PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 91/1993 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Částka 25/1993
Platnost od 05.03.1993
Účinnost od 01.04.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.1993

91

01.04.1993

VYHLÁŠKA

01.04.1993

Českého úřadu bezpečnosti práce

01.04.1993

ze dne 12. února 1993

01.04.1993

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

01.04.1993

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), v dohodě s ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a obchodu:


01.04.1993

§ 1

01.04.1993

Rozsah platnosti

01.04.1993

Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost1) a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen "kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

01.04.1993

§ 2

01.04.1993

Základní pojmy

01.04.1993

Pro účely této vyhlášky se rozumí

01.04.1993

a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel

01.04.1993

1. parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,

01.04.1993

2. kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

01.04.1993

popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;

01.04.1993

b) kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;

01.04.1993

c) kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;

01.04.1993

d) kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;

01.04.1993

e) samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci;

01.04.1993

f) parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;

01.04.1993

g) kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;

01.04.1993

h) teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou voda;

01.04.1993

i) kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem souvisejících;

01.04.1993

j) výhřevnou (teplosměnnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;

01.04.1993

k) jmenovitým tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;

01.04.1993

l) tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;

01.04.1993

m) konstrukčním přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;

01.04.1993

n) rekonstrukcí kotle zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se mění parametry kotle proti původnímu stavu;

01.04.1993

o) občasnou obsluhou kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny;

01.04.1993

p) trvalou obsluhou kotle obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v provozním řádu kotelny.

01.04.1993

§ 3

01.04.1993

Projektová dokumentace kotelny

01.04.1993

(1) Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat

01.04.1993

a) výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů,

01.04.1993

b) návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny,

01.04.1993

c) návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů,2)

01.04.1993

d) stanovení způsobu obsluhy.

01.04.1993

(2) Projektovou dokumentaci3) kotelny I. a II. kategorie je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit i příslušnému orgánu státního odborného dozoru4) k posouzení.

01.04.1993

§ 4

01.04.1993

Dokumentace kotle

01.04.1993

(1) Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat

01.04.1993

a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě,

01.04.1993

b) osvědčení o jakosti a kompletnosti.

01.04.1993

(2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat

01.04.1993

a) výkresy sestavy kotle, jeho příslušenství a připojení ke komínu,

01.04.1993

b) základové plány kotle,

01.04.1993

c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,

01.04.1993

d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,

01.04.1993

e) schéma mazání,

01.04.1993

f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody,

01.04.1993

g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.

01.04.1993

(3) Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.

01.04.1993

(4) Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).

01.04.1993

§ 5

01.04.1993

Zřizování kotelen

01.04.1993

(1) Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, pokud se v odstavcích 3 a 4 nestanoví jinak.

01.04.1993

(2) Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

01.04.1993

(3) Pro zřizování kotelen s kotli na plynná paliva platí zvláštní předpis.5)

01.04.1993

(4) V technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od ustanovení odstavce 1.

01.04.1993

§ 6

01.04.1993

Větrání

01.04.1993

(1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

01.04.1993

(2) Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.

01.04.1993

(3) Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.

01.04.1993

§ 7

01.04.1993

Nouzové osvětlení

01.04.1993

(1) U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení

01.04.1993

a) přední stěny kotlů,

01.04.1993

b) tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle,

01.04.1993

c) prostoru pro odpopelňování,

01.04.1993

d) prostoru plynového hospodářství,

01.04.1993

e) prostoru zauhlovacího zařízení,

01.04.1993

f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,

01.04.1993

g) místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,

01.04.1993

h) po celé délce únikových cest z těchto kotelen.

01.04.1993

(2) Nouzové osvětlení podle odstavce 1 písm. a) až g) není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.

01.04.1993

(3) Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

01.04.1993

(4) Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.

01.04.1993

§ 8

01.04.1993

Tahové poměry kotlů

01.04.1993

(1) Kouřové nástavce kotlů musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin.

01.04.1993

(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce a při rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.

01.04.1993

§ 9

01.04.1993

Ochrana proti popálení

01.04.1993

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení.

01.04.1993

§ 10

01.04.1993

Provozní řád

01.04.1993

(1) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle (dále jen "provozovatel"), jsou povinny vydat provozní řád kotelny (dále jen "provozní řád"); pro kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu.6)

01.04.1993

(2) Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.

01.04.1993

(3) Provozní řád stanoví zejména

01.04.1993

a) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,

01.04.1993

b) způsob obsluhy,

01.04.1993

c) povinnosti pracovníků při provozu kotelny,

01.04.1993

d) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,

01.04.1993

e) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,

01.04.1993

f) způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,

01.04.1993

g) osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,

01.04.1993

h) rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

01.04.1993

(4) Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.

01.04.1993

§ 11

01.04.1993

Odstavení kotlů z provozu

01.04.1993

Kotle musí být ihned odstaveny z provozu

01.04.1993

a) při ztrátě vody ve vodoznacích parního kotle,

01.04.1993

b) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to

01.04.1993

1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,

01.04.1993

2. u kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,

01.04.1993

3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,

01.04.1993

4. selže-li zabezpečovací zařízení,2)

01.04.1993

c) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit roztržení kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,

01.04.1993

d) při výbuchu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil poškození vyzdívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,

01.04.1993

e) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatná viditelnost, požár).

01.04.1993

§ 12

01.04.1993

Povinnosti provozovatele

01.04.1993

Provozovatel je povinen

01.04.1993

a) zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,

01.04.1993

b) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,

01.04.1993

c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,

01.04.1993

d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

01.04.1993

e) zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (dále jen "topiči"),

01.04.1993

f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,

01.04.1993

g) zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit topiče s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,

01.04.1993

h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,

01.04.1993

i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN", popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy,7)

01.04.1993

j) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,

01.04.1993

k) zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,

01.04.1993

l) uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let.

01.04.1993

§ 13

01.04.1993

Provozní deník

01.04.1993

(1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.

01.04.1993

(2) Do provozního deníku se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem.

01.04.1993

§ 14

01.04.1993

Zkoušky topičů

01.04.1993

(1) Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči

01.04.1993

a) starší 18 let,

01.04.1993

b) tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,8)

01.04.1993

c) kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik.

01.04.1993

(2) Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.9)

01.04.1993

(3) Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.10)

01.04.1993

(4) O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.

01.04.1993

(5) Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.

01.04.1993

(6) K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,8) poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.

01.04.1993

§ 15

01.04.1993

Povinnosti topičů

01.04.1993

Topiči jsou povinni

01.04.1993

a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,

01.04.1993

b) dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,

01.04.1993

c) neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,

01.04.1993

d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

01.04.1993

e) při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,

01.04.1993

f) neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),

01.04.1993

g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,8)

01.04.1993

h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v § 13 odst. 2.

01.04.1993

§ 16

01.04.1993

Odborné prohlídky kotelen

01.04.1993

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")

01.04.1993

a) před uvedením kotelen do provozu,

01.04.1993

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

01.04.1993

c) při změně druhu paliva,

01.04.1993

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

01.04.1993

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

01.04.1993

(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

01.04.1993

(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.


01.04.1993

§ 17

01.04.1993

Přechodná ustanovení

01.04.1993

(1) Nové a rekonstruované kotelny mohou být uvedeny do provozu jen za podmínky, že nebyly při odborné prohlídce zjištěny závady bránící uvedení do provozu.

01.04.1993

(2) Osvědčení o způsobilosti topiče vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1995.

01.04.1993

§ 18

01.04.1993

Zrušovací ustanovení

01.04.1993

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 24/1984 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

01.04.1993

§ 19

01.04.1993

Účinnost

01.04.1993

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1993.


01.04.1993

RNDr. Pokorný v. r.

01.04.1993

pověřený řízením Českého úřadu bezpečnosti práce


01.04.1993

01.04.1993

Příloha

01.04.1993

Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů

01.04.1993

Poznámky pod čarou

01.04.1993

1) § 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.).

01.04.1993

2) ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.

01.04.1993

3) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.

01.04.1993

4) § 4 zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb.

01.04.1993

5) ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

01.04.1993

6) ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.

01.04.1993

7) ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky.
ČSN 01 8012 Bezpečnostní tabulky.
ČSN 01 8013 Požární tabulky.

01.04.1993

8) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaná v částce 2/1968 Sb.), ve znění závazného opatření ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 (registrovaného v částce 20/1970 Sb.).

01.04.1993

9) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb.

01.04.1993

10) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.

Přesunout nahoru