PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 315/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Částka 79/1993
Platnost od 30.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1994

315

01.01.1994

ZÁKON

01.01.1994

ze dne 1. prosince 1993,

01.01.1994

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

01.01.1994

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.1994

Čl. I

01.01.1994

Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

01.01.1994

1. V § 2 odst. 1 se slova "v evidenci nemovitostí" nahrazují slovy "v katastru nemovitostí".

01.01.1994

2. § 2 odst. 2 písm. a) zní:

01.01.1994

"a) v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona,".

01.01.1994

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slovy "pro obranu státu" vypouští odkaz č. 3).

01.01.1994

4. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.1994

"(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která k nim má právo hospodaření,4) nebo které bylo zřízeno právo trvalého užívání.5)

01.01.1994

(2) Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími, nebo o pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo o pozemky převedené na Fond národního majetku.".

01.01.1994

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.1994

"(3) Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.".

01.01.1994

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.1994

5. § 4 odst. 1 písm. a) a b) znějí:

01.01.1994

"a) pozemky ve vlastnictví státu,

01.01.1994

b) pozemky ve vlastnictví obce,".

01.01.1994

6. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1994

7. § 4 odst. 1 písm. d) zní:

01.01.1994

"d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky6) nebo převedené na Fond národního majetku České republiky,7) pokud nejsou pronajaty,".

01.01.1994

8. § 4 odst. 1 písm. f) zní:

01.01.1994

"f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů,9)".

01.01.1994

9. § 4 odst. 1 písm. m) zní:

01.01.1994

"m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,".

01.01.1994

10. V § 4 odst. 1 písm. n) se za slova "zvláštního předpisu,13)" vkládají slova "a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly v rámci pozemkových úprav přiděleny pozemky náhradní," a za slova "sami hospodaří" se připojují tato slova: "a nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké14)".

01.01.1994

11. V § 4 odst. 1 písm. p) se vypouštějí slova "stožáry rozvodu elektrické energie, nadzemní části zařízení pro rozvod topných plynů".

01.01.1994

12. § 4 odst. 3 zní:

01.01.1994

"(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány, s výjimkou pronájmu rozpočtovým organizacím. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g) a l) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.".

01.01.1994

13. V § 4 odst. 4 se za písmeno "m)" vkládá čárka a písmeno "n)".

01.01.1994

14. § 4 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

01.01.1994

"(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník daně samostatné provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě zápisem do evidence podle zvláštních předpisů.16a)".

01.01.1994

15. § 5 odst. 1 zní:

01.01.1994

"(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin1) je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce16b) vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.".

01.01.1994

16. V § 6 odst. 1 se vypouštějí slova "ze základu daně".

01.01.1994

17. V § 6 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova " ,pokud nejsou předmětem daně podle § 7 odst. 2".

01.01.1994

18. § 6 odst. 3 zní:

01.01.1994

"(3) Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením; rozhodná je výměra pozemku, na který se rozhodnutí o umístění stavby nebo uvedené stavební povolení vztahuje.".

01.01.1994

19. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slovy "v Praze" čárka nahrazuje tečkou a připojuje se samostatný nečíslovaný odstavec, který zní:

01.01.1994

"Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;".

01.01.1994

20. § 6 odst. 4 písm. b) zní:

01.01.1994

"b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.".

01.01.1994

21. § 7 odst. 3 zní:

01.01.1994

"(3) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby, určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,17a) stavby rozvodů energií a veřejných dopravních cest.".

01.01.1994

22. V § 7 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.1994

23. V § 7 odst. 3 se na konci textu v závorce připojují tato slova: "a veřejné účelové komunikace".

01.01.1994

24. V § 8 odst. 1 se za slova "Pozemkového fondu České republiky" vkládají tato slova: "nebo stavbu převedenou na Fond národního majetku České republiky, která je pronajata,".

01.01.1994

25. § 9 odst. 1 písm. a) a b) znějí:

01.01.1994

"a) stavby ve vlastnictví státu,

01.01.1994

b) stavby ve vlastnictví obce,".

01.01.1994

26. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1994

27. § 9 odst. 1 písm. d) zní:

01.01.1994

"d) stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo převedené na Fond národního majetku České republiky, pokud nejsou pronajaty,".

01.01.1994

28. V § 9 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "a jejich části".

01.01.1994

29. § 9 odst. 1 písm. f) zní:

01.01.1994

"f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů,9)".

01.01.1994

30. § 9 odst. 1 písm. g) zní:

01.01.1994

"g) na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých, a novostavby obytných domů, v nichž jsou byty výhradně ve vlastnictví fyzických osob,".

01.01.1994

31. V § 9 odst. 1 písm. h) a i) se vypouští odkaz na poznámku pod čarou č. 14).

01.01.1994

32. V § 9 odst. 1 písm. j) se vypouštějí slova "nebo jejich části", za slovo "družstev" se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 18a) a vypouští se odkaz č. 14).

01.01.1994

33. V § 9 odst. 1 písm. k) se vypouštějí slova "nebo jejich části" a za slovo "nadacím" se vkládají tato slova: " , občanským sdružením zdravotně postižených občanů".

01.01.1994

34. § 9 odst. 1 písm. l) zní:

01.01.1994

"l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,".

01.01.1994

35. V § 9 se odstavec 1 doplňuje písmeny n), o), p) a r), která znějí:

01.01.1994

"n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti18b) a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,

01.01.1994

o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,

01.01.1994

p) stavby kulturních památek18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,

01.01.1994

r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na vytápění plynem, elektřinou nebo na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.".

01.01.1994

36. V § 9 odst. 2 se za slova "podlahová plocha" vkládá slovo "nadzemní" a slovo "podlaží" se nahrazuje slovem "částí".

01.01.1994

37. § 9 odst. 4 zní:

01.01.1994

"(4) Stavby a jejich části uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu, s výjimkou pronájmu rozpočtovým organizacím. Stavby a jejich části uvedené v ustanoveních písmen d), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu. Podle ustanovení odstavce 1 písm. i) postupují obdobně bytová družstva, označovaná podle dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva.18d)".

01.01.1994

38. V § 9 odst. 5 se slova "e) až k) a m)" nahrazují slovy "e) až k), m) až r)".

01.01.1994

39. V § 9 odst. 6 větě první se slova "h) a i)" nahrazují slovy "h), i) a p)" a za slova "na stavební opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných domů" se vkládají tato slova: "a stavební úpravy kulturních památek".

01.01.1994

40. V § 9 odst. 8 se slova "h) a i)" nahrazují slovy "h), i) a p)".

01.01.1994

41. § 10 zní:

01.01.1994

"§ 10

01.01.1994

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen "zastavěná plocha") podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Půdorysem se rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.".

01.01.1994

42. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slova "u obytných domů" vkládá odkaz "18e)".

01.01.1994

43. § 11 odst. 1 písm. b) zní:

01.01.1994

"b) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů18e) využívaných pro individuální rekreaci 3 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,".

01.01.1994

44. V § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 se za slovo "stavebnictví," vkládá slovo "dopravu,".

01.01.1994

45. § 11 odst. 2 zní:

01.01.1994

"(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.".

01.01.1994

46. § 11 odst. 3 zní:

01.01.1994

"(3) Základní sazba daně

01.01.1994

a) podle odstavce 1 písm. a), případně zvýšená podle odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu

01.01.1994

0,3 v obcích do 300 obyvatel

01.01.1994

0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel

01.01.1994

1,0 v obcích nad 600 obyvatel do 1000 obyvatel

01.01.1994

1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel

01.01.1994

1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10000 obyvatel

01.01.1994

2,0 v obcích nad 10000 obyvatel do 25000 obyvatel

01.01.1994

2,5 v obcích nad 25000 obyvatel do 50000 obyvatel

01.01.1994

3,5 v obcích nad 50000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

01.01.1994

4,5 v Praze.

01.01.1994

Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0;

01.01.1994

b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písm. b) až d) v jednotlivých bodech, případně zvýšená podle odstavce 2, se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.".

01.01.1994

47. § 11 odst. 4 zní:

01.01.1994

"(4) U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů18e) využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, se základní sazba daně podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle odstavce 2, násobí koeficientem 2,0 nebo se koeficient, je-li stanoven podle odstavce 3 písm. b), násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí vyhlášených podle zvláštních předpisů.".

01.01.1994

48. § 11 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

01.01.1994

"(6) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. d), které slouží více účelům, se použije základní sazba daně odpovídající podnikatelské činnosti, jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby a při stejném poměru podlahových ploch připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba. Pokud je ve stavbách uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) provozována podnikatelská činnost na převažující části podlahové plochy nadzemních částí staveb, použije se sazba daně jako u staveb v § 11 odst. 1 písm. d).".

01.01.1994

49. § 12 se vypouští.

01.01.1994

50. V § 13 se na konci připojuje tato věta: "Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.".

01.01.1994

51. Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které znějí:

01.01.1994

"§ 13a

01.01.1994

Daňové přiznání

01.01.1994

(1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. března zdaňovacího období, pokud nebylo podáno v předchozích zdaňovacích obdobích nebo došlo ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Ve stejné lhůtě může poplatník podat pouze dílčí daňové přiznání, nedochází-li při změně okolností ke změně v osobě poplatníka. Dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí a poplatník v něm uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Dojde-li ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4 písm. a) a podle § 11 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4, nemá poplatník povinnost podat nové daňové přiznání, dílčí daňové přiznání ani sdělit změnu.

01.01.1994

(2) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

01.01.1994

§ 13b

01.01.1994

Vyměření daně

01.01.1994

(1) Daň z nemovitosti se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

01.01.1994

(2) Je-li daň zaplacena původním poplatníkem i na období nebo jeho část, kdy daňová povinnost přešla na nového poplatníka, zaplacená daň se nevrací, ale započítává se novému poplatníkovi.

01.01.1994

(3) Pokud ke dni změny vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti nebyly daňové povinnosti plně vypořádány původním poplatníkem, tato povinnost přechází na nového poplatníka, s výjimkou případů, kdy jsou nemovitosti předávány na základě zvláštních předpisů.18)".

01.01.1994

52. § 14 odst. 2 zní:

01.01.1994

"(2) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb za jednotlivé stavby nebo souhrn staveb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.".

01.01.1994

53. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova "zemědělskou výrobu" vkládají slova "a chov ryb".

01.01.1994

54. V § 15 odst. 1 a 2 se slova "31. března" nahrazují slovy "31. května".

01.01.1994

55. Slovo "Kčs" v ustanoveních § 6, 11, 14 a 15 se nahrazuje slovem "Kč".

01.01.1994

56. V § 16 se za slovy "zvláštním předpisem21)" tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "pokud tento zákon nestanoví jinak.".

01.01.1994

57. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

01.01.1994

"§ 16a

01.01.1994

Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 6 a 11 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období. Pro vyměření daně na zdaňovací období roku 1994 se použijí koeficienty stanovené obcí obecně závaznou vyhláškou i v případě, že vyhláška nabude účinnosti do 31. ledna 1994.".

01.01.1994

58. V § 17 odst. 1 se za slovy "půdně ekologických jednotek" čárka nahrazuje tečkou a slova "jehož součástí bude i ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití pozemků vymezených v § 12 odst. 1 písm. a) bod 1" se vypouštějí.

01.01.1994

59. V § 17 se vypouští odstavec 2 a zrušuje se označení odstavce 1.

01.01.1994

60. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

01.01.1994

"§ 19a

01.01.1994

(1) Ve zdaňovacím období roku 1994 budou poplatníci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, platit zálohy na daň ve výši daně splatné v předchozím zdaňovacím období k termínům uvedeným v § 15 odst. 1 a 2 až do doby doručení hromadného předpisného seznamu nebo platebního výměru. Rozdíl mezi splatnou daňovou povinností a zaplacenými zálohami poplatníci zaplatí ve lhůtě do 15 dnů po doručení hromadného předpisného seznamu nebo platebního výměru. Přeplatek, který je rozdílem mezi zaplacenými zálohami a roční daňovou povinností, se vrátí za podmínek stanovených zvláštním předpisem.21)

01.01.1994

(2) Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně než 30 Kč, daň se neplatí.".

01.01.1994

61. Poznámky č. 9), 14), 16a), 17a), 18a), 18b), 18c), 18d) a 22) pod čarou znějí:

01.01.1994

"9) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.

01.01.1994

14) § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1994

16a) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

01.01.1994

16b) Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

01.01.1994

17a) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

01.01.1994

18a) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 265/1992 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

01.01.1994

18b) Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 165/1993 Sb.

01.01.1994

18c) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1994

18d) Např. zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.

01.01.1994

18e) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.

01.01.1994

22) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

01.01.1994

Čl. II

01.01.1994

1. Úlevy poskytnuté v roce 1993 zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v rozhodnutí o úlevě, pokud poplatník neuplatnil nárok na osvobození podle ustanovení § 4 nebo § 9.

01.01.1994

2. Pro zdaňovací období roku 1993 přísluší poplatníkům nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. n), pokud byli zapsáni do evidence podle zvláštních předpisů22) nejpozději do podání daňového přiznání.

01.01.1994

3. Pro zdaňovací období roku 1993 se připouští podání daňového přiznání poplatníka, jemuž byly nemovitosti předány v roce 1993 podle zvláštních předpisů18) do termínu pro podání daňového přiznání. V těchto případech se daň vyměří podle stavu ke dni předložení daňového přiznání s přihlédnutím k nároku na osvobození podle § 4.

01.01.1994

4. Pro zdaňovací období roku 1993 lze uplatnit nárok na osvobození podle § 9 odst. 1 písm. h) a i) i na část stavby.

01.01.1994

5. K nároku na osvobození podle bodů 2, 3 a 4, pokud nebyl uplatněn v daňovém přiznání, se přihlédne při vyměření daně na základě žádosti podané poplatníkem do 31. ledna 1994. Tato žádost nepodléhá správnímu poplatku.

01.01.1994

Čl. III

01.01.1994

V zákoně České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se v části sedmé vypouští hlava čtvrtá.

01.01.1994

Čl. IV

01.01.1994

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


01.01.1994

Čl. V

01.01.1994

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


01.01.1994

Uhde v. r.

01.01.1994

Havel v. r.

01.01.1994

Klaus v. r.

Přesunout nahoru