PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Usnesení č. 2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Částka 1/1993
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

2

01.01.1993

USNESENÍ

01.01.1993

předsednictva České národní rady

01.01.1993

ze dne 16. prosince 1992

01.01.1993

o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

01.01.1993

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

01.01.1993

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

01.01.1993

Uhde v. r.


01.01.1993

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

01.01.1993

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady,

01.01.1993

uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona,

01.01.1993

navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů,

01.01.1993

pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány,

01.01.1993

vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů,

01.01.1993

vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení,

01.01.1993

připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi

01.01.1993

a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí,

01.01.1993

usneslo se na této Listině základních práv a svobod:

01.01.1993

HLAVA PRVNÍ

01.01.1993

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.01.1993

Čl. 1

01.01.1993

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

01.01.1993

Čl. 2

01.01.1993

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

01.01.1993

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

01.01.1993

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

01.01.1993

Čl. 3

01.01.1993

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

01.01.1993

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

01.01.1993

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

01.01.1993

Čl. 4

01.01.1993

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

01.01.1993

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

01.01.1993

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

01.01.1993

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

01.01.1993

HLAVA DRUHÁ

01.01.1993

LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

01.01.1993

Oddíl první

01.01.1993

Základní lidská práva a svobody

01.01.1993

Čl. 5

01.01.1993

Každý je způsobilý mít práva.

01.01.1993

Čl. 6

01.01.1993

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.

01.01.1993

(2) Nikdo nesmí být zbaven života.

01.01.1993

(3) Trest smrti se nepřipouští.

01.01.1993

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

01.01.1993

Čl. 7

01.01.1993

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

01.01.1993

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

01.01.1993

Čl. 8

01.01.1993

(1) Osobní svoboda je zaručena.

01.01.1993

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

01.01.1999

(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

01.01.1993

(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu.

01.01.1993

(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.

01.01.1993

(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

01.01.1993

Čl. 9

01.01.1993

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

01.01.1993

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:

01.01.1993

a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,

01.01.1993

b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,

01.01.1993

c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,

01.01.1993

d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

01.01.1993

Čl. 10

01.01.1993

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

01.01.1993

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

01.01.1993

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

01.01.1993

Čl. 11

01.01.1993

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

01.01.1993

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

01.01.1993

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

01.01.1993

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

01.01.1993

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

01.01.1993

Čl. 12

01.01.1993

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

01.01.1993

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

01.01.1993

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

01.01.1993

Čl. 13

01.01.1993

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

01.01.1993

Čl. 14

01.01.1993

(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

01.01.1993

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.

01.01.1993

(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.

01.01.1993

(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

01.01.1993

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

01.01.1993

Čl. 15

01.01.1993

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

01.01.1993

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

01.01.1993

(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 16

01.01.1993

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

01.01.1993

(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.

01.01.1993

(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.

01.01.1993

(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

01.01.1993

Oddíl druhý

01.01.1993

Politická práva

01.01.1993

Čl. 17

01.01.1993

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

01.01.1993

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

01.01.1993

(3) Cenzura je nepřípustná.

01.01.1993

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

01.01.1993

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 18

01.01.1993

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

01.01.1993

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

01.01.1993

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

01.01.1993

Čl. 19

01.01.1993

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

01.01.1993

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

01.01.1993

Čl. 20

01.01.1993

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

01.01.1993

(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.

01.01.1993

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

01.01.1993

(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.

01.01.1993

Čl. 21

01.01.1993

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

01.01.1993

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.

01.01.1993

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.

01.01.1993

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

01.01.1993

Čl. 22

01.01.1993

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

01.01.1993

Čl. 23

01.01.1993

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

01.01.1993

HLAVA TŘETÍ

01.01.1993

PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN

01.01.1993

Čl. 24

01.01.1993

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

01.01.1993

Čl. 25

01.01.1993

(1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též

01.01.1993

a) právo na vzdělání v jejich jazyku,

01.01.1993

b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,

01.01.1993

c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

01.01.1993

HLAVA ČTVRTÁ

01.01.1993

HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA

01.01.1993

Čl. 26

01.01.1993

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

01.01.1993

(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

01.01.1993

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

01.01.1993

(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

01.01.1993

Čl. 27

01.01.1993

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

01.01.1993

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

01.01.1993

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

01.01.1993

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

01.01.1993

Čl. 28

01.01.1993

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 29

01.01.1993

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.

01.01.1993

(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.

01.01.1993

(3) Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 30

01.01.1993

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

01.01.1993

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

01.01.1993

(3) Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 31

01.01.1993

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 32

01.01.1993

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

01.01.1993

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.

01.01.1993

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.

01.01.1993

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

01.01.1993

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.

01.01.1993

(6) Podrobnosti stanoví zákon.

01.01.1993

Čl. 33

01.01.1993

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

01.01.1993

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

01.01.1993

(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.

01.01.1993

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.

01.01.1993

Čl. 34

01.01.1993

(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

01.01.1993

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.

01.01.1993

Čl. 35

01.01.1993

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

01.01.1993

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

01.01.1993

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

01.01.1993

HLAVA PÁTÁ

01.01.1993

PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU

01.01.1993

Čl. 36

01.01.1993

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

01.01.1993

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

01.01.1993

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

01.01.1993

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

01.01.1993

Čl. 37

01.01.1993

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

01.01.1993

(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

01.01.1993

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

01.01.1993

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

01.01.1993

Čl. 38

01.01.1993

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

01.01.1993

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

01.01.1993

Čl. 39

01.01.1993

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

01.01.1993

Čl. 40

01.01.1993

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

01.01.1993

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

01.01.1993

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

01.01.1993

(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.

01.01.1993

(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.

01.01.1993

(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

01.01.1993

HLAVA ŠESTÁ

01.01.1993

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

01.01.1993

Čl. 41

01.01.1993

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

01.01.1993

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

01.01.1993

Čl. 42

01.01.1993

(1) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

01.01.1993

(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.

01.01.1993

(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.

01.01.1993

Čl. 43

01.01.1993

Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

01.01.1993

Čl. 44

01.01.1993

Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo uvedené v čl. 27 odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, může zákon omezit právo na stávku.

Přesunout nahoru