PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 264/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Částka 56/1992
Platnost od 10.06.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.1993

264

01.01.1993

ZÁKON

01.01.1993

ze dne 28. dubna 1992,

01.01.1993

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

01.01.1993

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


01.01.1993

Čl. II

01.01.1993

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.01.1993

1. § 5 odst. 3 zní:

01.01.1993

"(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".

01.01.1993

2. § 8 zní:

01.01.1993

"§ 8

01.01.1993

K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.".

01.01.1993

Poznámka č. 6a) pod čarou zní:

01.01.1993

"6a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".

01.01.1993

Čl. III

01.01.1993

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto:

01.01.1993

V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".

01.01.1993

Čl. VI

01.01.1993

Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto:

01.01.1993

V § 31 odst. 2 písm. a) se slova "státní notářství" nahrazují slovem "soud".

01.01.1993

Čl. IX

01.01.1993

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto:

01.01.1993

§ 38 odst. 4 se vypouští.

01.01.1993

Čl. XI

01.01.1993

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto:

01.01.1993

V § 19 odst. 3 se slova "registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje" nahrazují slovy "vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí".

01.01.1993

Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští.


01.01.1993

Čl. XII

01.01.1993

(1) Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.1993

(2) Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství.

01.01.1993

(3) Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

01.01.1993

(4) Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.

01.01.1993

Čl. XIII

01.01.1993

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


01.01.1993

Havel v. r.

01.01.1993

Dubček v. r.

01.01.1993

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru