PLUS na zkoušku

Zákon č. 89/1993 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Částka 25/1993
Platnost od 05.03.1993
Účinnost od 15.03.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

15.03.199331.12.2013

89

15.03.199331.12.2013

ZÁKON

15.03.199331.12.2013

ze dne 24. února 1993

15.03.199331.12.2013

kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

15.03.199331.12.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.03.199331.12.2013

Čl. I

15.03.199331.12.2013

Ustanovení § 93 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, zní:

15.03.199331.12.2013

"§ 93

15.03.199331.12.2013

(1) Akcie, které se nabývají v první vlně kupónové privatizace,38a) se považují za akcie, o nichž bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 1. Lhůta, ve které jsou majitelé cenných papírů povinni odevzdat listinné cenné papíry, končí uplynutím dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Na listinné cenné papíry mohou být tyto akcie přeměněny nejdříve po uplynutí tří let ode dne uplynutí lhůty podle předchozí věty.

15.03.199331.12.2013

(2) Akcie, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů,6) musí být vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.

15.03.199331.12.2013

(3) Na akcie investičních privatizačních fondů, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů6) se vztahuje přiměřeně ustanovení odstavce 2. Na akcie investičních privatizačních fondů, které byly vydány do dne účinnosti tohoto zákona, se vztahuje přiměřeně ustanovení odstavce 1.

15.03.199331.12.2013

(4) Akcie, zaknihované podle odstavců 2 a 3 mohou být přeměněny na listinné cenné papíry nejdříve po uplynutí tří let ode dne jejich zaknihování.".

15.03.199331.12.2013

Poznámka č. 38a) zní:

15.03.199331.12.2013

"38a) Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.".


15.03.199331.12.2013

Čl. II

15.03.199331.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. března 1993.


15.03.199331.12.2013

Uhde v. r.

15.03.199331.12.2013

Havel v. r.

15.03.199331.12.2013

Klaus v. r.

Přesunout nahoru