PLUS na zkoušku

Zákon č. 24/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Částka 7/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

24

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

České národní rady

01.01.1993

ze dne 21. prosince 1992,

01.01.1993

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

01.01.1993

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.1993

Čl. I

01.01.1993

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 263/1992 Sb. (úplné znění č. 501/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

01.01.1993

1. § 8a včetně nadpisu zní:

01.01.1993

"§ 8a

01.01.1993

Spory o pravomoc

01.01.1993

Vrchní soud rozhoduje spory o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy; k řízení je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu státní správy, jehož se spor o pravomoc týká.".

01.01.1993

2. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; v § 9 odst. 3 písm. c) bodu 11 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".

01.01.1993

3. V § 10 odst. 2 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".

01.01.1993

4. V § 10a odst. 1 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".

01.01.1993

5. § 10a odst. 2 zní:

01.01.1993

"(2) O dovoláních proti rozhodnutím vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud").".

01.01.1993

6. V § 11 odst. 3 se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se vypouštějí.

01.01.1993

7. V § 12 odst. 3 se vypouští druhá věta.

01.01.1993

8. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "České republiky, Nejvyššího soudu Slovenské republiky a Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vrchních soudů".

01.01.1993

9. V § 25 odst. 3 na konci se vypouští tečka a vkládají se slova "nebo advokátním koncipientem s výjimkou případů, kdy je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné.".

01.01.1993

10. V poznámce pod čarou č. 33) se za slovy "jimi poskytované" nahrazuje čárka tečkou a vypouštějí se slova "a zákon SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.".

01.01.1993

11. § 36c zní:

01.01.1993

"§ 36c

01.01.1993

Nejvyšší soud a vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.".

01.01.1993

12. V § 86 odst. 1 se slova "československým občanem" nahrazují slovy "občanem České republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republice" se nahrazují slovy "České republice".

01.01.1993

13. V § 86 odst. 2 a 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

01.01.1993

14. V § 87 písm. d) se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".

01.01.1993

15. V § 88 odst. 1 písm. a), f), a n) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice"; v písmenu n) se slovo "československým" nahrazuje slovem "tuzemským".

01.01.1993

16. V § 105 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

01.01.1993

17. V § 106 odst. 1 druhé větě se slova "československého práva" nahrazují slovy "práva České republiky".

01.01.1993

18. V § 109 odst. 1 písm. b) věta druhá zní: "Stejně postupuje, jestliže tu před rozhodnutím ve věci dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, který má přednosti před zákonem. 33a) V tom případě předloží věc Ústavnímu soudu.".

01.01.1993

Poznámka pod čarou zní:

01.01.1993

"33a) Čl. 10 Ústavy České republiky.".

01.01.1993

19. V § 121 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1993

20. V § 134 se slova "československými soudy" nahrazují slovy "soudy České republiky".

01.01.1993

21. V § 135 odst. 1 se vypouští věta první; slova "Dále je soud" se nahrazují slovy "Soud je".

01.01.1993

22. V poznámce pod čarou č. 34) se za číslem "573/1990 Sb." čárka nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova "a vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právní pomoci, ve znění vyhlášky č. 44/1991 Sb.".

01.01.1993

23. V § 175z odst. 1 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".

01.01.1993

24. V § 175z odst. 2 se slovo "československé" nahrazuje slovem "tuzemské".

01.01.1993

25. V § 246 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.1993

26. § 246 odst. 2 zní:

01.01.1993

"(2) Vrchní soud je věcně příslušný k přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů České republiky, s výjimkou věcí důchodového a nemocenského zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání podle předpisů o zaměstnanosti.".

01.01.1993

27. V poznámce pod čarou č. 35) se vypouštějí slova "§ 27 odst. 3 zákona SNR č. 132/1990 Sb., o advokacii, § 28 zákona SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících,".

01.01.1993

28. V § 250s odst. 2 se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".

01.01.1993

29. V § 252 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

01.01.1993

30. § 277 odst. 1 zní:

01.01.1993

"(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.".

01.01.1993

31. V § 278 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1993

32. V § 279 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1993

33. V § 303 odst. 1 se slovo "československého" nahrazuje slovem "tuzemského".

01.01.1993

34. V § 373 se za slova "Ministerstvo spravedlnosti" vkládají slova "České republiky (dále jen "ministerstvo")".

01.01.1993

35. V § 374 odst. 1 se slova "Ministerstva spravedlnosti republik se zmocňují" nahrazují slovy "ministerstvo se zmocňuje"; ve druhé větě se slovo "mohou" nahrazuje slovem "může".

01.01.1993

36. V § 374a se slova "ministerstva spravedlnosti republik" nahrazují slovy "ministerstvo".

01.01.1993

Čl. II

01.01.1993

Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, se mění a doplňuje takto:

01.01.1993

1. V Čl. III bodu 1 písm. a) se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".

01.01.1993

2. V Čl. III bodu 1 písm. i) se slova "soudy příslušné k vyřízení podle předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; těchto předpisů se použije i pro řízení o stížnosti" se nahrazují slovy "vrchní soudy; pro vyřízení stížnosti se použije předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona".

01.01.1993

3. V Čl. III bodu 11 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

01.01.1993

4. V Čl. III bodu 12 se slova "Ministři spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky se zmocňují, aby obecně závazným právním předpisem stanovili" nahrazují slovy "ministerstvo obecně závazným právním předpisem stanoví".

01.01.1993

Čl. III

01.01.1993

1. Věci, v nichž je dána věcná příslušnost vrchních soudů a v nichž bylo řízení zahájeno před Nejvyšším soudem a tímto soudem nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí vrchní soudy.

01.01.1993

2. Tam, kde zvláštní předpis stanoví, že k přezkoumání správního rozhodnutí je dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je věcně příslušným vrchní soud.

01.01.1993

3. Věci projednávané Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky, v nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezme a dokončí

01.01.1993

a) Nejvyšší soud, jde-li o řízení o opravném prostředku, jestliže se na území České republiky nachází soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, nebo je-li na území České republiky soud, který by byl podle tohoto zákona územně příslušný projednat věc v prvním stupni;

01.01.1993

b) Nejvyšší soud, jde-li o určení místně příslušného soudu, jestliže má na území České republiky sídlo soud, který věc předložil Nejvyššímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky podle § 105; v ostatních případech, má-li navrhovatel na území České republiky bydliště nebo sídlo;

01.01.1993

c) Nejvyšší soud, jde-li o rozhodování ve sporu o pravomoc podle § 8a odst. 2 a rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 3 věty druhé, je-li na území České republiky sídlo toho, kdo o rozhodnutí požádal;

01.01.1993

d) vrchní soud, jde-li o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, je-li správní orgán České republiky příslušný věc rozhodnout.

01.01.1993

4. Vrchní soud je příslušný též přezkoumat rozhodnutí ústředních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, bude-li po dni účinnosti tohoto zákona dána pravomoc správního orgánu České republiky věc rozhodnout.


01.01.1993

Čl. IV

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.1993

Uhde v. r.

01.01.1993

Klaus v. r.

Přesunout nahoru