PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 152/1994 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 48/1994
Platnost od 20.07.1994
Účinnost od 20.07.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
20.07.1994

152

20.07.1994

ZÁKON

20.07.1994

ze dne 22. června 1994

20.07.1994

o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

20.07.1994

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


20.07.1994

ČÁST DRUHÁ

20.07.1994

Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

20.07.1994

§ 61

20.07.1994

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

20.07.1994

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

20.07.1994

"§ 200j

20.07.1994

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

20.07.1994

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

20.07.1994

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

20.07.1994

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

20.07.1994

§ 200k

20.07.1994

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

20.07.1994

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

20.07.1994

b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

20.07.1994

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

20.07.1994

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

20.07.1994

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

20.07.1994

§ 200l

20.07.1994

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

20.07.1994

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

20.07.1994

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

20.07.1994

34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

20.07.1994

34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.".


20.07.1994

§ 76

20.07.1994

Účinnost zákona

20.07.1994

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


20.07.1994

Uhde v. r.

20.07.1994

Havel v. r.

20.07.1994

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

20.07.1994

1) § 27 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

20.07.1994

2) Čl. 102 ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky.

20.07.1994

3) Zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

20.07.1994

4) § 27 odst. 2 písm. c) a e) zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

20.07.1994

5) § 10 a 855 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20.07.1994

6) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č.548/1991 Sb.

20.07.1994

7) Zákon č.92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

20.07.1994

8) § 60 zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

01.01.1996

8a) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

20.07.1994

9) Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.468/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb., zákona č.189/1993 Sb. a zákona č.117/1994 Sb.

20.07.1994

10) § 58 a 200k zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

02.08.2001

10a) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

20.07.1994

11) Zákon ČNR č.3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

20.07.1994

12) § 20 zákona ČNR č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

20.07.1994

13) § 200j občanského soudního řádu.

20.07.1994

14) § 200k občanského soudního řádu.

20.07.1994

15) § 200l občanského soudního řádu.

Přesunout nahoru