PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 84/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Částka 24/1993
Platnost od 01.03.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.03.199331.12.2011

84

01.03.199331.12.2011

ZÁKON

01.03.199331.12.2011

ze dne 23. února 1993,

01.03.199331.12.2011

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

01.03.199331.12.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.03.199331.12.2011

Čl. II

01.03.199331.12.2011

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se doplňuje takto:

01.03.199331.12.2011

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.03.199331.12.2011

"(2) Ministerstvo může povolit výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče.

01.03.199331.12.2011

(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.".

01.03.199331.12.2011

2. V § 15 odst. 2 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.03.199331.12.2011

"3. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".

01.03.199331.12.2011

3. V § 54 odst. 1 se za písmeno e) připojuje nové písmeno f), které zní:

01.03.199331.12.2011

"f) o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu 3.".

01.03.199331.12.2011

4. V § 56 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.03.199331.12.2011

"c) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje občan, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".

01.03.199331.12.2011

Čl. V

01.03.199331.12.2011

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

01.03.199331.12.2011

(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, 1840 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 uvedeného zákona 3060 Kč měsíčně.

01.03.199331.12.2011

(2) Důchody vyplácené ke dni 28. února 1993, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni.

01.03.199331.12.2011

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše uvedené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993.

01.03.199331.12.2011

(4) Při úpravě důchodů podle předchozích odstavců se vychází z výše důchodů po zvýšení podle zákona České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993.


01.03.199331.12.2011

Čl. VII

01.03.199331.12.2011

Přechodné ustanovení

01.03.199331.12.2011

Výjimky poskytnuté podle § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a na jejich základě vydaná rozhodnutí o poskytování dávek sociální péče, pozbývají platnosti dnem 1. května 1993.

01.03.199331.12.2011

Čl. VIII

01.03.199331.12.2011

Zrušovací ustanovení

01.03.199331.12.2011

Zrušuje se § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o dávky a služby sociální péče.

01.03.199331.12.2011

Čl. IX

01.03.199331.12.2011

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

01.03.199331.12.2011

Čl. X

01.03.199331.12.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


01.03.199331.12.2011

Uhde v. r.

01.03.199331.12.2011

Havel v. r.

01.03.199331.12.2011

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.03.199331.12.2011

10) § 115 občanského zákoníku.

01.03.199331.12.2011

11) § 4 zákona č. 463/1991 Sb.

01.03.199331.12.2011

12) § 8 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

01.03.199331.12.2011

13) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

01.03.199331.12.2011

14) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.

01.03.199331.12.2011

22) Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

Přesunout nahoru