PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 20/1993 Sb.Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Částka 7/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

20

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

České národní rady

01.01.1993

ze dne 20. prosince 1992

01.01.1993

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.01.1993

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.1993

ČÁST PRVNÍ

01.01.1993

Úvodní ustanovení

01.01.2015

§ 1

01.01.2015

(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

01.01.2015

(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

01.01.1993

§ 2

01.01.1993

Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

01.01.1993

a) ministerstvo,

15.04.2002

b) Úřad.

01.09.1997

ČÁST DRUHÁ

01.09.1997

Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.09.1997

§ 3

01.09.1997

Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.09.1997

a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,

01.09.1997

b) řídí Úřad a Český metrologický institut,

01.09.1997

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2)

01.09.1997

§ 4

01.09.1997

Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

01.07.2000

a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3)

01.09.1997

b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3)

01.09.1997

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7)

01.09.1997

d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,

01.09.1997

e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.


01.01.1993

ČÁST TŘETÍ

01.01.1993

Přechodná a závěrečná ustanovení

01.01.1993

§ 7

01.01.1993

(1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

01.01.1993

(2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.

01.01.1993

§ 8

01.01.1993

(1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

01.01.1993

(2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění.

01.01.1993

§ 9

01.01.1993

Osvědčení o autorizaci a akreditaci11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.

01.01.1993

§ 10

01.01.1993

Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.

01.01.1993

§ 11

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.1993

Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.09.1997

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

01.07.2000

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

01.09.1997

7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.

01.09.1997

11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.

Přesunout nahoru