PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 207/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

Částka 52/1993
Platnost od 06.08.1993
Účinnost od 06.08.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

06.08.199331.12.2013

207

06.08.199331.12.2013

VYHLÁŠKA

06.08.199331.12.2013

ministerstva financí

06.08.199331.12.2013

ze dne 16. července 1993

06.08.199331.12.2013

o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

06.08.199331.12.2013

Ministerstvo financí podle § 25 odst. 1 zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, stanoví:


06.08.199331.12.2013

§ 1

06.08.199331.12.2013

(1) Od daně z převodu nemovitostí (dále jen "daň") jsou osvobozeny úplatné převody obytných budov a bytů v osobním vlastnictví, které byly postaveny ze stavebních dílců vyrobených v letech 1956 až 1983 s použitím škváry z elektrárny v Rynholci a které vzhledem k použité surovině nevyhovují hygienickým požadavkům na trvalé bydlení stanoveným zvláštním předpisem1) (dále jen "objekty").

06.08.199331.12.2013

(2) Od daně jsou dále osvobozeny úplatné převody pozemků, na nichž jsou objekty postaveny, pozemků, které s objektem a stavebním pozemkem tvoří funkční celek, a vedlejších staveb, které tvoří příslušenství objektu, pokud jsou postaveny na těchto pozemcích.

06.08.199331.12.2013

(3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 náleží pouze občanům, kteří

06.08.199331.12.2013

a) objekty postavili nebo

06.08.199331.12.2013

b) objekt jako první uživatelé koupili od výrobce či od dodavatelské organizace nebo

06.08.199331.12.2013

c) byli k 31. prosinci 1990 vlastníky objektu v důsledku koupě nebo

06.08.199331.12.2013

d) jsou dědici osob uvedených v písmenech a) až c),

06.08.199331.12.2013

pokud jsou tyto objekty převáděny na obce nebo na okresní úřady.

06.08.199331.12.2013

§ 2

06.08.199331.12.2013

Osvobození od daně uvedené v § 1 se vztahuje na všechny převody nemovitostí, pokud k převodu vlastnického práva došlo po 1. lednu 1993.


06.08.199331.12.2013

§ 3

06.08.199331.12.2013

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


06.08.199331.12.2013

Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

06.08.199331.12.2013

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

Přesunout nahoru