PLUS na zkoušku

Zákon č. 190/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 61/1994
Platnost od 27.10.1994
Účinnost od 27.10.1994
Zrušeno k 01.01.2000 (326/1999 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

27.10.199431.12.1999

190

27.10.199431.12.1999

ZÁKON

27.10.199431.12.1999

ze dne 27. září 1994,

27.10.199431.12.1999

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

27.10.199431.12.1999

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


27.10.199431.12.1999

Čl. I

27.10.199431.12.1999

Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, se mění a doplňuje takto:

27.10.199431.12.1999

1. § 2 odst. 3 zní:

27.10.199431.12.1999

"(3) Cizinec je povinen při překročení státních hranic České republiky podrobit se kontrole Ministerstva vnitra. Jestliže jde o překročení státních hranic České republiky za účelem krátkodobého pobytu (§ 4), pro který se nevyžaduje udělení víza, je cizinec při kontrole povinen na požádání kontrolního orgánu předložit

27.10.199431.12.1999

a) peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území České republiky a na vycestování do státu, jehož cestovním dokladem se prokázal, nebo

27.10.199431.12.1999

b) doklady potvrzující zajištění peněžní částky podle písmena a), anebo

27.10.199431.12.1999

c) pozvání ověřené Ministerstvem vnitra obsahující údaje k osobě zvaného a zvoucího a době, na kterou se zve, nepřesahující dobu stanovenou příslušnou mezinárodní smlouvou (§ 2 odst. 1), kterým se potvrzuje, že ten, kdo cizince na území České republiky pozval, zajistí prostředky k jeho pobytu a uhradí náklady spojené s jeho vycestováním.".

27.10.199431.12.1999

2. V § 2 se za odstavec 4 připojuje nový odstavec 5, který zní:

27.10.199431.12.1999

"(5) Cizinci, u něhož se ke vstupu na území České republiky nevyžaduje vízum, může Ministerstvo vnitra vstup na území České republiky odepřít z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. b), d) a e), a vztahuje-li se na něho povinnost stanovená v odstavci 3, též z důvodu nesplnění této povinnosti.".

27.10.199431.12.1999

3. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

27.10.199431.12.1999

"(2) Oprávnění cizince k dlouhodobému pobytu zaniká též tehdy, jestliže pominul účel nebo zanikly podmínky, za kterých byl dlouhodobý pobyt povolen.".

27.10.199431.12.1999

4. V § 26 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

27.10.199431.12.1999

"c) ten, kdo cizince pozval na území České republiky pozváním ověřeným Ministerstvem vnitra,".

27.10.199431.12.1999

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

27.10.199431.12.1999

5. V § 33 se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní:

27.10.199431.12.1999

"(4) Pozvání podle § 2 odst. 3 písm. c) se podává na úředním tiskopisu. Vzor tiskopisu stanoví Ministerstvo vnitra.".

27.10.199431.12.1999

6. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

27.10.199431.12.1999

"§ 34a

27.10.199431.12.1999

Ministerstvo vnitra stanoví právním předpisem výši peněžní částky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a).".


27.10.199431.12.1999

Čl. II

27.10.199431.12.1999

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


27.10.199431.12.1999

Uhde v. r.

27.10.199431.12.1999

Havel v. r.

27.10.199431.12.1999

Klaus v. r.

Přesunout nahoru