PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 35/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka 10/1993
Platnost od 30.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

35

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

České národní rady

01.01.1993

ze dne 21. prosince 1992,

01.01.1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

01.01.1993

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.1993

Čl. III

01.01.1993

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:

01.01.1993

1. § 13 odst. 1 zní:

01.01.1993

"(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou rozděluje se tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.".

01.01.1993

2. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4 se za slovo "mládeže" doplňují slova "na ochranu zvířat" a za slovo "sportovní" se doplňují slova "a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat".

01.01.1993

3. V § 23 odst. 1 se vypouští poslední věta.

01.01.1993

4. V § 23 odst. 10 první věta zní: "U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (§ 2 odst. 3 a § 17 odst. 5) nemůže být základ daně nižší, než jakého by dosáhl z téže nebo podobné činnosti poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky.".

01.01.1993

5. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "7500 Kčs".

01.01.1993

6. V § 35 odst. 1 písm. b) se částka "15000 Kčs" nahrazuje částkou "22500 Kčs".

01.01.1993

7. V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.

01.01.1993

8. Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:

01.01.1993

"(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.".

01.01.1993

Čl. IV

01.01.1993

Zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, se doplňuje takto:

01.01.1993

V § 329 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "s výjimkou § 328 bodů 6 až 12, které nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.".

01.01.1993

Čl. V

01.01.1993

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


01.01.1993

Čl. VI

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.1993

Uhde v. r. Klaus v. r.

Přesunout nahoru