PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 359/1992 Sb.Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech

Částka 73/1992
Platnost od 07.07.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

359

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

České národní rady

01.01.1993

ze dne 7. května 1992

01.01.1993

o zeměměřických a katastrálních orgánech

01.01.1993

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.1993

ČÁST PRVNÍ

01.01.1993

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

01.01.1993

§ 1

01.01.2004

(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)

01.01.2015

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

01.01.1993

§ 2

01.01.2004

(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)

01.01.2004

(2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)

01.01.2015

(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

01.05.1997

(4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

01.01.1993

§ 3

01.01.2004

(1) Úřad

01.01.1993

a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností

01.01.2004

1. správy katastru nemovitostí České republiky,1a)

01.01.2004

2. budování a údržby bodových polí,

01.01.1993

3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,

01.06.1994

4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

01.01.1993

5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

01.01.1993

6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,

01.01.1993

b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,

01.01.1993

c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

01.06.1994

d) řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,

01.01.2004

e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,

01.01.1995

f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

01.01.1993

g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,

01.06.1994

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,

01.06.1994

i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,

01.01.1995

j) uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)

01.07.2001

k) organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,

01.07.2001

l) vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,

01.01.2004

m) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)

01.07.2010

n) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,

01.07.2010

o) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

01.01.2004

(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

01.06.1994

§ 3a

01.06.1994

Zeměměřický úřad

01.06.1994

a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

01.01.2004

b) rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

01.01.2004

c) vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tématických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,

01.01.2004

d) vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,

01.01.2004

e) vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,

01.01.2005

f) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem,2)

01.01.2004

g) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)

01.01.2004

h) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d)

01.01.2004

i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

01.01.1993

§ 4

01.01.1993

Inspektoráty

01.01.1993

a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,

01.01.1995

b) dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,

01.01.1993

c) předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),

01.01.1993

d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)

01.01.1995

e) předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)

01.07.2001

f) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a)

01.01.1993

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

01.01.1993

§ 5

01.01.2004

(1) Katastrální úřady

01.01.2004

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a)

01.07.2001

b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,

01.07.2001

c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)

01.07.2001

d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

01.07.2001

e) schvalují změny hranic katastrálních území,

01.01.2004

f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,

01.01.2004

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

01.01.2004

(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)

01.01.1995

§ 6

01.01.2004

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.


01.01.1993

ČÁST TŘETÍ

01.01.1993

ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

01.01.1993

§ 11

01.01.1993

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.01.1993

§ 2 odst. 1 bod 2. zní:

01.01.1993

"2. Český úřad zeměměřický a katastrální,".


01.01.1993

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.1993

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.1993

§ 12

01.06.1994

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

01.06.1994

(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.

01.01.1993

§ 13

01.01.1993

Zrušují se:

01.01.1993

1. Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

01.01.1993

2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

01.01.1993

§ 14

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.05.1997

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 62/1997 Sb. Čl. II

01.05.1997

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Katastrálním úřadem v Šumperku a Katastrálním úřadem v Bruntále ve vztahu k území okresu Jeseník dokončí katastrální úřady, které tato řízení zahájily.

01.01.2004

Přechodná a závěrečná ustanovení zavedena zákonem č. 175/2003 Sb. Čl. II

01.01.2004

1. Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušují tyto katastrální úřady:

01.01.2004

Katastrální úřad v Benešově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Berouně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Blansku,

01.01.2004

Katastrální úřad Brno-město,

01.01.2004

Katastrální úřad Brno-venkov,

01.01.2004

Katastrální úřad v Bruntále,

01.01.2004

Katastrální úřad v Břeclavi,

01.01.2004

Katastrální úřad v České Lípě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Českém Krumlově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Českých Budějovicích,

01.01.2004

Katastrální úřad v Děčíně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Domažlicích,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Frýdku-Místku,

01.01.2004

Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Hodoníně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Hradci Králové,

01.01.2004

Katastrální úřad v Chebu,

01.01.2004

Katastrální úřad v Chomutově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Chrudimi,

01.01.2004

Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou,

01.01.2004

Katastrální úřad v Jeseníku,

01.01.2004

Katastrální úřad v Jičíně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Jihlavě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Jindřichově Hradci,

01.01.2004

Katastrální úřad v Karlových Varech,

01.01.2004

Katastrální úřad v Karviné,

01.01.2004

Katastrální úřad v Kladně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Klatovech,

01.01.2004

Katastrální úřad v Kolíně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Kroměříži,

01.01.2004

Katastrální úřad v Kutné Hoře,

01.01.2004

Katastrální úřad v Liberci,

01.01.2004

Katastrální úřad v Litoměřicích,

01.01.2004

Katastrální úřad v Lounech,

01.01.2004

Katastrální úřad v Mělníce,

01.01.2004

Katastrální úřad v Mladé Boleslavi,

01.01.2004

Katastrální úřad v Mostě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Náchodě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Novém Jičíně,

01.01.2004

Katastrální úřad v Nymburku,

01.01.2004

Katastrální úřad v Olomouci,

01.01.2004

Katastrální úřad v Opavě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Ostravě,

01.01.2004

Katastrální úřad v Pardubicích,

01.01.2004

Katastrální úřad v Pelhřimově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Písku,

01.01.2004

Katastrální úřad Plzeň-město,

01.01.2004

Katastrální úřad Plzeň-jih,

01.01.2004

Katastrální úřad Plzeň-sever,

01.01.2004

Katastrální úřad Praha-město,

01.01.2004

Katastrální úřad Praha-východ,

01.01.2004

Katastrální úřad Praha-západ,

01.01.2004

Katastrální úřad v Prachaticích,

01.01.2004

Katastrální úřad v Prostějově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Přerově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Příbrami,

01.01.2004

Katastrální úřad v Rakovníku,

01.01.2004

Katastrální úřad v Rokycanech,

01.01.2004

Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou,

01.01.2004

Katastrální úřad v Semilech,

01.01.2004

Katastrální úřad v Sokolově,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Strakonicích,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Svitavách,

01.01.2004

Katastrální úřad v Šumperku,

01.01.2004

Katastrální úřad v Táboře,

01.01.2004

Katastrální úřad v Tachově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Teplicích,

01.01.2004

Katastrální úřad v Trutnově,

01.01.2004

Katastrální úřad v Třebíči,

01.01.2004

Katastrální úřad v Uherském Hradišti,

01.01.2004

Katastrální úřad v Ústí nad Labem,

01.01.2004

Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Vsetíně,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Vyškově,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Zlíně,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Znojmě,

01.01.2004

Katastrální úřad ve Žďáru nad Sázavou.

01.01.2004

2. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem vykonávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost dosavadních katastrálních úřadů.

01.01.2004

3. Na katastrální úřady zřízené tímto zákonem přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona výkon práv a povinností ze služebního poměru, z pracovněprávních a jiných vztahů z dosavadních katastrálních úřadů, vykonávajících svou působnost v okresech příslušného kraje.

01.01.2004

4. Katastrální úřady zřízené tímto zákonem jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit s veškerým majetkem České republiky, se kterým byly k tomuto dni příslušné hospodařit katastrální úřady v územních obvodech jednotlivých krajů. Současně tímto dnem začnou plnit úkoly spojené s odpovědností státu související s tímto majetkem.


01.01.1993

Burešová v. r.

01.01.1993

Pithart v. r.


01.01.1993

01.01.2001

Příloha č. 1 k zákonu č. 359/1992 Sb.

01.01.2001

Sídla a územní působnost inspektorátů

01.01.2004

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

01.01.2004

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.

01.01.2001

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

01.01.2004

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

01.01.2001

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

01.01.2001

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

01.01.2001

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

01.01.1993

01.01.2004

Příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb.

01.01.2004

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

01.01.2004

1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

01.01.2004

2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

01.01.2004

3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

01.01.2004

4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

01.01.2004

5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

01.01.2004

6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

01.01.2004

7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

01.01.2004

8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

01.01.2004

9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

01.01.2004

10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

01.01.2004

11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

01.01.2004

12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

01.01.2004

13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,

01.01.2004

14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Poznámky pod čarou

01.01.2004

1a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

01.01.2004

1) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

01.01.2005

2) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

01.01.1995

4) § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

01.01.1995

5) § 14 a 15 zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.2004

5a) § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.2004

5b) § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1995

6) Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

01.01.2004

6a) § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

01.01.1995

6b) § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

01.06.1994

6c) § 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

01.07.2001

6d) § 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1993

7) § 8 odst. 4, § 16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

01.01.1995

8) § 15 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.

01.07.2001

8a) § 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1995

9) Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1993

10) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

01.01.2004

10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

01.01.2004

10b) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

01.01.1993

11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

01.01.1995

11a) § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1995

11b) § 9 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1995

11c) § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1995

11d) § 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

01.01.1993

12) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

01.01.1993

13) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 71/1967 Sb.

Přesunout nahoru