PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 253/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 73/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.04.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.1995

253

01.04.1995

ZÁKON

01.04.1995

ze dne 8. prosince 1994,

01.04.1995

kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

01.04.1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.1995

Čl. II

01.04.1995

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

01.04.1995

§ 10 písm. a) zní:

01.04.1995

"a) výnos z televizních poplatků,".

01.04.1995

Čl. III

01.04.1995

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

01.04.1995

§ 10 písm. a) zní:

01.04.1995

"a) výnos z rozhlasových poplatků,".

01.01.1995

Čl. IV

01.04.1995

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto:

01.01.1995

1. V § 2 se vypouští odstavec 2.

01.01.1995

Odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.1995

2. V § 5 odst. 4 se ve větě první vypouštějí slova "2 a" a slova "Česká národní rada neschválí závěrečný účet Rady nebo".

01.01.1995

3. § 8 zní:

01.01.1995

"§ 8

01.01.1995

Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.".

01.04.1995

Čl. V

01.04.1995

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

01.04.1995

1. § 9 odst. 6 zní:

01.04.1995

"(6) Finanční zdroje získané z rozhlasových poplatků a televizních poplatků jsou příjmem provozovatelů ze zákona.".

01.04.1995

2. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.04.1995

"(5) Provozovatel kabelového rozvodu je povinen poskytnout provozovateli ze zákona na jeho požádání údaje o účastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením rozhlasového nebo televizního poplatku.".

01.04.1995

3. V § 20 odst. 3 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní:

01.04.1995

"e) neposkytne provozovateli ze zákona údaje o účastnících kabelového rozvodu (§ 19 odst. 5).".


01.04.1995

Čl. VI

01.04.1995

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995 s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


01.04.1995

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru