PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 237/1995 Sb.Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Částka 64/1995
Platnost od 26.10.1995
Účinnost od 01.01.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1996

237

01.01.1996

ZÁKON

01.01.1996

ze dne 27. září 1995

01.01.1996

o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.1996

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1996

ČÁST II

01.01.1996

Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.1996

§ 12

01.01.1996

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.01.1996

1. § 13 odst. 2 zní:

01.01.1996

"(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě

01.01.1996

a) rozhlasového či televizního vysílání nebo

01.01.1996

b) zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45)

01.01.1996

přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.".

01.01.1996

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:

01.01.1996

"(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě tiskovin5) nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.

01.01.1996

5) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.".

01.01.1996

3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:

01.01.1996

"(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.".

01.01.1996

4. V § 39 odst. 1 se slova "§ 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 až 4" a slova "§ 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy"§ 16".

01.01.1996

5. § 44 se vypouští.

01.01.1996

ČÁST III

01.01.1996

Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.1996

§ 13

01.01.1996

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.01.1996

1. V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2)" nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.2)".

01.01.1996

2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:

01.01.1996

"2) § 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

01.01.1996

ČÁST IV

01.01.1996

Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.1996

§ 14

01.01.1996

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:

01.01.1996

1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní:

01.01.1996

"b) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu,1a)

01.01.1996

1a) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

01.01.1996

2. V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).

01.01.1996

ČÁST V

01.01.1996

Změna zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.1996

§ 15

01.01.1996

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění takto:

01.01.1996

V § 32 odst. 1 se vypouští písmeno a) a písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).


01.01.1996

ČÁST VI

01.01.1996

Zrušovací ustanovení

01.01.1996

§ 16

01.01.1996

Zrušují se:

01.01.1996

1. zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

01.01.1996

2. zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

01.01.1996

3. zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

01.01.1996

4. vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,

01.01.1996

5. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,

01.01.1996

6. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,

01.01.1996

7. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

01.01.1996

ČÁST VII

01.01.1996

Účinnost

01.01.1996

§ 17

01.01.1996

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


01.01.1996

Uhde v. r.

01.01.1996

Havel v. r.

01.01.1996

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.1996

1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1996

2) § 31 autorského zákona.

01.01.1996

3) Např. § 105 a násl., § 154 a násl., § 221 a násl. obchodního zákoníku, § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

01.01.1996

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

01.01.1996

5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

01.01.1996

6) Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

01.01.1996

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru