady, na které se bude schvalovat roční účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí emitent do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které uvede důvody neschválení a postup řešení připomínek valné hromady. Za uveřejnění roční zprávy se považuje její zaslání ministerstvu a středisku a její zpřístupnění v sídle emitenta, popřípadě v dalších místech určených emitentem.

01.07.199631.12.2013

(2) Roční zpráva musí obsahovat zejména účetní závěrku v nezkrácené formě a informace o skutečnostech uvedených v § 74 odst. 1 písm. b), o činnosti emitenta, o změnách ve skutečnostech uvedených v § 74 odst. 1 písm. a), c), jakož i další významné informace zejména o:

01.07.199631.12.2013

a) očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu,

01.07.199631.12.2013

b) skutečnostech podle odstavce 4, ke kterým došlo v uplynulém kalendářním roce,

01.07.199631.12.2013

c) všech peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách, které přijali v minulém roce statutární orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společností emitentem ovládaných, dále o významných obchodech, úvěrech, zárukách za úvěry a dalších peněžních vztazích mezi emitentem a těmito osobami,

01.07.199631.12.2013

d) počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti. Tyto osoby jsou povinny oznámit společnosti na žádost počet akcií společnosti, které mají ve svém majetku.

01.07.199631.12.2013

(3) Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen nejdéle do jednoho měsíce po skončení prvního pololetí uveřejňovat zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí obsahující údaje v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto období.

01.07.199631.12.2013

(4) Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen během roku neprodleně oznamovat ministerstvu změny ve své finanční situaci nebo jiné skutečnosti, které mohou vyvolat významnou změnu kursu jím vydaného cenného papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z cenného papíru, a podle požadavků ministerstva je uveřejnit způsobem uvedeným v odstavci 1.

01.07.199631.12.2013

(5) Za skutečnosti podle odstavce 4 se považují zejména významné změny v obchodních, výrobních nebo odbytových podmínkách, zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání, pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím, rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách, každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního jmění emitenta přesahující 10 %, soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta, jakož i změny ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech emitenta, odsouzení, prohlášení konkurzu či povolení vyrovnání, jde-li o osobu, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu či dozorčí rady emitenta.

01.07.199631.12.2013

(6) Součástí zpráv, které o svém hospodaření vypracovávají emitenti cenných papírů podle odstavců 1 a 3, musí být standardizovaná tabulka obsahující hlavní finanční výsledky. Středisko uveřejní tyto finanční výsledky podle jednotlivých emitentů. Formu a obsah tabulky určí ministerstvo.".

01.07.199631.12.2013

46. § 82 zní:

01.07.199631.12.2013

"§ 82

01.07.199631.12.2013

(1) Státní dozor se vykonává nad

01.07.199631.12.2013

a) vydáváním veřejně obchodovatelných cenných papírů a obchodováním s nimi,

01.07.199631.12.2013

b) činností střediska, organizátora veřejného trhu, obchodníka s cennými papíry, makléře, provozovatele tiskárny cenných papírů a osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, a to v rozsahu této činnosti,

01.07.199631.12.2013

c) činností právnické osoby podle § 70a odst. 1.

01.07.199631.12.2013

(2) Státní dozor se nevztahuje na Českou národní banku, s výjimkou činnosti podle § 98 odst. 2.

01.07.199631.12.2013

(3) Státní dozor vykonává ministerstvo.".

01.07.199631.12.2013

47. V části šesté se za § 87 vkládají nové § 87a, 87b, 87c a 87d, které včetně poznámek č. 37a) a 37b) znějí:

01.07.199631.12.2013

"§ 87a

01.07.199631.12.2013

(1) Má-li cenný papír podobu zaknihovaného cenného papíru, má právo na výnos tohoto cenného papíru pouze ten, kdo je majitelem tohoto cenného papíru ke dni

01.07.199631.12.2013

a) konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividend, jde-li o akcii,

01.07.199631.12.2013

b) splatnosti výnosu podílového listu nebo dluhopisu.

01.07.199631.12.2013

(2) Uplatnění odstavce 1 může být vyloučeno rozhodnutím emitenta cenného papíru o tom, že právo na výnos cenného papíru má ten, kdo je majitelem tohoto cenného papíru k jinému určenému dni, který

01.07.199631.12.2013

a) u akcie nesmí předcházet dnu konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy,

01.07.199631.12.2013

b) u dluhopisu a podílového listu nesmí předcházet dnu splatnosti výnosu o více než jeden měsíc a nesmí následovat po dnu splatnosti výnosu.

01.07.199631.12.2013

(3) K rozhodnutí podle odstavce 2 písm. a) je oprávněna pouze valná hromada emitenta. Rozhodnutí podle odstavce 2 písm. b) musí být obsaženo v emisních podmínkách dluhopisu nebo ve statutu podílového fondu.

01.07.199631.12.2013

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 se přiměřeně vztahují též na právo na splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu.

01.07.199631.12.2013

§ 87b

01.07.199631.12.2013

Je-li k témuž dni vyhotoven výpis z účtu podle § 62 i výpis z registru emitenta podle § 63 a určité právo podle § 87a nebo jiného zákona přísluší v souladu s těmito výpisy různým osobám, považuje se za určující výpis z registru emitenta.

01.07.199631.12.2013

§ 87c

01.07.199631.12.2013

(1) Má-li akcie podobu zaknihovaného cenného papíru, který je veřejně obchodovatelný, je každý oprávněn požadovat na středisku informaci o obchodním jménu nebo názvu nebo jménu každého majitele deseti a více procent této akcie včetně uvedení tohoto podílu.

01.07.199631.12.2013

(2) Informaci podle odstavce 1 je středisko povinno předat bez zbytečného odkladu poté, co je o ní požádáno.

01.07.199631.12.2013

(3) Středisko je povinno na základě údajů obsažených v jeho evidenci alespoň jednou týdně zjišťovat údaje podle odstavce 1 a vhodným způsobem je uveřejňovat, archivovat a zajišťovat jejich veřejnou dostupnost.

01.07.199631.12.2013

(4) Kromě údajů podle odstavce 1 je středisko povinno uveřejňovat, archivovat a zajišťovat veřejnou dostupnost i jiných údajů, které obdrží od osob v rámci plnění jejich oznamovací povinnosti podle zvláštního zákona.37a)

01.07.199631.12.2013

(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro povinnosti emitenta veřejně obchodovatelné akcie, která má podobu listinného cenného papíru, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje evidence vedená tímto emitentem podle zvláštního zákona.37b)

01.07.199631.12.2013

§ 87d

01.07.199631.12.2013

Nestanoví-li tento zákon jinak a nevylučuje-li to povaha věci, vztahují se ustanovení § 39 až 44 přiměřeně též na zástavní právo, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy.

01.07.199631.12.2013

37a) § 183d obchodního zákoníku.

01.07.199631.12.2013

37b) § 156 odst. 2 a § 185 odst. 2 obchodního zákoníku.".

01.07.199631.12.2013

48. V § 98 odst. 2 se slova "Státní bankou československou" nahrazují slovy "Českou národní bankou".

01.07.199631.12.2013

49. § 98 odst. 3 zní:

01.07.199631.12.2013

"(3) Povinnosti, které jsou spojeny s vedením zákonem stanovené evidence podle § 1 odst. 3 a které tento zákon ukládá středisku, se vztahují obdobně též na Českou národní banku vedoucí evidenci podle odstavce 2.".

01.07.199631.12.2013

Čl. III

01.07.199631.12.2013

1. Zástavní práva k cenným papírům vzniklá před účinností tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

01.07.199631.12.2013

2. Osoby, na které se vztahuje tento zákon a jejichž právní poměry tomuto zákonu odporují, jsou povinny tyto poměry uvést do souladu s tímto zákonem nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

01.07.199631.12.2013

3. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 45 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nezakládají oprávnění obchodovat s právy podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

01.07.199631.12.2013

4. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 50 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, nezakládají oprávnění organizovat poptávku a nabídku práv podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

01.07.199631.12.2013

5. Vznik právních vztahů z již uzavřených smluv obdobných smlouvám podle § 70a, jakož i nároky z těchto vztahů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

01.07.199631.12.2013

6. Středisko je povinno započít s plněním povinností uvedených v § 87c odst. 3 a 4 nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.


01.07.199631.12.2013

Čl. IV

01.07.199631.12.2013

Zrušuje se zákon č. 600/1992 Sb., o cenných papírech.

01.07.199631.12.2013

Čl. V

01.07.199631.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.


01.07.199631.12.2013

Uhde v. r.

01.07.199631.12.2013

Havel v. r.

01.07.199631.12.2013

Klaus v. r.

Přesunout nahoru