PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 18/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka 6/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.199331.12.2013

18

01.01.199331.12.2013

ZÁKON

01.01.199331.12.2013

České národní rady

01.01.199331.12.2013

ze dne 21. prosince 1992,

01.01.199331.12.2013

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

01.01.199331.12.2013

Česká národní rada usnesla na tomto zákoně:


01.01.199331.12.2013

Čl. I

01.01.199331.12.2013

Zákon České národní rady č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

01.01.199331.12.2013

1. § 3 odst. 1, 2 a 3 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

01.01.199331.12.2013

a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

01.01.199331.12.2013

b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").

01.01.199331.12.2013

(2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

01.01.199331.12.2013

(3) Jestliže zůstavitel v době své smrti

01.01.199331.12.2013

a) byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,

01.01.199331.12.2013

b) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,

01.01.199331.12.2013

c) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.".

01.01.199331.12.2013

2. § 4 zní:

01.01.199331.12.2013

"§ 4

01.01.199331.12.2013

(1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o

01.01.199331.12.2013

a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,

01.01.199331.12.2013

b) cenu majetku osvobozeného, podle tohoto zákona od daně dědické,

01.01.199331.12.2013

c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,

01.01.199331.12.2013

d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,

01.01.199331.12.2013

e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

01.01.199331.12.2013

(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c) a odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), připadající na jednotlivého dědice, se odečtou ve výši odpovídající poměru majetku, který není od daně osvobozen, a majetku, který je od daně osvobozen. Poměr se vypočte na celé Kčs bez zaokrouhlení.

01.01.199331.12.2013

(3) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku je cena obvyklá v době smrti zůstavitele a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den smrti zůstavitele. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kčs provede podle kursu platného pro nákup valut nebo deviz v den smrti zůstavitele.".

01.01.199331.12.2013

3. § 6 odst. 1, 2 a 3 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Předmětem daně darovací je nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti bezúplatně. Majetkem pro účely daně darovací jsou:

01.01.199331.12.2013

a) nemovitosti a movitý majetek (§ 3 odst. 1),

01.01.199331.12.2013

b) jiný majetkový prospěch.

01.01.199331.12.2013

(2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je

01.01.199331.12.2013

a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině anebo,

01.01.199331.12.2013

b) pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině a dovozem nabyvatelem do tuzemska, nejde-li o movitý majetek, který je podle tohoto zákona od daně darovací osvobozen.

01.01.199331.12.2013

(3) Plnění na základě povinnosti stanovené právním předpisem a důchod vyplacený na základě smlouvy o důchodu nejsou předmětem daně.".

01.01.199331.12.2013

4. § 7 odst. 1 a 2 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o

01.01.199331.12.2013

a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,

01.01.199331.12.2013

b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací,

01.01.199331.12.2013

c) úplatu v případě, kdy majetek je nabýván jen zčásti bezúplatně.

01.01.199331.12.2013

Ustanovení § 4 odst. 1 o odečtení poměrné části dluhů připadající na majetek, který není od daně osvobozen, platí obdobně.

01.01.199331.12.2013

(2) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku a jiného majetkového prospěchu je cena obvyklá v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kčs provede podle kurzu platného pro nákup valut nebo deviz v den nabytí majetku.".

01.01.199331.12.2013

5. V § 7 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "Pokud byla daň darovací již vyměřena z předchozího nabytí majetku, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.".

01.01.199331.12.2013

6. § 8 odst. 1 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je

01.01.199331.12.2013

a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,

01.01.199331.12.2013

b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitostí na základě výkonu rozhodnutí, při konkursu nebo vyrovnání či vydražením,

01.01.199331.12.2013

c) nabyvatel věcného břemene,

01.01.199331.12.2013

d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.".

01.01.199331.12.2013

7. V § 8 se ustanovení odstavce 2 vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.199331.12.2013

8. § 9 odst. 1 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je

01.01.199331.12.2013

a) převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti úplatně; to zahrnuje rovněž úplatný převod nebo přechod vlastnictví, k němuž dochází na základě výkonu rozhodnutí, při konkursu nebo vyrovnání, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictvím nebo na základě vydržení,

01.01.199331.12.2013

b) bezúplatné zřízení věcného břemene při nabytí nemovitostí darováním.".

01.01.199331.12.2013

9. V § 9 se ustanovení odstavce 2 vypouští. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.199331.12.2013

10. § 10 včetně nadpisu zní:

01.01.199331.12.2013

"§ 10

01.01.199331.12.2013

Základ daně

01.01.199331.12.2013

Základem daně z převodu nemovitostí je

01.01.199331.12.2013

a) cena nemovitosti zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, popřípadě část ceny zjištěné, připadající na zčásti úplatný převod,

01.01.199331.12.2013

b) cena (§ 16) bezúplatně zřízeného věcného břemene.".

01.01.199331.12.2013

11. § 11 odst. 1 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.".

01.01.199331.12.2013

12. V § 17 odst. 1 se vypouští slovo "vždy".

01.01.199331.12.2013

13. § 18 včetně nadpisu zní:

01.01.199331.12.2013

"§ 18

01.01.199331.12.2013

Splatnost daní

01.01.199331.12.2013

Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno rozhodnutí (platební poměr) o vyměření daně.".

01.01.199331.12.2013

14. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "které prokazatelně neslouží nabyvateli k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, pokud" nahrazují slovy "pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím prokazatelně nesloužily zůstaviteli nebo dárci k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a jestliže".

01.01.199331.12.2013

15. § 20 odst. 1 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí je osvobozena Česká republika, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a stání fondy se sídlem na území České republiky, jakož i převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.".

01.01.199331.12.2013

16. § 20 odst. 6 zní:

01.01.199331.12.2013

"(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny

01.01.199331.12.2013

a) převody majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, pokud souvisejí s realizací privatizační projektů,

01.01.199331.12.2013

b) vklady vložené podle zvláštního zákona do obchodních společností nebo družstev; je-li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od složení vkladu je společníku obchodní společnosti nebo členu družstva vyplacen vypořádající podíl, a nemovitost zůstane v majetku obchodní společnosti nebo družstva,

01.01.199331.12.2013

c) přechody jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí nebo přeměně podle zvláštního zákona,10)

01.01.199331.12.2013

d) přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.".

01.01.199331.12.2013

17. V § 20 se vypouští odstavec 7.

01.01.199331.12.2013

18. V § 20 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.199331.12.2013

"(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novostavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novostavbou nebo rozestavěnou novostavbu, a převodce (prodávající) je fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, nebo právnickou osobou, a stavba nebyla dosud užívána .".

01.01.199331.12.2013

Odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.01.199331.12.2013

19. § 21 odst. 1 zní:

01.01.199331.12.2013

"(1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické, dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne

01.01.199331.12.2013

a) pravomocně skončeného řízení o dědictví, jde-li o daň dědickou,

01.01.199331.12.2013

b) v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný státní orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem, doručena poplatníkovi daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí,

01.01.199331.12.2013

c) v němž je uzavřena smlouva o darování movitého majetku, poskytnut dar do ciziny, přijat dar do ciziny, dovezena do tuzemska věc pořízená z prostředků darovaných v cizině nebo nabyt jiný majetkový prospěch, jde-li o daň darovací.

01.01.199331.12.2013

Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nemovitostí.".

01.01.199331.12.2013

20. § 21 odst. 3 zní:

01.01.199331.12.2013

"(3) Soud, který provedl řízení o dědictví, zašle stejnopis rozhodnutí o nabytí dědictví, včetně stejnopisu majetku, do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení místně příslušnému správci daně. Obdobnou povinnost mají katastrální orgány, jde-li o zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a jejich změny, a celní orgány, jde-li o dary movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.".

01.01.199331.12.2013

21. § 22 včetně nadpisu zní:

01.01.199331.12.2013

"§ 22

01.01.199331.12.2013

Vyměření daní

01.01.199331.12.2013

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se vyměřují platebním výměrem. Místně příslušný správce daně zašle jím vydaný platební výměr poplatníkovi (poplatníkům).".

01.01.199331.12.2013

22. Dosavadní znění § 23 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.199331.12.2013

"(2) Jde-li o nemovitý majetek vydaný výlučně podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek, v době dvou let od účinnosti tohoto zákona, osvobozen od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí.".

01.01.199331.12.2013

23. V § 24 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:

01.01.199331.12.2013

"(3) Notářské poplatky, vyměřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy.".

01.01.199331.12.2013

24. V § 25 odst. 2 se vypouštějí slova "po projednání s federálním ministerstvem financí".

01.01.199331.12.2013

Čl. II

01.01.199331.12.2013

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


01.01.199331.12.2013

Čl. III

01.01.199331.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.199331.12.2013

Uhde v. r. Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.199331.12.2013

1a) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

01.01.199331.12.2013

10) § 69 a 256 obchodního zákoníku.

Přesunout nahoru