PLUS na zkoušku

Zákon č. 137/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Částka 41/1996
Platnost od 24.05.1996
Účinnost od 01.07.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.1996

137

01.07.1996

ZÁKON

01.07.1996

ze dne 25. dubna 1996,

01.07.1996

kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

01.07.1996

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.1996

Čl. I

01.07.1996

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se mění a doplňuje takto:

01.07.1996

1. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slova "důchodového zabezpečení," vkládají tato slova: "s výjimkou zvýšení důchodu pro bezmocnost,".

01.07.1996

2. V § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "které uzavřelo sňatek, pokud jeho manželem není také nezaopatřené dítě, nebo".

01.07.1996

3. V § 12 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,".

01.07.1996

4. V § 23 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Pro výpočet srovnávací částky platí § 51 odst. 6 obdobně.".

01.07.1996

5. § 27 odst. 2 zní:

01.07.1996

"(2) Za dojíždění dítěte z místa obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu, do místa sídla školy se považuje také dojíždění z jedné části obce do druhé části této obce, není-li mezi těmito částmi obce provozována městská linková osobní doprava.";

01.07.1996

§ 27 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

01.07.1996

"(3) Pokud dítě plní povinnou školní docházku studiem na střední škole, považuje se pro účely příspěvku na dopravu za dítě plnící povinnou školní docházku.

01.07.1996

(4) Příspěvek na dopravu nenáleží za měsíce červenec a srpen.".

01.07.1996

6. V § 28 odst. 1 písm. a) a v § 28 odst. 2 písm. a) se za slova "o dítě" vkládají tato slova: "mladší 15 let".

01.07.1996

7. V § 28 odst. 1 písm. b) a v § 28 odst. 2 písm. b) se za slova "o dítě, které" vkládají tato slova: "plní povinnou školní docházku a dosáhlo 15 let nebo které".

01.07.1996

8. V § 28 odst. 3 se slova "60 km" nahrazují slovy "100 km".

01.07.1996

9. V § 28 odst. 1 až 3 se za slova "místa sídla školy" vkládají tato slova: "nebo její součásti".

01.07.1996

10. V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.07.1996

"(3) Při dojíždění do školy do ciziny se považuje za sídlo školy místo silničního nebo železničního hraničního přechodu, kde dítě opouští území České republiky. Pokud nelze při dojíždění do školy do ciziny stanovit sídlo školy způsobem uvedeným v předchozí větě, náleží dítěti příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 200 km.".

01.07.1996

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.07.1996

11. § 51 se doplňuje novým odstavcem 6, který zní:

01.07.1996

"(6) Nedosahuje-li dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 2 až 4 částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku.".

01.07.1996

12. § 74 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

01.07.1996

"(5) Podmínku trvalého pobytu může Ministerstvo práce a sociálních věcí v odůvodněných případech prominout.".

01.07.1996

Čl. II

01.07.1996

Podle tohoto zákona, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 8, 11 a 12, se postupuje při posuzování nároků na dávky státní sociální podpory nejdříve od 1. ledna 1996.


01.07.1996

Čl. III

01.07.1996

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.


01.07.1996

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru