PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 301/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/1995
Platnost od 27.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1996

301

01.01.1996

ZÁKON

01.01.1996

ze dne 8. prosince 1995,

01.01.1996

kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.1996

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1996

Čl. I

01.01.1996

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.01.1996

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "družic" nahrazuje slovem "satelitů".

01.01.1996

2. § 3 zní:

01.01.1996

"§ 3

01.01.1996

(1) Provozovatelem vysílání (dále jen "provozovatel") je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen "provozovatel ze zákona") nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s licencí") anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s registrací").

01.01.1996

(2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.

01.01.1996

(3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.".

01.01.1996

3. Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 1; v § 5 v nově označeném odstavci 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.1996

"c) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,".

01.01.1996

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

01.01.1996

4. V § 5 v nově označeném odstavci 1 se v písmenu g) tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.01.1996

"h) uvádět označení televizní stanice (logo) u provozovatelů televizního vysílání.".

01.01.1996

5. § 5 se doplňuje odstavci 2, 3 a 4, které včetně poznámek č. 2a) a 2b) znějí:

01.01.1996

"(2) Provozovatelé jsou povinni informovat orgán udělující licenci o tom, že jim bylo uděleno oprávnění2a) k vydávání periodického tisku nebo že došlo ke spojení jejich podniku s podnikem jiné osoby2b) vydávající periodický tisk.

01.01.1996

(3) Provozovatel rozhlasového vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby2b) provozující televizní vysílání.

01.01.1996

(4) Provozovatel televizního vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby2b) provozující rozhlasové vysílání.

01.01.1996

2a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1996

2b) § 8 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.1996

6. V § 6a odst. 2 se slova "Držitelé licence k televiznímu vysílání" nahrazují slovy "Provozovatelé televizního vysílání s licencí a provozovatelé televizního vysílání s registrací".

01.01.1996

7. V § 7 odst. 1 se slova "3 %" nahrazují slovy "1 %"; slova "držitelů licencí" se nahrazují slovy "provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací", slovo "programu" se vypouští a slova "držitel licence" se nahrazují slovy "provozovatel s licencí a provozovatel s registrací".

01.07.1996

8. § 7 odst. 2 zní:

01.07.1996

"(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 0,2 %, u provozovatelů s licencí a provozovatelů s registrací 20 % denního vysílacího času.".

01.01.1996

9. V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d). Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.1996

10. § 9 odst. 4 zní:

01.01.1996

"(4) Provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí České republiky dvěma vysílacími okruhy v pásmu středních vln, dvěma vysílacími okruhy v pásmu velmi krátkých vln a jedním vysílacím okruhem v pásmu dlouhých vln.".

01.01.1996

11. § 10 odst. 1 zní:

01.01.1996

"(1) Licence opravňuje jejího provozovatele k vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.".

01.01.1996

12. § 10 odst. 3 zní:

01.01.1996

"(3) Licenci uděluje žadatelům Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"). Na udělení licence není právní nárok.".

01.01.1996

13. § 12 odst. 2 zní:

01.01.1996

"(2) Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci [§ 11 odst. 1 písm. e)] budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele s licencí k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání. Takové rozhodnutí je součástí rozhodnutí o udělení licence.".

01.01.1996

14. V § 12 se vypouštějí odstavce 3 a 7. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.1996

15. V § 13 a 15 se slovní spojení "držitel licence" nahrazuje slovním spojením "provozovatel s licencí".

01.01.1996

16. § 14 odst. 1 zní:

01.01.1996

"(1) Provozovatel je povinen oznámit Radě všechny změny týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2) a předložit podklady o nich do 15 dnů od vzniku těchto změn.".

01.01.1996

17. V § 14 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo licenci odejme (§ 15)".

01.01.1996

18. V § 14 odst. 3 se slovo "držitele" nahrazuje slovem "provozovatele".

01.01.1996

19. V § 15 odst. 1 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.1996

20. § 15 odst. 2 písm. a) zní:

01.01.1996

"a) provozovatel s licencí závažným způsobem porušuje podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2), povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy,".

01.01.1996

21. V § 15 odst. 2 písm. c) se slova "§ 5 odst. 6" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. g)"; v písmenu d) se vypouštějí slova "v rozporu s podmínkami licence"; v písmenu e) se slovo "držitele" nahrazuje slovem "provozovatele".

01.01.1996

22. V § 15 odst. 4 se slovo "držitel" nahrazuje slovem "provozovatel".

01.01.1996

23. Nadpis části čtvrté zní: "REGISTRACE".

01.01.1996

24. § 16 a 17 včetně poznámek č. 8a) a 8b) znějí:

01.01.1996

"§ 16

01.01.1996

(1) Oprávnění k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů vzniká registrací.

01.01.1996

(2) Přihláška k registraci musí být podána nejméně 60 dnů před zamýšleným zahájením vysílání podle odstavce 1 a musí obsahovat:

01.01.1996

a) název, sídlo, právní formu právnické osoby a jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby oprávněné za ni jednat, výpis z obchodního rejstříku; u fyzické osoby jméno, příjmení a trvalý pobyt,

01.01.1996

b) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1, nebo statutárního orgánu právnické osoby, která hodlá provozovat vysílání podle odstavce 1. Pokud je statutární orgán kolektivní, předloží výpis z evidence Rejstříku trestů všichni jeho členové; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší šesti měsíců,

01.01.1996

c) časový a územní rozsah vysílání a jeho organizační a technické zabezpečení,

01.01.1996

d) doklad o uzavření smlouvy s organizacemi, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných,8a)

01.01.1996

e) údaje o způsobu financování vysílání, a u právnických osob též údaje o vkladech jednotlivých společníků a výši základního jmění,

01.01.1996

f) informace o rozhlasových a televizních programech, které zamýšlí šířit; v případě vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů plánované obsazení kanálů a technickou specifikaci kabelového rozvodu podle zvláštního předpisu.8b)

01.01.1996

§ 17

01.01.1996

(1) Registraci provádí Rada. Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy Radě došla přihláška. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 16 odst. 2 nebo jsou-li údaje v ní neúplné, Rada na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od jejího doručení, upozorní a stanoví lhůtu k odstranění vad.

01.01.1996

(2) Rada je povinna rozhodnout o registraci do 30 dnů od zahájení řízení o registraci.

01.01.1996

(3) Rada registraci odmítne v případě, že vady přihlášky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. Rada registraci rovněž odmítne, jestliže z přihlášky vyplývá, že vysíláním dojde k porušení právních předpisů nebo jestliže výpis z evidence Rejstříku trestů, předložený podle § 16 odst. 2 písm. b), bude obsahovat záznam o odsouzení za úmyslný trestný čin.

01.01.1996

(4) Jestliže Rada nerozhodne o registraci ve lhůtě podle předchozích odstavců, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty. O tom vydá Rada tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

01.01.1996

(5) Provozovatel s registrací, který zahájil vysílání, je povinen tuto skutečnost oznámit Radě do 30 dnů.

01.01.1996

(6) Provozovatel s registrací je povinen oznamovat Radě každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až po tom, kdy ji tento orgán zaregistroval. Ustanovení předchozích odstavců se použijí obdobně.

01.01.1996

(7) Rada může registraci zrušit, jestliže provozovatel s registrací uvedl v přihlášce k registraci nepravdivé údaje nebo jestliže opakovaně porušuje tento zákon nebo jiné právní předpisy související s provozováním vysílání. Rada registraci zruší, jestliže o to provozovatel s registrací požádá nebo jestliže by byly dány důvody k odmítnutí registrace podle odstavce 3.

01.01.1996

(8) Registrace zaniká:

01.01.1996

a) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby,

01.01.1996

b) zánikem právnické osoby,

01.01.1996

c) nezapsal-li se provozovatel s registrací do obchodního rejstříku (§ 3 odst. 3) do doby zahájení vysílání,

01.01.1996

d) rozhodnutím Rady podle odstavce 7.

01.01.1996

8a) Zákon č. 237/1995 Sb.

01.01.1996

8b) Vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 360/1991 Sb.".

01.01.1996

25. § 18 se vypouští.

01.01.1996

26. Označení části páté včetně nadpisu "Kabelové rozvody" se vypouští. Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části pátá a šestá.

01.01.1996

27. V § 19 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 9). Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

01.01.1996

28. V § 19 v nově označeném odstavci 1 se za slova "ze zákona" vkládají tato slova: "a provozovatelů s licencí"; na konci věty se připojují tato slova: " , a to oboustranně bezúplatně"; věta druhá se vypouští.

01.01.1996

29. V § 20 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo subjekt uvedený v § 17 písm. d)" a poslední věta.

01.01.1996

30. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova v závorce "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. e)"; v písmenu b) se slova v závorce "§ 5 odst. 5" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. f)"; v písmenu c) se za slovo "zákona" vkládají slova "a provozovatele s licencí" a číslovka v závorce "2" se nahrazuje číslovkou "1"; v písmenu d) se číslovka v závorce "4" nahrazuje číslovkou "3"; v písmenu e) se číslovka v závorce "5" nahrazuje číslovkou "4".

01.01.1996

31. V § 20 se vypouští odstavec 4. Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

01.01.1996

32. V § 20 v nově označeném odstavci 4 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

01.01.1996

"a) vysílá pořad, jehož obsah je v rozporu s povinnostmi provozovatelů uvedenými v § 5 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona;

01.01.1996

b) vysílá pořad, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých v době před 22. hodinou;".

01.01.1996

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).

01.01.1996

33. V § 20 v nově označeném odstavci 4 písm. g) se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

01.01.1996

"h) neohlásí změny údajů uvedených v přihlášce o registraci (§ 17 odst. 6);

01.01.1996

i) nesplnil povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. g).".

01.01.1996

34. V § 20 v nově označeném odstavci 5 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4" a za slova "aniž by byl k tomu oprávněn (§ 3)" se vkládají tato slova: "nebo nesplnil povinnost podle § 5 odst. 2 až 4".

01.01.1996

35. V § 20 v nově označeném odstavci 6 se slova "kdy se orgán uvedený v § 16 o porušení povinnosti dozvěděl" nahrazují slovy "kdy se Rada o porušení povinnosti dozvěděla".

01.01.1996

36. V § 20 v nově označeném odstavci 8 se slova "až 6" nahrazují slovy "až 5".

01.01.1996

37. V § 20 v nově označeném odstavci 9 se vypouští poslední věta.

01.01.1996

38. V § 21 se za slova "rozhodnutí o odnětí licence (§ 15)" vkládají tato slova: " , rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17), rozhodnutí o zrušení registrace (§ 17)".

01.01.1996

39. § 24 zní:

01.01.1996

"§ 24

01.01.1996

Pokud je v zákoně uvedena Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rozumí se jí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.".

01.01.1996

Čl. II

01.01.1996

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

01.01.1996

§ 2 odst. 1 písm. i) zní:

01.01.1996

"i) vést evidenci provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání s registrací,".

01.01.1996

Čl. III

01.01.1996

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

01.01.1996

1. § 3 písm. a) zní:

01.01.1996

"a) provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích,".

01.01.1996

2. § 13 včetně poznámky č. 4) zní:

01.01.1996

"§ 13

01.01.1996

Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona.4)

01.01.1996

4) § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.".

01.01.1996

3. § 14a a 14b se vypouštějí.

01.01.1996

Čl. IV

01.01.1996

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb., se mění takto:

01.01.1996

V § 11 odst. 2 se slova "jedno procento" nahrazují slovy "0,2 %".

01.01.1996

Čl. V

01.01.1996

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

01.01.1996

Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb. "Sazebník správních poplatků", se mění takto:

01.01.1996

Položka 69 zní:

01.01.1996

"Položka 69

01.01.1996

a) Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k televiznímu vysílání Kč 50000,-

01.01.1996

b) Vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k rozhlasovému vysílání Kč 15000,-

01.01.1996

c) Za provedené změny registrace nebo udělené licence k televiznímu vysílání Kč 10000,-

01.01.1996

d) Za provedené změny registrace nebo udělené licence k rozhlasovému vysílání Kč 3000,-".


01.01.1996

Čl. VI

01.01.1996

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

01.01.1996

(1) Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání prostřednictvím satelitů, kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitů a kabelových rozvodů, který k takovému vysílání obdržel před 1. lednem 1996 licenci podle dosavadních předpisů, požádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o registraci podle tohoto zákona do 90 dnů od jeho účinnosti.

01.01.1996

(2) Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání může do 90 dnů od účinnosti tohoto zákona požádat Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o zrušení podmínek, stanovených Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle dosavadních předpisů; této žádosti Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání vyhoví s výjimkou údajů, o kterých Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání může rozhodnout, že jsou závazné podle § 12 odst. 2 tohoto zákona.

01.01.1996

(3) Do nabytí účinnosti čl. I bodu 8 a čl. IV se do denního vysílacího času nezahrnuje vysílací čas okruhů Českému rozhlasu nově přidělených ke dni 1. ledna 1996.

01.01.1996

Čl. VII

01.01.1996

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou čl. I bodu 8 a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1996.


01.01.1996

Uhde v. r.

01.01.1996

Havel v. r.

01.01.1996

Klaus v. r.

Přesunout nahoru