PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 14/1993 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Částka 6/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

14

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

České národní rady

01.01.1993

ze dne 20. prosince 1992

01.01.1993

o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

01.01.1993

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.1993

ČÁST PRVNÍ

01.01.1993

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

01.01.1993

§ 1

01.01.1993

(1) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

01.01.1993

(2) Sídlem Úřadu je Praha.

01.01.2015

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

01.01.1993

§ 2

01.01.1993

Úřad

01.01.1993

a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původů výrobků,

01.01.1993

b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,1)

01.01.1993

c) vede ústřední fond světové patentové literatury.


01.01.1993

ČÁST DRUHÁ

01.01.1993

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.1993

§ 3

01.01.1993

(1) Řízení o přihláškách objevů, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

01.01.1993

(2) Přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů,2) užitných vzorů,3) topografií polovodičových výrobků,4) označení původu výrobků5) a ochranných známek,6) o nichž nebylo před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, projedná Úřad podle dosavadních předpisů.

01.01.1993

(3) Právní úkony učiněné v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy, jakož i právní skutečnosti rozhodné podle dosavadních předpisů, které nastaly před nabytím účinnosti tohoto zákona, nadále platí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

01.01.1993

§ 4

01.01.1993

Autorská osvědčení a patenty na vynálezy, osvědčení a patenty na průmyslové vzory, zápisy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu výrobků a ochranných známek do rejstříků, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona platné, zůstávají na území České republiky podle dosavadních předpisů nadále v platnosti.

01.01.1993

§ 5

01.01.1993

Řízení o zrušení patentu či autorského osvědčení na vynález, o výmazu průmyslového vzoru, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku a ochranné známky z rejstříku, o návrhu na odnětí ochrany užitným vzorem nebo topografie polovodičového výrobku, o určení, zda řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu určitého patentu, autorského osvědčení či užitného vzoru nebo zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého zapsaného průmyslového vzoru, o udělení nucené licence na vynález, užitný vzor, či na topografii polovodičového výrobku, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou dále v řízení podle dosavadních předpisů.

01.01.1993

ČÁST TŘETÍ

01.01.1993

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.1993

§ 7

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.1993

Uhde v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.1993

1) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

01.01.1993

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

01.01.1993

3) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

01.01.1993

4) Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

01.01.1993

5) Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

01.01.1993

6) Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Přesunout nahoru