PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 68/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Částka 20/1993
Platnost od 15.02.1993
Účinnost od 15.02.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.02.1993

68

15.02.1993

ZÁKON

15.02.1993

ze dne 27. ledna 1993,

15.02.1993

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

15.02.1993

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.02.1993

Čl. II

15.02.1993

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

15.02.1993

1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

15.02.1993

2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

15.02.1993

3. § 7 odst. 1 zní:

15.02.1993

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo")".

15.02.1993

Poznámka č. 2) se vypouští.

15.02.1993

4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky".

15.02.1993

5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky".

15.02.1993

6. § 10 se vypouští.

15.02.1993

7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10".

15.02.1993

8. § 12 odst. 5 zní:

15.02.1993

"(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.".

15.02.1993

9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak".

15.02.1993

10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu".

15.02.1993

11. § 15 zní:

15.02.1993

"§ 15

15.02.1993

O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.".

15.02.1993

12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

15.02.1993

13. § 18 odst. 1 zní:

15.02.1993

"(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.".

15.02.1993

14. § 20 včetně poznámky č. 3) zní:

15.02.1993

"§ 20

15.02.1993

Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3)

15.02.1993

3) Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).".

15.02.1993

15. Za § 21 se vkládá § 21a, který zní:

15.02.1993

"§ 21a

15.02.1993

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.".


15.02.1993

Čl. VII

15.02.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


15.02.1993

Uhde v. r.

15.02.1993

Klaus v. r.

Přesunout nahoru