PLUS na zkoušku

Zákon č. 552/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní kontrole

Částka 104/1991
Platnost od 30.12.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.01.2014 (255/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.199231.12.2013

552

01.01.199231.12.2013

ZÁKON

01.01.199231.12.2013

České národní rady

01.01.199231.12.2013

ze dne 6. prosince 1991

01.01.199231.12.2013

o státní kontrole

01.01.199231.12.2013

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.01.199231.12.2013

ČÁST PRVNÍ

01.01.199231.12.2013

Základní ustanovení

01.01.199231.12.2013

§ 1

01.01.199231.12.2013

Zákon upravuje výkon státní kontroly v České republice.

01.01.199231.12.2013

§ 2

01.01.199231.12.2013

Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:

01.01.200131.12.2013

b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

01.01.200131.12.2013

c) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

01.01.199231.12.2013

d) ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů,1) (dále jen "kontrolní orgány").

01.01.199231.12.2013

§ 3

01.01.199231.12.2013

(1) Státní kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí kontrolní činnost orgánů uvedených v § 2 tohoto zákona zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů.

01.01.199231.12.2013

(2) Za státní kontrolu podle tohoto zákona se nepovažuje kontrola vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

01.01.199231.12.2013

§ 4

01.01.199231.12.2013

Kontrole podle tohoto zákona nepodléhají soudy, prokuratura a státní notářství, s výjimkou hospodaření těchto orgánů s finančními a hmotnými prostředky České republiky, rozhodovací činnost orgánů státní správy a řízení jim předcházející, výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních sborů a Sboru nápravné výchovy České republiky vykonávané podle zvláštních předpisů.

01.01.199231.12.2013

ČÁST TŘETÍ

01.01.199231.12.2013

Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád)

01.01.199231.12.2013

§ 8

01.01.199231.12.2013

(1) Tímto kontrolním řádem se řídí postup při výkonu kontroly a vztahy mezi kontrolními orgány uvedenými v § 2 tohoto zákona a kontrolovanými orgány, právnickými a fyzickými osobami (dále jen "kontrolované osoby") při kontrole prováděné:

01.01.199231.12.2013

a) z vlastního podnětu kontrolních orgánů,

01.01.199231.12.2013

b) na základě dožádání zvláštními zákony k tomu oprávněných státních orgánů,2)

01.01.199231.12.2013

c) v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

01.10.200331.12.2013

(2) Podle tohoto kontrolního řádu postupují kontrolní orgány uvedené v § 2 tohoto zákona jen v těch případech, kdy zvláštní zákon nestanoví jiný postup.

01.01.199231.12.2013

§ 9

01.01.199231.12.2013

Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti

01.01.199231.12.2013

Kontrolní činnost vykonávají pracovníci kontrolních orgánů (dále jen "kontrolní pracovníci") na základě písemného pověření těchto orgánů.

01.01.199231.12.2013

§ 10

01.01.199231.12.2013

Vyloučení kontrolních pracovníků

01.01.199231.12.2013

(1) Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolní pracovníci, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.

01.01.199231.12.2013

(2) Kontrolní pracovník je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to svému nadřízenému.

01.01.199231.12.2013

(3) Kontrolované osoby oznámí kontrolnímu orgánu skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolního pracovníka, jakmile se o těchto skutečnostech dozví.

01.01.199231.12.2013

(4) O podjatosti kontrolního pracovníka rozhodne vedoucí kontrolního orgánu nebo jím pověřený pracovník (dále jen "vedoucí kontrolního orgánu") bez zbytečného odkladu.

01.01.199231.12.2013

(5) Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolní pracovník pouze úkony, které nesnesou odkladu.

01.01.199231.12.2013

(6) Proti rozhodnutí vedoucího kontrolního orgánu o podjatosti nelze podat samostatné odvolání.

01.01.199231.12.2013

Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob

01.01.199231.12.2013

§ 11

01.01.199231.12.2013

Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:

01.01.199231.12.2013

a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena,3)

01.01.199231.12.2013

b) požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen "doklady"),

01.01.200631.12.2013

c) seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu4),

01.01.199231.12.2013

d) požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

01.01.199231.12.2013

e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

01.01.199231.12.2013

f) požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,

01.01.199231.12.2013

g) v případech stanovených tímto zákonem ukládat pořádkové pokuty,

01.01.199231.12.2013

h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.

01.01.199231.12.2013

§ 12

01.01.199231.12.2013

(1) Povinností kontrolních pracovníků je zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady.

01.01.199231.12.2013

(2) Kontrolní pracovníci jsou dále povinni:

01.01.199231.12.2013

a) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,

01.01.199231.12.2013

b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,

01.01.199231.12.2013

c) předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí,

01.01.199231.12.2013

d) zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

01.01.199231.12.2013

e) pořizovat o výsledcích kontroly protokol,

01.01.199231.12.2013

f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností.

01.01.199231.12.2013

§ 13

01.01.199231.12.2013

Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů.5)

01.01.199231.12.2013

§ 14

01.01.199231.12.2013

(1) Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) až f) a h) tohoto zákona. Fyzické osoby nemají povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.6)

01.01.199231.12.2013

(2) Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

01.01.199231.12.2013

Protokol

01.01.199231.12.2013

§ 15

01.01.199231.12.2013

(1) O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

01.01.199231.12.2013

(2) V protokole se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili.

01.01.199231.12.2013

§ 16

01.01.199231.12.2013

(1) Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu.

01.01.199231.12.2013

(2) Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu.

01.01.199231.12.2013

(3) Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu.

01.01.199231.12.2013

§ 17

01.01.199231.12.2013

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší.

01.01.200631.12.2013

§ 18

01.01.200631.12.2013

Řízení o námitkách kontrolovaných osob

01.01.200631.12.2013

(1) O námitkách rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu, nestanoví-li zákon jinak.

01.01.200631.12.2013

(2) Kontrolní pracovník může o námitkách sám rozhodnout, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do sedmi dnů od jejich doručení vedoucímu kontrolního orgánu.

01.01.200631.12.2013

(3) Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný.

01.01.200631.12.2013

(4) Jestliže je do tří měsíců od doručení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce nebo opatření v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu, může kontrolní pracovník nebo vedoucí kontrolního orgánu namísto postupu podle odstavce 1 nebo 2 rozhodnout, že se námitky vyřídí v rámci tohoto správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný správní orgán než kontrolní orgán, může kontrolní pracovník nebo vedoucí kontrolního orgánu rozhodnout o tom, že se námitky předávají tomuto správnímu orgánu. Jestliže je však správní řízení zahájeno v přímé souvislosti s pouze některými skutečnostmi obsaženými v protokolu, které lze od ostatních skutečností obsažených v protokolu oddělit, postupuje se podle věty první pouze ohledně námitek, které se týkají skutečností, k nimž je správní řízení zahájeno. Proti těmto rozhodnutím není opravný prostředek přípustný.

01.01.200631.12.2013

(5) Je-li rozhodnuto podle odstavce 4, správní orgán se s námitkami vypořádá v odůvodnění rozhodnutí.

01.01.199231.12.2013

§ 19

01.01.199231.12.2013

Pořádková pokuta

27.09.200531.12.2013

(1) Fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 14 tohoto zákona, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

27.09.200531.12.2013

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově stanovené kontrolními pracovníky. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.

27.09.200531.12.2013

(3) Pořádkové pokuty lze uložit do jednoho roku ode dne kdy kontrolní orgán nesplnění povinnosti zjistil.

01.01.199231.12.2013

(4) Pořádkové pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pořádkové pokuty, které jako kontrolní orgán uložila obec, jsou příjmem obce.

01.01.201131.12.2013

(5) Pořádkové pokuty vybírá orgán, který je uložil.

01.01.199231.12.2013

§ 20

01.01.199231.12.2013

Náklady kontroly

01.01.199231.12.2013

(1) Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly kontrolnímu orgánu nese tento orgán.

01.01.199231.12.2013

(2) Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním kontroly kontrolovaným osobám nesou tyto osoby s výjimkou nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním oprávnění podle ustanovení § 11 písm. h) tohoto zákona. Tyto náklady hradí stát. Za škodu vzniklou kontrolovaným osobám v souvislosti s prováděním kontroly odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

01.01.199231.12.2013

(3) Nárok na náhradu nákladů nebo škody podle odstavce 2 je nutno uplatnit u kontrolního orgánu nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vznikly, jinak nárok zaniká.

01.01.199231.12.2013

Společná ustanovení

01.01.199231.12.2013

§ 21

01.01.199231.12.2013

Provádí-li u téže kontrolované osoby kontrolní činnost současně více kontrolních orgánů, jsou tyto orgány povinny vzájemně spolupracovat a postupovat tak, aby co nejvíce šetřily práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob.

01.01.199231.12.2013

§ 22

01.01.199231.12.2013

Kontrolní orgány předávají své zjištění o nedostatcích příslušným orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu.

01.01.199231.12.2013

§ 23

01.01.199231.12.2013

Kontrolní orgány poskytují ústředním orgánům státní správy České republiky na požádání výsledky své kontroly. Na pracovníky těchto orgánů se v tom případě vztahují přiměřeně ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) a § 13 tohoto zákona; zbavit povinnosti mlčenlivosti je může též vedoucí příslušného ústředního orgánu státní správy.

01.01.199231.12.2013

§ 24

01.01.199231.12.2013

Kontrolní orgány oznamují orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.5)

01.01.199231.12.2013

§ 25

01.01.199231.12.2013

Pokud kontrolní orgány v souvislosti s výkonem kontroly zjistí potřebu změnit, popřípadě zrušit platné právní předpisy, učiní k tomu podnět u příslušných státních orgánů.

01.01.199231.12.2013

§ 26

01.01.199231.12.2013

Pro řízení podle tohoto zákona platí, s výjimkou § 18 tohoto zákona, správní řád.7)


01.01.199231.12.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.199231.12.2013

Ustanovení závěrečná

01.01.199231.12.2013

§ 27

01.01.199231.12.2013

Kontroly započaté před účinností tohoto zákona budou dokončeny podle předpisů platných v době zahájení kontroly, bylo-li již zahájeno řízení o vysvětlivkách.

01.01.199231.12.2013

§ 28

01.01.199231.12.2013

Zrušují se:

01.01.199231.12.2013

1. zákon České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly,

01.01.199231.12.2013

2. nařízení vlády České socialistické republiky č. 24/1973 Sb., o závodních komisích lidové kontroly.

01.01.199231.12.2013

§ 29

01.01.199231.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


01.01.200631.12.2013

Přechodné ustanovení k čl. XXV zavedeno zákonem č. 501/2004 Sb. Čl. XXVI

01.01.200631.12.2013

O námitkách proti protokolu podaných před účinností tohoto zákona se rozhodne podle dosavadních právních předpisů.


01.01.199231.12.2013

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.199231.12.2013

1) Např. zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.199231.12.2013

2) Např. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.199231.12.2013

3) Čl. 12 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.).

01.01.200631.12.2013

4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

01.01.199231.12.2013

5) Např. § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.199231.12.2013

6) § 116 občanského zákoníku.

01.01.199231.12.2013

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru