PLUS na zkoušku

Zákon č. 82/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka 18/1995
Platnost od 29.05.1995
Účinnost od 01.06.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.1995

82

01.06.1995

ZÁKON

01.06.1995

ze dne 18. dubna 1995,

01.06.1995

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.06.1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.1995

Čl. I

01.06.1995

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. a zákona č. 134/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.06.1995

1. V § 13 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1000 Kč" a částka "2000 Kč" částkou "4000 Kč".

01.06.1995

2. V § 19 odst. 3 věta druhá zní: "V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000 Kč.".

01.06.1995

3. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

01.06.1995

"§ 21a

01.06.1995

Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí

01.06.1995

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb., a zákonem České národní rady č. 279/1992 Sb. tím, že

01.06.1995

a) v úmyslu dosáhnout přijetí do takové funkce nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj, nebo požadovaný údaj zatají,

01.06.1995

b) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce,

01.06.1995

c) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

01.06.1995

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.".

01.06.1995

4. V § 50 odst. 1 písm. b) se za slova "cizí majetek" připojují slova "nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby".

01.06.1995

5. § 56 se vypouští.

01.06.1995

6. § 58 a 59 včetně nadpisu znějí:

01.06.1995

"Součinnost

01.06.1995

§ 58

01.06.1995

(1) Státní orgány, orgány policie a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou.

01.06.1995

(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky

01.06.1995

a) proti veřejnému pořádku,

01.06.1995

b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,

01.06.1995

c) proti majetku,

01.06.1995

d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

01.06.1995

e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,

01.06.1995

f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až ch) a § 35 odst. 1 písm. f),

01.06.1995

učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.

01.06.1995

(3) Orgán policie

01.06.1995

a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se projednává podle zvláštních předpisů,3) nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,

01.06.1995

b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.

01.06.1995

(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních.

01.06.1995

§ 59

01.06.1995

Státní orgány a orgány policie provedou bez zbytečného odkladu na žádost správního orgánu úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupcích, k projednávání přestupků a k výkonu rozhodnutí. Státní orgán nebo orgán policie žádost neprodleně vrátí, není-li k provedení požadovaných úkonů příslušný.".

01.06.1995

Současně se vypouští poznámka č. 7).

01.06.1995

7. § 60 včetně nadpisu zní:

01.06.1995

"§ 60

01.06.1995

Podávání vysvětlení

01.06.1995

(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

01.06.1995

(2) Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč.

01.06.1995

(3) Pořádková pokuta uložená orgánem obce je příjmem této obce, pořádková pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu. Pořádková pokuta uložená jiným správním orgánem České republiky je příjmem státního rozpočtu České republiky.".

01.06.1995

8. § 61 až 65 včetně poznámky č. 8) se vypouštějí.

01.06.1995

9. V § 66 odst. 3 se v písmenu f) tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.06.1995

"g) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.".

01.06.1995

10. V § 67 odst. 2 se slova "státního orgánu, organizace nebo občana" nahrazují slovy "státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana".

01.06.1995

11. V § 67 odst. 3 se slovo "třiceti" nahrazuje slovem "šedesáti".

01.06.1995

12. § 67 odst. 5 se vypouští.

01.06.1995

13. V § 68 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo při objasňování orgánu policie".

01.06.1995

14. § 69 včetně poznámky č. 9) se vypouští.

01.06.1995

15. V § 70 odst. 1 se vypouštějí slova "při objasňování přestupku anebo".

01.06.1995

Čl. III

01.06.1995

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 163/1993 Sb., se mění takto:

01.06.1995

1. § 10 odst. 2 se vypouští.

01.06.1995

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.06.1995

2. V § 10 odst. 3 se slova "až 3" nahrazují slovy "a 2".

01.06.1995

3. V § 17 odst. 3 se v části věty za středníkem čárka za slovem "rozhodnout" nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští.

01.06.1995

Čl. IV

01.06.1995

V zákoně č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., se v § 44 vypouští odstavec 2 včetně poznámky č. 11a).

01.06.1995

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.


01.06.1995

Čl. V

01.06.1995

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.


01.06.1995

Uhde v. r.

01.06.1995

Havel v. r.

01.06.1995

Klaus v. r.

Přesunout nahoru