PLUS na zkoušku

Zákon č. 338/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Částka 66/1991
Platnost od 30.08.1991
Účinnost od 01.08.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.1991

338

01.08.1991

ZÁKON

01.08.1991

ze dne 18. července 1991,

01.08.1991

kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

01.08.1991

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


01.08.1991

Čl. I

01.08.1991

Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, se mění a doplňuje takto:

01.08.1991

1. § 1 se doplňuje o odstavce 3 a 4, které zní:

01.08.1991

"(3) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto zákona se prohlašuje ke dni 1. srpna 1991 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

01.08.1991

(4) Za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni účinnosti tohoto zákona prohlašuje též movitý majetek, který byl ke dni 10. 4. 1950 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází.".

01.08.1991

2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které zní:

01.08.1991

"(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 3, pokud slouží pro potřeby archivnictví.

01.08.1991

(3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 uzavřou řeholní řády a kongregace s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2, dohodu. Nedojde-li k této dohodě, vzniká řeholním řádům a kongregacím nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, které slouží k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, po uplynutí deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

01.08.1991

(4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, a řeholními řády, kongregacemi a arcibiskupstvím olomouckým, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.".

01.08.1991

Čl. II

01.08.1991

V příloze č. 1 k zákonu č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého,

01.08.1991

v části - Mužské kláštery ve Slovenské republice Společnost svatého Františka Saleského (salesiánů) - slovenská inspektorie

01.08.1991

položka č. 44 Řeholní dům salesiánů Žilina první řádek zní:

01.08.1991

„pozemky č. k. 4437/4 stavební plocha".


01.08.1991

Čl. III

01.08.1991

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


01.08.1991

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


01.08.1991

01.08.1991

Příloha č. 3

01.08.1991

Mužské kláštery v České republice

01.08.1991

Řád svatého Augustina - provincie Česká

01.08.1991

1. Augustiánský klášter Bělá pod Bezdězem

01.08.1991

čp. 42 dům se stav. plochou 242

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Mladá Boleslav

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV 72 pro obec a k. ú. Bělá pod Bezdězem

01.08.1991

pozemek: č. k. 91/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Severočeské papírny s. p. Štětí

01.08.1991

Uživatel: Okresní bytový podnik Mladá Boleslav

01.08.1991

Zapsáno u SG Mladá Boleslav na LV č. 261 pro obec a k. ú. Mladá Boleslav

01.08.1991

2. Augustiánský klášter Česká Lípa

01.08.1991

čp. 297 se stavební plochou č. k. 944

01.08.1991

pozemky č. k. 945 (kaple), 946 pastvina, 947 (kaple), 948 (ambit), 949 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní vlastivědné muzeum v Č. Lípě

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Česká Lípa na LV 711 pro obec a k. ú. Česká Lípa

01.08.1991

3. Augustiánský klášter Dolní Ročov

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou 1/1

01.08.1991

pozemky č. k. 1/2 zast. plocha, č. k. 1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Louny

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Louny na LV 84 pro obec a k. ú. Dolní Ročov

01.08.1991

4. Augustiánský klášter Domažlice

01.08.1991

čp. 119 dům se stav. plochou 61/1

01.08.1991

pozemek č. k. 3/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Domažlice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Domažlice na LV 1 pro obec a k. ú. Domažlice

01.08.1991

5. Augustiánský klášter Vrcblabí

01.08.1991

čp. 213 dům se stav. plochou 165/2

01.08.1991

pozemky č. k. 165/1 (kostel), 67 (zahrada)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - správa Krkonošského národního parku

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV 186 pro obec a k. ú. Vrchlabí

01.08.1991

6. Augustiánský klášter Svatá Dobrotivá - Zaječov

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou 65

01.08.1991

pozemky č. k. 402/1 pastvina, 412/2 ost. plocha, 413/3 zahrada, 413/4 zahrada, 414/1 díl 1, 2 a 3 a zahrada, 414/2 zahrada, 415 ost. plocha, 416 ost. plocha, 1182 ost. plocha, 1183/1 ost. plocha, 402/2 pastvina

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Státní muzeum čsl. tělesné výchovy a sportu v Praze

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - Státní muzeum čsl. těl. vých. v Praze, JZD Buzuluk v Oseku, MNV Zaječov

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 384 pro obec a k. ú. Zaječov

01.08.1991

Řád svatého Augustina - opatství Staré Brno

01.08.1991

7. Augustiánský klášter Brno

01.08.1991

čp. 907 se stav. plochou 9

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 308 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemky č. k. 5/3 ost. plocha, 5/4 ost. plocha, 6 ost. plocha, 8 ost. plocha, 13 ost. plocha, 16/ 1 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - správa veřejného majetku Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 451 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemky č. k. 10 ost. plocha, 15 ost. plocha,

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 352 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemek č. k. 12 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Moravské muzeum v Brně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 249 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno pozemek č. k. 5/1 ost. plocha,

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Městská správa komunikací Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 246 pro obec Brno a k. ú. Staré Brno

01.08.1991

Řád svatého Benedikta - opatství Břevnov

01.08.1991

8. Klášter Benediktinů Břevnov

01.08.1991

pozemek č. k. 4 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: Sady, lesy a zahradnictví, s. p. Praha

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 6 pro obec a k. ú. Břevnov sýpka (bez č. p.) na stav. ploše 12/1 již vrácené

01.08.1991

Vlastník: čs. stát, Zemědělský nákup a zásobování, koncern

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha 1 na LV 1537 pro obec a k. ú. Břevnov hospodářské budovy na stav. ploše 12/2 již vrácené

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 13 pro obec a k. ú. Břevnov

01.08.1991

9. Klášter Benediktinů Broumov

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou 1/1

01.08.1991

pozemky č. k. 146 kolna, 276 vodárna, 49 ost. plocha, 140 ost. plocha, 730/2 zahrada, 730/4 ost. plocha, 141/2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Náchod na LV 888 pro obec a k. ú. Broumov

01.08.1991

pozemky 285 stav. plocha se skleníkem, stav. plocha 286 s kolnou, stav. plocha 451 s domem 251/I, stav. plocha 452 s kolnou, stav. plocha 453 s domem 226/1, 723 zahrada, 724 zahrada, 725 zahrada, 726/1 zahrada, 726/2 zahrada, 727 zahrada, 728 zahrada,

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Městský národní výbor Broumov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Náchod na LV 1 pro obec a k. ú. Broumov

01.08.1991

Řád cisterciácký - opatství Vyšší Brod

01.08.1991

10. Cisterciácký klášter Vyšší Brod

01.08.1991

čp. 134 - část se stav. plochou 138/1, čp. 135 se stav. plochou 141, 215 stav. plocha s kolnou, 1404 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Barvy, laky s. p. Praha 9

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kaplice na LV 393 pro obec a k. ú. Vyšší Brod ost. plocha 1406

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ředitelství pošt Praha

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kaplice na LV 1439 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

01.08.1991

pozemky č. k. 136 stav. plocha s kolnou, 1408 zahrada, 1409 zahrada, 1413 ost. plocha, 1415 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Krajské středisko st. pam. péče a ochr. přírody Č. Budějovice

01.08.1991

Zapsáno u SG Kaplice na LV 215 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

01.08.1991

Řád Bratří kazatelů - provincie česko-slovenská

01.08.1991

11. Dominikánský klášter Litoměřice

01.08.1991

čp. 92 se stav. plochou 156, čp. 273 se stav. plochou 157, pozemky č. k. 161 zahrada, č. k. 162 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Státní statek v Litoměřicích

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Litoměřice na LV 102 pro obec a k. ú. Litoměřice

01.08.1991

12. Dominikánský klášter Olomouc

01.08.1991

čp. 578 se stav. plochou 8, zahrada č. k. 6

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Lidová škola umění v Olomouci

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Olomouc na LV 276 pro obec a k. ú. Olomouc-město

01.08.1991

Řád Menších bratří - františkánů provincie sv. Václava

01.08.1991

13. Františkánský klášter Bechyně

01.08.1991

čp. 39 se stav. plochou 266/2

01.08.1991

pozemky č. k. 268 stav. plocha se sklepem, 269 stav. plocha, 265 stav. plocha s kolnou

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Tábor

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tábor na LV 1504 pro obec a k. ú. Bechyně

01.08.1991

pozemek č. k. 267 zast. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Domov mládeže Bechyně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tábor na LV 58 pro obec a k. ú. Bechyně

01.08.1991

pozemek č. k. 277 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Bechyně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tábor na LV 1 pro obec a k. ú. Bechyně

01.08.1991

14. Františkánský klášter Dačice

01.08.1991

čp. 21/III se stav. plochou 1641/1

01.08.1991

pozemky č. k. 1645 ost. plocha, 1642/1 zahrada, 1642/2 zahrada, 1641/2 stav. plocha, 1641/3 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Dačice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 1 pro obec a k. ú. Dačice

01.08.1991

pozemky č. k. 1638 stav. plocha, 1639/1 zahrada, 1639/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Služby, s. p. Dačice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 376 pro obec a k. ú. Dačice

01.08.1991

15. Františkánský klášter Hejnice

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou č.k. 169

01.08.1991

pozemek č. k. 257/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Severočeské muzeum Liberec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Liberec na LV 610 pro obec a k. ú. Hejnice

01.08.1991

pozemek č. k. 257/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: MěstNV v Hejnicích

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Liberec na LV 1 pro obec a k. ú. Hejnice

01.08.1991

16. Františkánský klášter Hořovice

01.08.1991

čp. 253 se stav. plochou 5

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hořovice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec a k. ú. Hořovice

01.08.1991

pozemek č. k. 6 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Technické služby Hořovice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 1698 pro obec a k. ú. Hořovice

01.08.1991

17. Františkánský klášter Hostinné

01.08.1991

čp. 119 se stav. plochou 212

01.08.1991

pozemky č. k. 169/3

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné

01.08.1991

Uživatel: Muzeum Podkrkonoší Trutnov

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV 1 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

pozemky č. k. 178/1 zahrada, 178/2 zahrada a ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - KRPA s. p. Hostinné

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV 102 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

pozemek č. k. stav. plocha 211 s kostelem

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Muzeum Podkrkonoší Trutnov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV 438 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

18. Františkánský klášter Cheb

01.08.1991

čp. 32 se stav. plochou 231

01.08.1991

pozemek č. k. 24 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Cheb

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Cheb na LV 2 pro obec a k. ú. Cheb

01.08.1991

pozemek č. k. 230 stav. plocha s kostelem

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Chebské muzeum v Chebu

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Cheb na LV 73 pro obec a k. ú. Cheb

01.08.1991

19. Františkánský klášter Jindřichův Hradec

01.08.1991

čp. 98/II se stav. plochou 1721/1

01.08.1991

pozemky 1719 zahrada, 1721/2 stav. plocha, 1721/3 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - KÚNZ České Budějovice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3664 pro obec a k. ú. Jindř. Hradec

01.08.1991

pozemek č. k. 1722/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Technické služby města Jindř. Hradec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV 3299 pro obec a k. ú. Jindř. Hradec

01.08.1991

20. Františkánský klášter Kadaň

01.08.1991

čp. 474 se stav. plochou 1040, 1027 a kaplí

01.08.1991

pozemky č. k. 1041 zahrada, 1042 zahrada, 1043 zahrada, 1044 ost. plocha, 1045 ost. plocha, 1028 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Kulturní správa ONV Chomutov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Chomutov na LV 1406 pro obec a k. ú. Kadaň

01.08.1991

pozemky č. k. 1029 zahrada, 1031 zahrada, 1030 zahrada, 1039 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra Praha

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - Krajská správa SNB Ústí n. Labem a kult. správa Chomutov

01.08.1991

Zapsáno u SG Chomutov na LV 69 pro obec a k. ú. Kadaň

01.08.1991

21. Františkánský klášter Slaný

01.08.1991

čp. 221 se stav. plochou 408, kostel se stav. plochou 407

01.08.1991

pozemky č. k. 180 zahrada, 189 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Slaný

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Slaný na LV 1 pro obec a k. ú. Slaný

01.08.1991

22. Františkánský klášter Turnov

01.08.1991

čp. 65 se stav. plochou 521

01.08.1991

pozemky č. k. 523/1 zahrada, 523/2 ost. plocha, 523/3 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Trutnov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník a Potraviny Turnov

01.08.1991

Zapsáno u SG Semily na LV 1 pro obec a k. ú. Turnov

01.08.1991

23. Františkánský klášter Votice

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou 2/1 - klášter

01.08.1991

pozemek č. k. 1 ost. plocha zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Tesla, Investiční elektronika, koncern Praha

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Benešov na LV 302 pro obec a k. ú. Votice

01.08.1991

24. Františkánský klášter Zásmuky

01.08.1991

čp. 26 se stav. plochou 170

01.08.1991

pozemky 16/1 ovocný sad, 16/2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Zásmuky

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kolín na LV 1 pro obec a k. ú. Zásmuky

01.08.1991

pozemek č. k. 171 stav. plocha se stavbou

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní podnik služeb Kolín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kolín na LV 477 pro obec a k. ú. Zásmuky

01.08.1991

Řád Menších bratří - kapucínů

01.08.1991

25. Kapucínský klášter Litoměřice

01.08.1991

čp. 206 se stav. plochou 275/1

01.08.1991

pozemky č. k. 276 zahrada, 277 zahrada, 2715 pastvina

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Litoměřice

01.08.1991

Uživatel: Domov mládeže pedagogické školy a MěstNV Litoměřice

01.08.1991

Zapsáno u SG Litoměřice na LV 1 pro obec a k. ú. Litoměřice

01.08.1991

26. Kapucínský klášter Praha 1 - Hradčany

01.08.1991

čp. 99 se stav. plochou 414/1

01.08.1991

pozemky č. k. 411 ost. plocha, 415/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

01.08.1991

pozemky č. k. 409 zahrada, 410 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Kancelář prezidenta republiky

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 34 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

01.08.1991

27. Kapucínský klášter Třebíč

01.08.1991

čp. 30 se stav. plochou 205

01.08.1991

pozemky č. k. 160/3 ost. plocha, 155 zahrada, 157/1 ost. plocha, 157/2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Stř. průmyslová škola strojnická v Třebíči

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník a MěstNV Třebíč

01.08.1991

pozemky č. k. 160/1 zahrada, 160/2 ost. plocha, 207 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Třebíč

01.08.1991

Uživatel: Stř. prům. škola stroj. Třebíč, ČSTV TJ Třebíč, MěstNV Třebíč

01.08.1991

Zapsáno u SG Třebíč na LV 1 pro obec a k. ú. Třebíč

01.08.1991

Řád Menších bratří - minoritů

01.08.1991

28. Minoritský klášter Český Krumlov

01.08.1991

čp. 50 se stav. plochou 760

01.08.1991

pozemek č. k. 919/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OPBH Český Krumlov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Čes. Krumlov na LV 57 pro obec a k. ú. Čes. Krumlov

01.08.1991

29. Minoritský klášter Krnov

01.08.1991

čp. 85 se stav. plochou 188

01.08.1991

pozemky č. k. 190 zahrada, 189 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Čedok s. p. Praha 1

01.08.1991

Uživatel: Interhotel Imperiál Ostrava, OBP Bruntál

01.08.1991

Zapsáno u SG Bruntál na LV 2474 pro obec Krnov a k. ú. Horní předměstí

01.08.1991

pozemek č. k. 193 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Bruntál

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bruntál na LV 127 pro obec Krnov a k. ú. Horní předměstí

01.08.1991

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - křižovníci

01.08.1991

30. Řím.-kat. fara Klučenice

01.08.1991

čp. 15 na stav. ploše 15/2

01.08.1991

pozemek č. k. 38 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Příbram

01.08.1991

Uživatel: Římskokatol. obec Klučenice

01.08.1991

Zapsáno u SG Příbram na LV 2 pro obec a k. ú. Klučenice

01.08.1991

pozemky č. k. 27 stavební plocha (budova), 28 stavební plocha (budova), 15/3 stavební plocha (budova), 15/4 stavební plocha (budova), 32 ostatní plocha, 33 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Klučenice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

JZD Orlík Klučenice

01.08.1991

Zapsáno u SG Příbram na l. v. č. pro obec a k. ú. Klučenice

01.08.1991

Suverénní maltézský rytířský řád (Maltézští rytíři)

01.08.1991

31. Velkopřevorství, Praha 1 - Malá Strana

01.08.1991

čp. 287 se stav. plochou 241, čp. 485 se stav. plochou 248, čp. 488 se stav. plochou 252

01.08.1991

pozemky č. k. 242 ost. plocha, 249 ost. plocha, 250 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Národní muzeum v Praze

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 22 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

01.08.1991

pozemek č. k. 251 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1

01.08.1991

Užívatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 1 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

01.08.1991

Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratří

01.08.1991

32. Řeholní domy Brno - Štýřice

01.08.1991

čp. 225 na stav. ploše 428, čp. 333 na stav. ploše 417

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Podnik bytového hospodářství ONV I Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV 10 pro obec Brno a k. ú. Štýřice

01.08.1991

33. Řeholní dům Letovice

01.08.1991

čp. 208 na stav. ploše 1320

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OPBH Blansko

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Boskovice na LV 36 pro obec a k. ú. Letovice

01.08.1991

34. Klášter Milosrdných bratří Nové Město nad Metují

01.08.1991

čp. 59 na stav. ploše 279/1

01.08.1991

pozemky č. k. 278/2 stav. plocha, 280 stav. plocha, 353 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Tesla Rožnov pod Radhoštěm

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Náchod na LV 269 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují

01.08.1991

čp. 370 na stav. ploše 279/2

01.08.1991

pozemky č. k. 1631 stav. plocha, 1666 stav. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Učňovská škola Nové Měšto nad Metují

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Náchod na LV 1781 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují

01.08.1991

35. Kostel sv. Šimona a Judy - Praha 1 - Staré Město

01.08.1991

kostel na stav. ploše 967

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Symfonický orchestr hl. m. Prahy

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 261 pro obec Praha a k. ú. Staré Město

01.08.1991

36. Řeholní dům Prostějov

01.08.1991

čp. 2617 na stav. ploše 4738

01.08.1991

pozemky č. k. 4723 ost. plocha, 4724 stav. plocha a jiná stavba, 4725 stav. plocha a jiná stavba, 4726/1 zahrada, 4726/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Bytový podnik města Prostějova

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - OÚNZ Prostějov a vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prostějov na LV 24 pro obec a k. ú. Prostějov

01.08.1991

Řád zbožných škol (piaristé) - provincie českomoravská

01.08.1991

37. Piaristická kolej Litomyšl

01.08.1991

čp. 8 se stav. plochou 251

01.08.1991

pozemky 462/2 zahrada, 462/3 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Střední pedagogická škola v Litomyšli

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Svitavy na LV 708 pro obec a k. ú. Litomyšl

01.08.1991

pozemek č. k. 463 pastvina

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - KNV Hradec Králové, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody východočeského kraje se sídlem v Pardubicích

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Svitavy na LV 14 pro obec a k. ú. Litomyšl

01.08.1991

Řád premonstrátů - opatství Strahov

01.08.1991

38. Premonstrátský klášter Milevsko

01.08.1991

čp. 558 se stav. plochou 539

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Oseva, krajský semenářský podnik Tábor

01.08.1991

Uživatel: JZD Sepekov

01.08.1991

Zapsáno u SG Písek na LV 26 pro obec a k. ú. Milevsko

01.08.1991

pozemek č. k. 1835/2 ost. plocha - veřejná zeleň

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Milevsko

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Písek na LV 1 pro obec a k. ú. Milevsko

01.08.1991

pozemky č. k. 1835/1 ost. plocha - veřejná zeleň, 1847 les - zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Písek

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - MěstNV Milevsko a čs. stát - Lesní závod Milevsko

01.08.1991

Zapsáno u SG Písek na LV 2 pro obec a k. ú. Milevsko

01.08.1991

pozemky č. k. 533/1 stav. plocha beze stavby, stavební plocha 533/2 beze stavby

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Písek

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník a JZD Sepekov

01.08.1991

Zapsáno u SG Písek na evidenčních listech 1222 a 5020 pro obec a k. ú. Milevsko

01.08.1991

39. Řím.-kat. fara Sepekov

01.08.1991

čp. 1 na stavební ploše 43/1

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Státní židovské muzeum Praha 1

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Písek na LV 518 pro obec a k. ú. Sepekov

01.08.1991

40. Premonstrátský klášter Strahov

01.08.1991

čp. 128 se stav. plochou 228

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 101 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

01.08.1991

Řád premonstrátů - opatství Teplá

01.08.1991

41. Premonstrátský klášter Teplá

01.08.1991

stav. plocha 3/11 (jiná stavba), 4 ost. plocha - (veřejná zeleň), 5 ost. plocha - (veřejná zeleň), 6 zahrada, 10 ost. plocha - (manipulační plocha), 61/2 ost. plocha - (ost. veřejná zeleň), 562/2 ost. plocha - (ost. komunikace), 612/3 vodní nádrž umělá, 629 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Kraj. stř. státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Karlovy Vary na LV 104 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

01.08.1991

čp. 14 na stav. ploše 6/1, čp. 15 na stav. ploše 5, čp. 16 na stav. ploše 43, stav. plocha 6/2 - (jiná stavba)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Agrokombinát Karlovy Vary

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG K. Vary na LV 22 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

01.08.1991

stav. plocha 40 - (jiná stavba)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - SEMPRA - Praha

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG K. Vary na LV 98 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

01.08.1991

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)

01.08.1991

42. Řeholní dům Frýdek

01.08.1991

čp. 145 na stav. ploše 227, čp. 146 na stav. ploše 228 pozemky č. k. 226 ost. plocha, 229 zahrada, 230 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Frýdek-Místek

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Frýdek-Místek na LV 1084 pro obec Frýdek-Místek a k. ú. Frýdek

01.08.1991

Salesiáni dona Bosca

01.08.1991

43. Salesiánský chlapecký domov Praha - Kobylisy

01.08.1991

čp. 640 se stav. plochou 1/1

01.08.1991

pozemky č. k. 2/1 ost. plocha, 2/2 stav. plocha, 3/1 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Středisko pro hosp. správu škol a školských zařízení NVP

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 79 pro obec Praha a k. ú. Kobylisy

01.08.1991

44. Salesiánský ústav Pardubice

01.08.1991

pozemky č. k. 2316/82 neplodná půda, 2316/87 neplodná půda

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Pardubice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Pardubice na LV 1 pro obec a k. ú. Pardubice

01.08.1991

45. Salesiánský ústav Don Bosco, Ostrava 1

01.08.1991

čp. 1949 se stav. plochou 2920/4

01.08.1991

pozemky č. k. 2906/2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Ostrava na LV 340 pro obec Ostrava a k. ú. Mor. Ostrava

01.08.1991

Společnost Božského Spasitele (Salvatoriáni)

01.08.1991

46. Kolej Salvatoriánů Krnov

01.08.1991

čp. 712 se stav. plochou 1970

01.08.1991

pozemek č. k. 1971 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Strojosvit s. p. Krnov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bruntál na LV 117 pro obec a k. ú. Krnov

01.08.1991

Řád služebníků Panny Marie - servité

01.08.1991

47. Klášter servitů Nové Hrady

01.08.1991

čp. 2 na stav. ploše 43/1

01.08.1991

pozemky č. k. 43/2 stav. plocha a jiná stavba, 45 stav. plocha a jiná stavba, 70 ost. plocha, 71 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Nové Hrady

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG České Budějovice na LV 1 pro obec a k. ú. Nové Hrady

01.08.1991

Kongregace Školských bratří (Bratři křesťanských škol)

01.08.1991

48. Řeholní dům Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

čp. 1 se stav. plochou 18/1

01.08.1991

pozemky č. k. 16 stav. plocha, č. k. 18/3 stav. plocha, 30 díl 1 ovocný sad, 30 díl 2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Federální ministerstvo vnitra Praha

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - Správa SNB hl. m. Prahy a Stř. kraje

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 333 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

čp. 16 na stav. ploše 1

01.08.1991

pozemky č. k. 109 stav. plocha s hospodářskou budovou, 110 stav. plocha s hosp. budovou, 51 ost. plocha, 61 louka, 62 pastvina, 63 zahrada, 759 ost. plocha, 992/1 ost. plocha, 992/2 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ministerstvo vnitra ČR

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - MNV Loděnice

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 176 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

pozemek č. k. 60 les

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Operativní správa Potraviny

01.08.1991

Uživatel: Lesní závod Nižbor - čs. stát - Severočeské st. lesy Benešov

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 30 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

49. Řím.-kat. fara Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

čp. 2 se stav. plochou 26

01.08.1991

pozemky č. k. 7/3 ost. plocha, 11 ost. plocha, 69/6 les

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Loděnice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Beroun na LV 1 pro obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

01.08.1991

50. Řeholní dům Praha 6 - Bubeneč

01.08.1991

čp. 83 se stav. plochou 757

01.08.1991

pozemek č. k. 758 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV v Praze 6

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 78 pro obec Praha a k. ú. Bubeneč

01.08.1991

51. Johaneum - dům sirotků a učňů, Praha 2 - Salmovská

01.08.1991

čp. 1538 se stav. plochou 1889

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OPBH Praha 2

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV 11 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

01.08.1991

Ženské kláštery v České republice

01.08.1991

Řád sester Alžbětinek

01.08.1991

1. Klášter alžbětinek Praha

01.08.1991

čp. 448 (klášter alžbětinek) se stavební plochou č. k. 1565 pozemek č. k. 1569/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Praha 2

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 254 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

01.08.1991

2. Řeholní dům Brno

01.08.1991

čp. 207 (budova) se stavební plochou č. k. 762

01.08.1991

pozemek č. k. 763 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Městská správa ústavu sociální péče Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV č. 25 pro obec Brno a k. ú. Štýřice

01.08.1991

3. Konvent alžbětinek Jablunkov

01.08.1991

čp. 395 (budova) se stavební plochou č. k. 1152

01.08.1991

čp. 600 (budova) se stavební plochou č. k. 1153 a č. k. 1154

01.08.1991

čp. 234 (budova) se stavební plochou č. k. 1158

01.08.1991

pozemky č. k. 1151 zahrada, 1141 ostatní plocha, 1155 ostatní plocha, 1159 zahrada, 1157 ostatní plocha, 1165 ostatní plocha, 1167 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Frýdek-Místek

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Třinec na LV 1586 pro obec a k. ú. Jablunkov

01.08.1991

Institut Blahoslavené Panny Marie - anglické panny

01.08.1991

4. Řeholní domy Nýrsko

01.08.1991

čp. 302 (budova) se stavební plochou č. k. 346

01.08.1991

pozemek č. k. 1028/3

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMV

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 117 pro obec a k. ú. Nýrsko

01.08.1991

čp. 314 (budova) se stavební plochou č. k. 360

01.08.1991

pozemek č. k. 341 pastva

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Drůbežnictví Xaverov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Klatovy na LV č. 642 pro obec a k. ú. Nýrsko

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

01.08.1991

5. Řeholní dům České Budějovice

01.08.1991

čp. 193 (budova) se stavební plochou č. k. 318

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MV ČR

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 525 pro obec a k. ú. České Budějovice

01.08.1991

6. Provinční dům slezské provincie Město Albrechtice

01.08.1991

čp. 171 (budova) se stavební plochou č. k. 1361

01.08.1991

čp. 174 (budova) se stavební plochou č. k. 1362

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Bruntál

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 138 pro obec a k. ú. Město Albrechtice

01.08.1991

čp. 8 (budova) se stavební plochou č.k. 1358

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Severomoravské pekárny a cukrárny Ostrava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bruntál na LV č. 172 pro obec a k. ú. Město Albrechtice

01.08.1991

7. Řeholní domy Moravské Budějovice

01.08.1991

čp. 656 (budova) se stavební plochou č. k. 867

01.08.1991

čp. 907 (budova) se stavební plochou č. k. 1005

01.08.1991

pozemky č. k. 1006 stavební plocha (ostatní budovy), 1833 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Třebíč

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 1009 pro obec a k. ú. Moravské Budějovice

01.08.1991

8. Řeholní domy Praha 5 - Smíchov

01.08.1991

čp. 102 a čp. 304 se stavebními plochami č. k. 3058 a č. k. 3060, ostatní plocha č. k. 3059 a č. k. 3061 - zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMV

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 235 pro obec Praha a k. ú. Smíchov

01.08.1991

9. Sirotčinec a domov mládeže Praha - Karlín

01.08.1991

čp. 25 (budova) se stavební plochou č. k. 27

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Školská správa ONV Praha 8

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 30 pro obec Praha a k. ú. Karlín

01.08.1991

10. Řeholní dům Prachatice

01.08.1991

čp. 142 (budova) se stavební plochou č. k. 148/1

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Domov důchodců Prachatice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prachatice na LV č. 1040 pro obec a k. ú. Prachatice

01.08.1991

Řád cisterciácký - cisterciačky

01.08.1991

11. Klášter Porta Coeli Tišnov

01.08.1991

pozemek č. k. 2/3 stavební plocha (kaple)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát MNV Tišnov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 1 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

01.08.1991

pozemek č. k. 11 ostatní plocha, 13 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Státní statek Brno-venkov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 355 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

01.08.1991

pozemek č. k. 2/4 stavební plocha (zvonice), 1 ovocný sad, 2/1 ostatní plocha, 6 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník Okresní muzeum Ivančice

01.08.1991

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 383 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

01.08.1991

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

01.08.1991

12. Řeholní domy Brno - Lerchova ul.

01.08.1991

čp. 344 (budova) se stavební plochou č. k. 312

01.08.1991

pozemek č. k. 313

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Ekonomická správa školských a kulturních zařízení Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV č. 700 pro obec Brno a k. ú. Stránice

01.08.1991

čp. 343 (budova) se stavební plochou č. k. 311

01.08.1991

pozemek č. k. 310 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Hospodářská správa škol a školských zařízení Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV č. 900 pro obec Brno a k. ú. Stránice

01.08.1991

13. Klášter sester Velehrad

01.08.1991

pozemek č.k. 547/292

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Velehrad

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pro obec a k. ú. Velehrad

01.08.1991

pozemek č. k. 547/158 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní správa ústavní sociální péče Uherské Hradiště

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 619 pro obec a k. ú. Velehrad

01.08.1991

Kongregace Dcer Božské Lásky

01.08.1991

14. Mariánský ústav Brno, Lidická 24

01.08.1991

čp. 1867 (budova) se stavební plochou č. k. 3675

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Závody silnoproudé elektrotechniky

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV č. 1331 pro obec Brno a k. ú. Černé Pole

01.08.1991

15. Řeholní dům Brno, Nábř. kpt. Jaroše 25

01.08.1991

čp. 1940 (budova) se stavební plochou č. k. 3605

01.08.1991

pozemek č. k. 3606 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 1446 pro obec Brno a k. ú. Černé Pole

01.08.1991

16. Řeholní dům Perná

01.08.1991

pozemky č. k. 241 stavební plocha (klášter), 245/1 stavební plocha (úřední budova)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Perná

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 1 pro obec a k. ú. Perná

01.08.1991

Česká kongregace sester dominikánek - dominikánky

01.08.1991

17. Konvent dominikánek Brno

01.08.1991

čp. 469 (budova) se stavební plochou č. k. 402

01.08.1991

pozemek č. k. 403

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MV ČR

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno-město na LV č. 102 pro obec Brno II a k. ú. Veveří

01.08.1991

18. Řeholní domy Opava - předměstí

01.08.1991

čp. 869 (budova) se stavební plochou č. k. 2611

01.08.1991

čp. 1205 (budova) se stavební plochou č. k. 2609/1

01.08.1991

čp. 878 (budova) se stavební plochou č. k. 2608/1

01.08.1991

pozemky č. k. 2610 zahrada, 2609/2 ostatní plocha - zahrada,

01.08.1991

2608/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 1789 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

01.08.1991

19. Řeholní dům Podivice

01.08.1991

čp. 100 (budova) se stavební plochou č. k. 143

01.08.1991

pozemek č. k. 142 stavební plocha (stodola)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 100 pro obec a k. ú. Podivice

01.08.1991

20. Klášter dominikánek Střelice u Brna

01.08.1991

čp. 312 (budova) se stavební plochou č. k. 2581

01.08.1991

čp. 311 (budova) se stavební plochou č. k. 2582

01.08.1991

pozemky č. k. 2590 sad, 2595 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Brno-venkov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 1079 pro obec a k. ú. Střelice

01.08.1991

21. Klášter dominikánek Vlaštovičky u Opavy

01.08.1991

pozemky č. k. 32/1 zahrada, 32/3 zahrada, 19 stavební plocha, 35 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 1 pro obec Opava a k. ú. Vlaštovičky

01.08.1991

Apoštolát františkánského sekulárního řádu

01.08.1991

22. Dům apoštolátu Hrusice

01.08.1991

čp. 73 (budova) se stavební plochou č. k. 134

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMV

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 669 pro obec a k. ú. Hrusice

01.08.1991

pozemek č. k. 1728/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník. čs. stát - MNV Hrusice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha-východ na LV č. 1 pro obec a k. ú. Hrusice

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

01.08.1991

23. Řeholní dům Hradec nad Mor.

01.08.1991

pozemky č. k. 1429 louka, 1428 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 2 pro obec a k. ú. Hradec nad Mor.

01.08.1991

24. Řeholní dům Kopeček u Olomouce

01.08.1991

čp. 115 (budova) se stavební plochou 288

01.08.1991

pozemky č. k. 290 zahrada, 291 zahrada, 292 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Olomouc

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec Olomouc a k. ú. Kopeček

01.08.1991

25. Řeholní dům Litovel

01.08.1991

čp. 45 (budova) se stavební plochou č. k. 327/1

01.08.1991

pozemky č. k. 328 stavební plocha (jiná stavba čp. 44), 558 stavební plocha (jiná stavba), 360/1 zahrada, 359/1 zahrada, 360/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Severomoravské státní lesy Krnov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 58 pro obec a k. ú. Litovel

01.08.1991

26. Franciscaneum Opava

01.08.1991

pozemek č. k. 2290/3 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 51 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

01.08.1991

27. Řeholní dům Opava

01.08.1991

čp. 1751 (budova) se stavehní plochou č. k. 2290/27

01.08.1991

pozemky č. k. 2290/24 stavební plocha (klášter), 2290/25 zahrada, 2290/22 stav. plocha s budovou

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 51 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

01.08.1991

28. Řeholní dům Tovačov

01.08.1991

čp. 94 (budova) se stavební plochou č. k. 52/1

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Přerov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Přerov na LV č. 2 pro obec a k. ú. Tovačov

01.08.1991

29. Řeholní dům Zlín

01.08.1991

čp. 3242 (budova) se stavební plochou č. k. 3738

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Zlín na LV č. 1584 pro obec a k. ú. Zlín

01.08.1991

pozemek č. k. 525/1 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Vysoké učení technické v Brně

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Zlín na LV č. 584 pro obec a k. ú. Zlín

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně

01.08.1991

30. Řeholní dům Velký Újezd

01.08.1991

čp. 7 (budova) se stavební plochou č. k. 11

01.08.1991

pozemky č. k. 12 stavební plocha (márnice), 13 (chlévy), 18/1 (orná plocha), 18/2 zahrada, 18/3 ostatní plocha, 18/4 ostatní plocha, 18/5 ostatní plocha, 18/6 ostatní plocha, 18/7 ostatní plocha, 18/8 ostatní plocha, 18/9 zahrada, 18/10 zahrada, 18/11 ostatní plocha, 18/12 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Třebíč

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Třebíč na LV č. 27 pro obec Kojatice a k. ú. Velký Újezd

01.08.1991

31. Řeholní dům Žernůvka

01.08.1991

čp. 12 (budova) se stavební plochou č. k. 15

01.08.1991

čp. 2 (budova) se stavební plochou č. k. 9

01.08.1991

pozemky č. k. 35 orná plocha, 7/1 ovocný sad - ostatní plocha, 12 ovocný sad - ostatní plocha, 15/1 pastvina, 15/2 pastvina, 41/1 pastvina, 46/1 pastvina, 4/2 ostatní plocha, 7/2 ostatní plocha, 31 ostatní plocha, 41/2 ostatní plocha, 41/3 ostatní plocha, 143 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociální péče Kouřim

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 14 pro obec Nelepeč a k. ú. Žernůvka

01.08.1991

Kongregace školských sester sv. Františka

01.08.1991

32. Dům (dříve dívčí gymnázium) Chrudim

01.08.1991

čp. 291/IV (budova) se stavební plochou č. k. 1025

01.08.1991

pozemek č. k. 1193/2 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Chrudim

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 1 pro obec a k. ú. Chrudim

01.08.1991

33. Mateřinec školských sester Praha 6

01.08.1991

čp. 33 na stavební ploše č. k. 633

01.08.1991

pozemek 636 (garáže)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní kulturní dům v Praze 6

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 76 pro obec a k. ú. Břevnov

01.08.1991

čp. 139 na stavební ploše č. k. 641

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 5

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 1685 pro obec a k. ú. Břevnov

01.08.1991

pozemek č. k. 625 stavební plocha (se stavbou)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Sady, lesy a zahradnictví Praha

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 6 pro obec Praha a k. ú. Břevnov

01.08.1991

34. Řeholní domy Praha - Vinobrady

01.08.1991

čp. 585 na stavební ploše č. k. 117

01.08.1991

čp. 586 na stavební ploše č. k. 116

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 133 pro obec Praha a k. ú. Vinohrady

01.08.1991

35. Klášter školských sester Rokytnice v Orlických horách

01.08.1991

čp. 107 na stavební ploše č. k. 251

01.08.1991

pozemek č. k. 743/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Rychnov nad Kněžnou

01.08.1991

Uživatel: Okresní ústav sociálních služeb Kvasiny

01.08.1991

Zapsáno u SG Rychnov n/Kn. na LV č. 2 pro obec a k. ú. Rokytnice

01.08.1991

36. Klášter školských sester Slatiňany

01.08.1991

čp. 153 na stavební ploše 165

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Chrudim

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Chrudim na LV č. 355 pro obec a k. ú. Slatiňany

01.08.1991

37. Klášter školských sester Šlapanice

01.08.1991

čp. 1 B na stavební ploše č. k. 58

01.08.1991

čp. 22 B na stavební ploše č. k. 43

01.08.1991

čp. 32 na stavební ploše č. k. 62

01.08.1991

čp. 33 B na stavební ploše č. k. 56

01.08.1991

čp. 34 B na stavební ploše č. k. 44

01.08.1991

pozemky č. k. stavební plocha č. k. 41 zahrada, 105 dřevník, 47 zahrada, 53/1 sad, 54/2 ostatní plocha, 54/1 sad, 61 rybník, 79/1 sad, 79/2 zahrada, 85 sad, 86 zahrada, 87/1 sad

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Kladno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Slaný na LV č. 154 pro obec a k. ú. Šlapanice

01.08.1991

Řád Bosých karmelitek

01.08.1991

38. Klášter Bosých karmelitek Praha - Hradčany

01.08.1991

čp. 184 na stavební ploše č. k. 124

01.08.1991

pozemek č. k. 125 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV v Praze 1

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 1 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

01.08.1991

Kongregace školských sester De Notre Dame

01.08.1991

39. Řeholní dům sv. Josefa - České Budějovice

01.08.1991

čp. 2034 na stavební ploše č. k. 4709

01.08.1991

čp. 2035 na stavební ploše č. k. 4710

01.08.1991

čp. 106 (staré) na stavební ploše č. k. 4708

01.08.1991

pozemek č. k. 4693 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 487 a záznam změn 17/80 pro obec a k. ú. České Budějovice

01.08.1991

40. Klášter sester Hradec Králové

01.08.1991

čp. 813 na stavební ploše č. k. 942

01.08.1991

pozemek č. k. 239/16

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Hradec Králové

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Hradec Králové na LV č. 635 pro obec a k. ú. Hradec Králové

01.08.1991

41. Řeholní dům Kardašova Řečice

01.08.1991

čp. 1 stavební plocha č. k. 1

01.08.1991

čp. 121 stavební plocha č. k. 4

01.08.1991

pozemky 1/1 ostatní plocha, 1/2 ostatní plocha, 3 ostatní plocha, 5 ostatní plocha, 6 ostatní plocha, 7/1 zahrada, 4253 ostatní plocha, 4270 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ - Ústav sociálních služeb Jindř. Hradec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Jindř. Hradec na LV č. 65 pro obec a k. ú. Kard. Řečice

01.08.1991

42. Řeholní dům Kašperské Hory

01.08.1991

čp. 7 na stavební ploše č. k. 60

01.08.1991

pozemek č. k. 41 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Klatovy

01.08.1991

Uživatel: MěstNV Kašperské Hory

01.08.1991

Zapsáno u SG Sušice na LV č. 2 pro obec a k. ú. Kašperské Hory

01.08.1991

43. Řeholní dům Praha 2 - Nové Město

01.08.1991

čp. 530 na stavební ploše č. k. 2167

01.08.1991

pozemek č. k. 2166 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník
Zapsáno u SG Praha na LV č. 174 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

01.08.1991

44. Klášter sester Praha 4

01.08.1991

pozemky č. k. 2030/1 ostatní plocha, 2030/2 ostatní plocha, 2033/2 zahrada, 2033/3 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Školská správa NVP

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Praha na LV č. 787 pro obec Praha a k. ú. Krč

01.08.1991

Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame - slavkovské

01.08.1991

45. Mateřinec sester Slavkov u Brna

01.08.1991

čp. 129 na stavební ploše 1698

01.08.1991

pozemek č. k. 1699 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Krajský institut výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Vyškov na LV č. 2671 pro obec a k. ú. Slavkov u Brna

01.08.1991

Kongregace Sester Premonstrátek - českomoravská provincie

01.08.1991

46. Řeholní domy Humpolec

01.08.1991

čp. 147 a čp. 681 na stavební ploše č. k. 774

01.08.1991

pozemky č. k. 214 ostatní plocha, 725 stavební plocha, 1219 stavební plocha, 2008 stavební plocha, 2009 stavební plocha, 2271 stavební plocha (garáž)

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Agrozet, k. p. Humpolec

01.08.1991

Uživatel: Agrozet Pelhřimov

01.08.1991

Zapsáno u SG Pelhřimov na LV č. 7 pro obec a k. ú. Humpolec

01.08.1991

47. Řeholní dům Olšany, okr. Šumperk

01.08.1991

čp. 105 na stavební ploše č. k. 135

01.08.1991

čp. 117 na stavební ploše č. k. 149

01.08.1991

pozemky č. k. 151/1 zahrada, 386 pastva

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb v Šumperku

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník a Tesla Brno

01.08.1991

Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 202 pro obec a k. ú. Olšany

01.08.1991

kaple na stavební ploše č. k. 148

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Olšany

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Šumperk na LV č. 1 pro obec a k. ú. Olšany

01.08.1991

48. Mateřinec a exerciční dům Kopeček u Olomouce

01.08.1991

čp. 152 na stavební ploše č. k. 34

01.08.1991

pozemky č. k. 35 stavební plocha, 36 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Fakultní nemocnice v Olomouci - Dětský ústav pro nápravu vad sluchu Kopeček u Olomouce

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 14 pro obec Olomouc a k. ú. Kopeček u Olomouce

01.08.1991

Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

01.08.1991

49. Mateřinec České Budějovice

01.08.1991

čp. 1978 na stavební ploše č. k. 4618

01.08.1991

pozemek č. k. 4623 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV České Budějovice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 1 pro obec a k. ú. České Budějovice

01.08.1991

čp. 1979 na stavební ploše č. k. 4620

01.08.1991

pozemek č. k. 4624/1 ostatní plocha - veřejná zeleň

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní dům pionýrů a mládeže Č. Budějovice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 1658 pro obec a k. ú. České Budějovice

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester Panny Marie Jerusalemské

01.08.1991

50. Mateřinec Opava

01.08.1991

čp. 235 na stavební ploše č. k. 231

01.08.1991

pozemky č. k. 230 zahrada, 232/4 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okr. ústav sociálních služeb Opava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Opava na LV č. 114 pro obec a k. ú. Opava-město

01.08.1991

Kongregace sester sv. Hedviky

01.08.1991

51. Mateřinec Břežany, okr. Znojmo

01.08.1991

čp. 1 se stavební plochou č. k. 112

01.08.1991

pozemek č. k. 1280 sad, 1174/1 ostatní plocha - veřejná zeleň, 1300 parcela, 1312 parcela

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Znojmo

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 97 pro obec a k. ú. Břežany

01.08.1991

Kongregace milosrdných sester svatého Kříže - Choryně

01.08.1991

52. Provinční dům Kroměříž

01.08.1991

stavební plocha č. k. 2644 s hospodářskou budovou

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Kroměříž

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kroměříž na LV č. 541 pro obec a k. ú. Kroměříž

01.08.1991

Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

01.08.1991

53. Řeholní dům Břeclav

01.08.1991

čp. 2129 na stavební ploše č. k. 1862

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Břeclav na LV č. 433 pro obec a k. ú. Břeclav

01.08.1991

54. Řeholní dům Kolín

01.08.1991

čp. 28/III na stavební ploše č. k. 315/1

01.08.1991

pozemek 79/1 nepl. půda

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Kolín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kolín na LV č. 5277 pro obec a k. ú. Kolín

01.08.1991

55. Řeholní dům Pardubice - Zelené předměstí

01.08.1991

čp. 1788 na stavební ploše č. k. 3210

01.08.1991

pozemek č.k. 2404/42 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Pardubice na LV č. 904 pro obec a k. ú. Pardubice

01.08.1991

56. Řeholní dům Velké Meziříčí

01.08.1991

čp. 946 na stavební ploše č. k. 841

01.08.1991

pozemky č. k. 842 stavební plocha, 843/2 ostatní plocha, 843/3 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MV ČR

01.08.1991

Uživatel: čs. stát - Krajská správa SNB Brno

01.08.1991

Zapsáno u SG Žďár nad Sázavou na LV č. 1564 pro obec a k. ú. Velké Meziříčí

01.08.1991

Řád sester Navštívení Panny Marie

01.08.1991

57. Klášterní konvent "Navštívení Panny Marie" Chotěšov

01.08.1991

čp. 168 se stavební plochou č. k. 4/2

01.08.1991

čp. 1 se stavební plochou č. k. 4/6

01.08.1991

pozemky č. k. 5 stavební plocha se západní věží, 6 stavební plocha s východní věží, 17 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Restaurace Liberec, s. p.

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 910 pro obec a k. ú. Chotěšov

01.08.1991

čp. 114 se stavební plochou č. k. 151/1

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OPBH Plzeň-jih se sídlem v Dobřanech

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 231 pro obec a k. ú. Chotěšov

01.08.1991

čp. 69 se stavební plochou č. k. 7

01.08.1991

pozemky č.k. 151/2 dvůr, 92/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Oblastní služby Stod

01.08.1991

Uživatel: Okresní podnik služeb a OPBH Dobřany

01.08.1991

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 114 pro obec a k. ú. Chotěšov

01.08.1991

pozemek č. k. 742/2 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MNV Chotěšov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 1 pro obec a k. ú. Chotěšov

01.08.1991

Řád svaté Voršily Římské unie

01.08.1991

58. Klášter voršilek Brno

01.08.1991

čp. 516 na stavební ploše č. k. 236

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Technické muzeum Brno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Brno na LV č. 137 pro obec a k. ú. Brno-město

01.08.1991

59. Klášter voršilek Hostinné

01.08.1991

čp. 228 se stavební plochou č. k. 240

01.08.1991

pozemek č. k. 815/6 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Hostinné

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 1 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

pozemky č. k. 239/3 stavební plocha, 815/1 ostatní plocha, 815/3 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Krkonošské papírny, s. p. Hostinné

01.08.1991

Uživatel: MěstNV Hostinné

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 102 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

čp. 229 na stavební ploše č. k. 403

01.08.1991

pozemky č. k. 815/4 ostatní plocha, 815/5 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Zvláštní odborné učiliště v Hostinném

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trutnov na LV č. 511 pro obec a k. ú. Hostinné

01.08.1991

60. Klášter Voršilek Kutná Hora

01.08.1991

čp. 288 na stavební ploše č. k. 1236/1

01.08.1991

pozemky č. k. 1239/1 ovocný sad, 1238 stavební plocha, 1239/2 zahrada, 1239/4 ostatní plocha, 1236/2 ostatní veřejná zeleň,

01.08.1991

1240 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Kutná Hora

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1 pro obec a k. ú. Kutná Hora

01.08.1991

čp. 290 se stavební plochou č. k. 1244

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Státní statek, s. p. Čáslav

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 178 pro obec a k. ú. Kutná Hora

01.08.1991

čp. 289 na stavební ploše č. k. 1248

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Agropodnik Kutná Hora

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 1310 pro obec a k. ú. Kutná Hora

01.08.1991

pozemek č. k. 1247 zahrada

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Okresní bytový podnik Kutná Hora

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Kutná Hora na LV č. 2754 pro obec a k. ú. Kutná Hora

01.08.1991

61. Klášter voršilek Liberec

01.08.1991

čp. 117/V na stavební ploše č. k. 2592

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - OÚNZ Liberec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Liberec na LV č. 173 pro obec a k. ú. Liberec

01.08.1991

62. Řeholní dům - škola Olomouc

01.08.1991

čp. 707 na stavební ploše č. k. 952

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - MěstNV Olomouc

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Olomouc na LV č. 1 pro obec a k. ú. Olomouc-město

01.08.1991

Mužské kláštery ve Slovenské republice

01.08.1991

Řehole sv. Bazila Velikého

01.08.1991

1. Klášter baziliánů Trebišov

01.08.1991

čp. 1145 (budova) se stavební plochou 3653

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Restaurace Trebišov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trebišov na LV č. 790 pro obec a k. ú. Trebišov

01.08.1991

Řád sv. Benedikta

01.08.1991

2. Klášter benediktinů Komárno

01.08.1991

čp. 1067 (dům, dvůr) se stavební plochou 2058

01.08.1991

čp. 1066 (dům, dvůr) se stavební plochou 2961

01.08.1991

pozemky č. k. 2059 stavební plocha, 2062 stavební plocha, 2060 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - Závody těžkého strojírenství Komárno

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Komárno na LV č. 2557 pro obec a k. ú. Komárno

01.08.1991

Řád bratří menších - františkáni

01.08.1991

3. Klášter františkánů Bratislava

01.08.1991

čp. 408 (budova) se stavební plochou 64

01.08.1991

Vlastník: čs. stát - ONV Bratislava I

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec Bratislava I a k. ú. Staré Město

01.08.1991

4. Klášter františkánů Hlohovec

01.08.1991

čp. 212 (dům) se stavební plochou 530

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2 pro obec a k.ú. Hlohovec

01.08.1991

čp. 213 (dům) se stavební plochou 528

01.08.1991

pozemky č.k. 529 ostatní plocha, 526/1 stavební plocha, 526/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Hlohovec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2896 pro obec a k.ú. Hlohovec

01.08.1991

5. Klášter františkánů Nitra

01.08.1991

čp. 4 (budova) se stavební plochou č.k. 87

01.08.1991

pozemek č.k. 84 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské muzeum v Nitře

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra a EL č. 5700 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

6. Klášter františkánů Prešov

01.08.1991

pozemky č.k. 580 stavební plocha (klášter)

01.08.1991

579/1 ovocný sad, 576 stavební plocha, 578 ostatní plocha, 579/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Domov mládeže v Prešově

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prešov na LV č. 944 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

7. Klášter františkánů Trnava

01.08.1991

čp. 57 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 120

01.08.1991

pozemek č.k. 119 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na EL č. 510 a č. 141 pro obec a k.ú. Trnava

01.08.1991

Řád bratří kazatelů - dominikánů

01.08.1991

8. Dominikánský klášter - Košice

01.08.1991

čp. 7595 (budova) se stavební plochou č.k. 557

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Potraviny Košice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 190 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

01.08.1991

pozemky č.k. 558 zahrada, 560/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Východoslovenské pivovary a sodovkárny Košice

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1107 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

01.08.1991

pozemek č.k. 1453 stavební plocha (drobná stavba)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú. Košice-sever

01.08.1991

pozemky č.k. 1482 zahrada (školka), 1449 zel. v zast., 1451 zel. v zast., 1430 zel. v zast., 1431 zel. v zast., 1434 komunikace, 1429 zahrada (skleník), 1428 zel. v zast., 1427 zahrada (skleník), 1423 zahrada (skleník), 1424 zahrada (školka), 1453 školská kult., 1452 zel. v zast.

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k.ú. Košice-sever

01.08.1991

čp. 590 (budova) se stavební plochou č.k. 555

01.08.1991

pozemek č.k. 556 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 7549 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

01.08.1991

čp. 427 (budova) se stavební plochou č.k. 560/1

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Školská správa Národního výboru města Košic

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro obec Košice a k.ú. Košice-střed

01.08.1991

Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité

01.08.1991

9. Kaple Bratislava - Staré Město

01.08.1991

čp. 85 (budova) se stavební plochou č.k. 305

01.08.1991

čp. 85 se stavební plochou č.k. 306

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava I a k.ú. Staré Město

01.08.1991

10. Řeholní dům Ivanka pri Dunaji

01.08.1991

pozemky č.k. 189 stavební plocha (dům č.p. 31), 190 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Ivanka pri Dunaji

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-venkov, na EL č. 6 pro obec a k.ú. Ivanka pri Dunaji

01.08.1991

11. Řeholní domy Ivanka pri Dunaji

01.08.1991

čp. 42 (budova) se stavební plochou č.k. 1/2

01.08.1991

pozemek č.k. 4/6 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - SAV - Ústav experimentální fytopatologie a entomologie

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-venkov na LV č. 302 pro obec a k.ú. Ivanka pri Dunaji

01.08.1991

Řád bratří menších - kapucíni

01.08.1991

12. Klášter kapucínů Bratislava

01.08.1991

pozemek č.k. 706/1 stavební plocha (budova)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Městská správa komunikací

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 255 pro obec Bratislava I a k.ú. Staré Město

01.08.1991

pozemek č.k. 706/5 stavební plocha (budova)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Výstavba hl. města SR Bratislavy

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 1656 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

01.08.1991

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul - lazaristi

01.08.1991

13. Klášter lazaristů Banská Bystrica

01.08.1991

pozemek č.k. 3337 stavební plocha (budova)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Banská Bystrica na LV č. 2662 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

01.08.1991

pozemky č.k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3336 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Střední průmyslová škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

01.08.1991

pozemek č.k. 5542 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Banská Bystrica

01.08.1991

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 209 pro obec a k.ú. Banská Bystrica

01.08.1991

Řád bratří menších - minoritů

01.08.1991

14. Klášter minoritů Levoča

01.08.1991

čp. 66 (dům, dvůr) se stavební plochou 1048

01.08.1991

pozemky č.k. 1047 stavební plocha, 1046 zahrada, 1044 stavební plocha (sklad), 1045 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Spišská Nová Ves

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1363 pro obec a k.ú. Levoča

01.08.1991

15. Klášter minoritů Spišský Štvrtok

01.08.1991

čp. 257 (dům, dvůr) se stavební plochou č.k. 2

01.08.1991

pozemky č.k. 88 louka, 86 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Spišská Nová Ves

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1683 pro obec a k.ú. Spišský Štvrtok

01.08.1991

Řád zbožných škol - piaristé

01.08.1991

16. Klášter piaristů Trenčín

01.08.1991

čp. 7 (dům) se stavební plochou č.k. 2/2

01.08.1991

pozemky 20/1 stavební plocha, 20/2 stavební plocha, 21 stavební plocha, 22 stavební plocha a část pozemku 3242 (připojená z původních č.k. 19, 2/1, 20/1, 20/2)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník Galerie M. A. Bazovského Trenčín Městský bytový podnik Trenčín

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na EL č. 6, 30, 566 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

čp. 7 (budova) se stavební plochou č.k. 2/1 a 2/3

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Galerie M. A. Bazovského Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 45 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

pozemek č.k. 2/4 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

pozemky č.k. 2/2 stavební plocha (tělocvična), 20/2 stavební plocha, 20/1 stavební plocha, 21 stavební plocha (dvůr), 22 stavební plocha (domy původně čp. 568 a 570,

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Galerie M. A. Bazovského

01.08.1991

Městský bytový podnik Trenčín

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na EL č. 30, 566, 6, 5 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

17. Klášter piaristů Nitra

01.08.1991

pozemky č.k. 1183 stavební plocha (budova), 1184/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Pedagogická fakulta Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 3163 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

pozemky č.k. 1179 stavební plocha (klášter), 1177 stavební plocha, 1176 stavební plocha, 1180 stavební plocha (dům)

01.08.1991

Vlastník: ONV Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na EL č. 35 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

pozemky č.k. 1184/1, 1181 a 1182, stavební plochy

01.08.1991

Vlastník: MNV Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 143 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

18. Klášter piaristů Jur pri Bratislave

01.08.1991

čp. 1 (budova) se stavební plochou č.k. 2 a parcely č. 376/1 a č. 376/2, stavební plochy

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - KNV Bratislava-venkov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Pezinok na LV 1843 pro obec a k.ú. Jur pri Bratislave

01.08.1991

19. Klášter piaristů Prievidza

01.08.1991

čp. 10460 (budova) se stavební plochou č.k. 2132/1

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Střední ekonomická škola Prievidza

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 4898 pro obec a k.ú. Prievidza

01.08.1991

stavební plocha č.k. 2140

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 58 pro obec a k.ú. Prievidza

01.08.1991

Řád premonstrátů

01.08.1991

20. Opatství Jasov

01.08.1991

čp. 97 (budova) se stavební plochou č.k. 1

01.08.1991

pozemky č.k. 2 ostatní plocha, 3 stavební plocha, 4 zahrada, 5 ostatní plocha, 6 stavební plocha (jiná stavba), 13/1 zahrada, 13/2 stavební plocha, 14 stavební plocha (dům), 16 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Košice-venkov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice-venkov na LV č. 610 pro obec a k.ú. Jasov

01.08.1991

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé

01.08.1991

21. Klášter redemptoristů Podolínec

01.08.1991

čp. 108 (budova) se stavební plochou č.k. 1029/1

01.08.1991

pozemky č.k. 1029/2 zahrada, 1030 pastvina, 1029/4 zahrada, 1029/3 zahrada, 1029/5 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Zvláštní internátní škola Podolínec

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Stará Lubovňa na LV č. 213 pro obec a k.ú. Podolínec

01.08.1991

Společnost sv. Františka Sáleského - salesiáni

01.08.1991

22. Řeholní dům salesiánů Topoľčany

01.08.1991

pozemky č.k. 1612 stavební plocha, 1613 stavební plocha, 1614 stavební plocha, 1615 ostatní plocha, 1638 stavební plocha, 1639 stavební plocha, 1616 ostatní plocha, 1636 ostatní plocha, 1637 stavební plocha, 1641 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Svazarm Topoľčany

01.08.1991

TJ Topoľčany

01.08.1991

MNV Topoľčany

01.08.1991

Zapsáno u SG Topoľčany na EL č. 2023, 14, 1636 pro obec a k.ú. Topoľčany

01.08.1991

Kongregace školských bratří

01.08.1991

23. Řeholní dům Bojná

01.08.1991

pozemek č.k. 510/2, část pozemku č.k. 510/1 a část pozemku č.k. 1389/15 vše bez budov - tyto jsou identické s původními pozemky č.k. 510 a č.k. 512 zapsanými v pozemkové knize Bojná vl.č. 269

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Topoľčany odbor školství

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsané u SG Topoľčany

01.08.1991

pozemky č.k. 508/1 stavební plocha, 509/1 stavební plocha 509/2 stavební plocha, 509/3 stavební plocha, 513/1 ostatní plocha, 513/2 ostatní plocha (vše bez staveb)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Bojná

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Topoľčany pro obec a k.ú. Bojná

01.08.1991

Kongregace bratří těšitelů z Gethseman

01.08.1991

24. Řeholní dům Bratislava

01.08.1991

pozemek č.k. 11355/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Zemědělský projektový ústav

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 521 pro obec Bratislava a k.ú. Nové Město

01.08.1991

25. Pavlínský klášter Marianka

01.08.1991

pozemky č.k. 3 stavební plocha (budova), 4/1 stavební plocha, 799/1 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Marianka

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Marianka

01.08.1991

Společnost Božího slova - verbisti

01.08.1991

26. Misijní dům Nitra - Kalvária

01.08.1991

čp. 715 (budova) se stavební plochou č.k. 3692

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 2478 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

pozemek č.k. 3689/3 stavební plocha (učebna)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola zemědělská Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na EL č. 6 pro obec a k.ú. Nitra

01.08.1991

Řád milosrdných bratří

01.08.1991

27. Klášter milosrdných bratří s nemocnicí v Bratislavě

01.08.1991

č.p. 2146 (dům) se stavební plochou č.k. 8446

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Bratislava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 3676 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

01.08.1991

pozemek č.k. 8449 - zastavěná plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Obchodní dům Kamzík

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2025 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

01.08.1991

pozemky č.k. 8445 a 8447 - zastavěné plochy (předtím domy čp. p. II. 253 a II. 733)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Bytový podnik Bratislava I

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 20 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

01.08.1991

pozemek č.k. 8444 - zastavěná plocha (předtím dům č.p. 252)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: OÚNZ Bratislava, SNP 9

01.08.1991

Zapsáno na SG Bratislava EL č. 2024 pro obec Bratislava, k.ú. Bratislava

01.08.1991

Řád menších bratří - františkánů

01.08.1991

28. Řeholní dům v Trstené

01.08.1991

č.p. 437 (staré č.p. 322) dům se stavební plochou 559

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Restaurace s.p. Dolní Kubín

01.08.1991

Zapsané u SG Dolní Kubín na LV č. 117 pro obec a k.ú. Trstená

01.08.1991

Ženské kláštery ve Slovenské republice

01.08.1991

Školské sestry de Notre Dame

01.08.1991

1. Římsko-katolická škola a řeholní dům Trenčín

01.08.1991

čp. 168 se stavební plochou č.k. 314

01.08.1991

pozemky č.k. 324 zast. plocha, 325 nepl. plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - gymnázium J. A. Gagarina Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV 941 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

pozemek č.k. 335/1 ost. plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Trenčín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 2 pro obec a k.ú. Trenčín

01.08.1991

2. Řeholní dům - studijní středisko sester a čekatelek Bratislava

01.08.1991

čp. 3097 dům a hospodářská budova se stavební plochou č.k. 7373

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava 1

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 10 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

01.08.1991

3. Klášter a bývalá škola Nové Mesto nad Váhom

01.08.1991

čp. 87 dům se stavební plochou č.k. 4010

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1107 pro obec a k.ú. Nové Mesto nad Váhom

01.08.1991

čp. 86 dům, se stavební plochou 4011

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Nové Mesto nad Váhom

01.08.1991

Uživatel: Zemědělské odborné učiliště

01.08.1991

Zapsáno u SG Trenčín na LV č. 1 pro obec a k.ú. Nové Mesto nad Váhom

01.08.1991

4. Kongregační dům Spišská Nová Ves

01.08.1991

čp. 1087 dům, dvůr se stavební plochou 2818

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Spišská Nová Ves

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 1 pro obec a k.ú. Spišská Nová Ves

01.08.1991

5. Řeholní dům Topoľčany

01.08.1991

čp. 1091 škola, dům se stavební plochou č.k. 288

01.08.1991

pozemek č.k. 286 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - KÚNZ

01.08.1991

Uživatel: Střední zdravotnická škola

01.08.1991

Zapsáno u SG Topoľčany na LV č. 1743 pro obec a k.ú. Topoľčany

01.08.1991

Kongregace sester Božského Vykupitele

01.08.1991

6. Řeholní dům Nižné Raslavice

01.08.1991

čp. 33 dům, dvůr se stavební plochou 12

01.08.1991

čp. 32 dům, dvůr se stavební plochou 14/3

01.08.1991

pozemek č.k. 20/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Raslavice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bardejov na LV č. 15 pro obec a k.ú. Nižné Raslavice

01.08.1991

7. Řeholní dům Spišská Nová Ves

01.08.1991

čp. 201, dům, dvůr se stavební plochou 2604

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Střední odborné učiliště zemědělské - Levoča

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Spišská Nová Ves na LV č. 527 pro obec a k.ú. Spišská Nová Ves

01.08.1991

8. Řeholní domy Nové Zámky

01.08.1991

čp. 100 dům se stavební plochou 815

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Nové Zámky

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nové Zámky na EL č. 5737 pro obec a k.ú. Nové Zámky

01.08.1991

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

01.08.1991

9. Klášter, dvůr, zahrada Pruské

01.08.1991

čp. 294 dům, dvůr se stavební plochou 251/1

01.08.1991

pozemky č.k. 248 nepl. plocha park, 249/1 stavební plocha dvůr, 249/2 zahrada, 251/2 stavební plocha dvůr, 250 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Zemědělské odborné učiliště Pruské Severoslovenské vodárny a kanalizace Žilina

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Považská Bystrica na EL 254 a 1088 pro obec a k.ú. Pruské

01.08.1991

10. Řeholní dům Horní Orešany

01.08.1991

pozemek č.k. 256 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4 pro obec a k.ú. Horné Orešany

01.08.1991

11. Řeholní dům Suchá nad Parnou

01.08.1991

pozemky č.k. 1617 stavební plocha s domem původně č. 21, 1618 stavební plocha, 1619 stavební plocha původně s domem č. 20 a 1620 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV 161 pro obec a k.ú. Sucha nad Parnou

01.08.1991

Sestry Premonstrátky

01.08.1991

12. Řeholní dům Trnava

01.08.1991

čp. 467 dům, dvůr se stavební plochou 517

01.08.1991

pozemek č.k. 518 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Západoslovenské drůbežářské závody, s.p. Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4200 pro obec a k.ú. Trnava

01.08.1991

13. Řeholní dům Vrbové

01.08.1991

čp. 667 dům a dvůr se stavební plochou 1567

01.08.1991

pozemek č.k. 1568 ostat. plochy

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MsNV Vrbové

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Piešťany pro obec a k.ú. Vrbové

01.08.1991

Kongregace sester Dominikánek

01.08.1991

14. Řeholní dům a zahrada Košice

01.08.1991

čp. I. 512 dům se stavební plochou 285/2

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola technická Košice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 23 pro obec a k.ú. Košice

01.08.1991

Kongregace školských sester řádu sv. Františka

01.08.1991

15. Řeholní dům a zahrada Žilina

01.08.1991

čp. 327 dům se stavební plochou 1272

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Vysoká škola dopravy a spojů Žilina

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Žilina na LV č. 111 pro obec a k.ú. Žilina

01.08.1991

Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého

01.08.1991

16. Řeholní dům Ivanka pri Nitre

01.08.1991

čp. 129 se stavební plochou 299

01.08.1991

čp. 130 se stavební plochou 306/1

01.08.1991

pozemky č.k. 295/1 ostatní plocha, 259/2 ostatní plocha, 298/1 zahrada, 300 zahrada, 301 zastavěná plocha, 306/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Nitra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Nitra na LV č. 905 pro obec Nitra a k.ú. Ivanka pri Nitre

01.08.1991

Dcery Božské lásky

01.08.1991

17. Řeholní dům Trnava

01.08.1991

čp. 413 dům, dvůr se stavební plochou č.k. 544

01.08.1991

pozemek č.k. 545 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - FMNO

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1313 pro obec a k.ú. Trnava

01.08.1991

18. Řeholní dům Trnava

01.08.1991

čp. 4941 dům se stavební plochou č.k. 6433

01.08.1991

pozemek č.k. 6434 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav národního zdraví Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV 2467 pro obec a k.ú. Trnava

01.08.1991

19. Řeholní dům Michalovce

01.08.1991

čp. 15 se stavební plochou č.k. 98

01.08.1991

čp. 16 se stavební plochou č.k. 97

01.08.1991

pozemky č.k. 95 ostatní plocha, 99 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Michalovce

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Michalovce na EL č. 2505 pro obec a k.ú. Michalovce

01.08.1991

20. Řeholní dům Prievidza

01.08.1991

čp. 10024 se stavební plochou č.k. 2233

01.08.1991

pozemek č.k. 2234

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Prievidza

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 1 pro obec a k.ú. Prievidza

01.08.1991

čp. 10022 dům se stavební plochou 2231/1

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Žákovský domov Prievidza

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prievidza na LV č. 5231 pro obec a k.ú. Prievidza

01.08.1991

21. Řeholní dům Velké Leváre

01.08.1991

čp. 13 dům se stavební plochou 475

01.08.1991

pozemky č.k. 474 zahrada, 473 orná plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Velké Leváre

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Senica na EL 520 pro obec a k.ú. Velké Leváre

01.08.1991

22. Řeholní dům Dolná Krupá

01.08.1991

čp. 556 dům, dvůr se stavební plochou 411

01.08.1991

pozemek č.k. 405/2 ostatní veřejná zeleň

01.08.1991

Vlastník: Integra, výrobní podnik svazu invalidů Banská Bystrica

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 988 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

01.08.1991

pozemek č.k. 404/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Dolná Krupá

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Dolná Krupá

01.08.1991

Kongregace dcer sv. Františka z Assisi

01.08.1991

23. Klášter Bratislava - Prievoz

01.08.1991

pozemky č.k. 2886/1 stavební plocha (klášter), 2887/1 zahrada, 2887/2 stavební plocha, 2888 zahrada, 2889/1 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Městský ústav národního zdraví Bratislava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na EL 29 pro obec Bratislava a k.ú. Ružinov

01.08.1991

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoda

01.08.1991

24. Řeholní dům Turzovka

01.08.1991

čp. 219 (budova) se stavební plochou č.k. 86

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Čadca

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Čadca na LV č. 1812 pro obec a k.ú. Turzovka

01.08.1991

Institut dcer Panny Marie Pomocnice - salesiánky

01.08.1991

25. Řeholní dům Dolný Kubín

01.08.1991

čp. 1647 dům se stavební plochou 190/1

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních věcí Dolný Kubín

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Dolný Kubín na LV 3278 pro obec a k.ú. Dolný Kubín

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže

01.08.1991

26. Řeholní dům Podunajské Biskupice

01.08.1991

pozemek č.k. 31 zastavěná plocha (komplex budov nemocnice)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Ústav tuberkulózy a respiračních chorob v Podunajských Biskupcích

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava-město na LV č. 723 pro obec Bratislava a k.ú. Podunajské Biskupice

01.08.1991

27. Řeholní dům Trnava

01.08.1991

pozemek č.k. 7244 stavební plocha (dům dříve čp. 296)

01.08.1991

pozemek č.k. 7243 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k.ú. Trnava

01.08.1991

28. Řeholní dům Haniska

01.08.1991

pozemek č.k. 314/1 stavební plocha (budova dříve čp. 107)

01.08.1991

pozemek č.k. 314/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Haniska

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Haniska

01.08.1991

29. Řeholní dům Bratislava

01.08.1991

pozemek č.k. 7678 stavební plocha (dům dříve čp. 81)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

01.08.1991

Institut IBMV (Anglické panny)

01.08.1991

30. Řeholní objekt Prešov

01.08.1991

pozemky č.k. 3354 stavební plocha (dům), 3555 zahrada, 3556/1 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní pedagogická psychologická poradna Prešov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 3091 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

pozemek č.k. 583/1 stavební plocha (dům)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - gymnázium Prešov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1530 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

pozemek č.k. 582/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Prešov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 674 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

pozemky č.k. 4149 ovocný sad, 4150 stavební plocha (dům)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro mládež Prešov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník zapsáno u SG Solivar na LV č. 1244 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

pozemek č.k. 3557 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Krajský pedagogický ústav v Prešově

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 1281 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

31. Řeholní dům Prešov

01.08.1991

pozemky č.k. 15392 stavební plocha (dům), 15391 nepl. plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Prešov

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Solivar na LV č. 5055 pro obec a k.ú. Prešov

01.08.1991

Řehole sv. Alžběty

01.08.1991

32. Klášter a nemocnice Bratislava

01.08.1991

čp. 2157 (budova) se stavební plochou 8539

01.08.1991

čp. 1015 (budova) se stavební plochou 8540/1

01.08.1991

čp. 2189 (budova) se stavební plochou 8545

01.08.1991

pozemky č.k. 8538 stavební plocha, 8541 stavební plocha, 8542 stavební plocha, 8544 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Ústav klinické onkologie v Bratislavě

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 955 pro obec Bratislava a k.ú. Staré Město

01.08.1991

Milosrdné sestry Satmarky

01.08.1991

33. Řeholní domy Rožňava

01.08.1991

pozemek č.k. 235 stavební plocha (budovy)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Rožňava na EL č. 7 pro obec a k.ú. Rožňava

01.08.1991

34. Klášter a školní budova Rožňava

01.08.1991

pozemek č. k. 232/1 stavební plocha (budovy)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Rožňava na LV č. 1516 pro obec a k. ú. Rožňava

01.08.1991

pozemek č. k. 232/2 stavební plocha (budovy)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Rožňava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Rožňava na EL č. 7 pro obec a k. ú. Rožňava

01.08.1991

35. Řeholní domy Levice

01.08.1991

pozemek č. k. 5889 stavební plocha (dům)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Západoslovenský KNV Bratislava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Levice na EL č. 5882 pro obec a k. ú. Levice

01.08.1991

pozemek č. k. 5890 stavební plocha (dům)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Stavební podnik, s. p. Levice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Levice na LV č. 1762 pro obec a k. ú. Levice

01.08.1991

Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul

01.08.1991

36. Řeholní dům Malacky

01.08.1991

čp. 907 (budova) se stavební plochou 2846

01.08.1991

pozemek č. k. 2613 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Malacky

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Malacky na EL 928 pro obec a k. ú. Malacky

01.08.1991

37. Řeholní dům Ladce

01.08.1991

čp. 335 (budova) se stavební plochou 561

01.08.1991

pozemky č. k. 558 stavební plocha, 557 zahrada, 556 zahrada, 555 stavební plocha, 554 stavební plocha, 553 stavební plocha, 560 zahrada, 562 nepl. plocha, 563 nepl. plocha - park, 564 zahrada a 552/2 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Středoslovenský KNV Banská Bystrica

01.08.1991

Uživatel: Čs. stát - Zvláštní internátní učňovská škola

01.08.1991

Zapsáno u SG Považská Bystrica na LV č. 228 pro obec a k. ú. Ladce

01.08.1991

38. Řeholní domy Banská Bystrica

01.08.1991

pozemky č. k. 3340 zahrada, 3339 zahrada, 3338 stavební plocha (dům), 5542 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - SPŠ Jozefa Murgaša

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Banská Bystrica na EL č. 398 pro obec a k. ú. Banská Bystrica

01.08.1991

39. Řeholní dům Nitrianske Pravno

01.08.1991

pozemek č. k. 2054/1 stavební plocha (dům, dvůr - dříve čp. 500)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Prievidza

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Prievidza na EL č. 719 pro obec a k. ú. Nitrianske Pravno

01.08.1991

40. Řeholní dům Košice

01.08.1991

pozemek č. k. 1662/1 stavební plocha (škola)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ONV Košice IV

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 9385 pro obec Košice a k. ú. Košice-jih

01.08.1991

pozemek č. k. 1662/2 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Stavoinvesta Košice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10385 pro obec Košice a k. ú. Košice-jih

01.08.1991

Kongregace Uršulinek

01.08.1991

41. Řeholní dům Suchá nad Parnou

01.08.1991

čp. 552 (budova) se stavební plochou 1570/3

01.08.1991

pozemky č. k. 1570/1 vinice, 1570/1 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k. ú. Suchá nad Parnou

01.08.1991

čp. 31 (dům, dvůr) se stavební plochou 1569

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 500 pro obec a k. ú. Suchá nad Parnou

01.08.1991

42. Řeholní domy Bratislava

01.08.1991

čp. 1079 budova se stavební plochou 2839

01.08.1991

čp. 1078 budova se stavební plochou 2841

01.08.1991

pozemky 2838/1 - díl 1 zahrada, 2838/1 díl 2 ostatní plocha, 2838/2 ostatní plocha, 2838/3 zahrada, 2840 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Bratislava I

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 10 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

01.08.1991

43. Řeholní dům Bratislava

01.08.1991

čp. 40 (dům) se stavební plochou č. k. 70

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Národní výbor hl. města SR Bratislavy

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na EL č. 2 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

01.08.1991

44. Řeholní domy Bratislava

01.08.1991

čp. 1450 (dům) se stavební plochou č. k. 71

01.08.1991

pozemky č. k. 72 stavební plocha, 73 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - ÚNZ města Bratislavy

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 288 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

01.08.1991

45. Klášter, řeholní dům, gymnázium Trnava

01.08.1991

čp. 231 budova se stavební plochou č. k. 690

01.08.1991

pozemek č. k. 686 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Slovenská vysoká škola technická Bratislava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k. ú. Trnava

01.08.1991

čp. 442 (dům, dvůr) se stavební plochou 687

01.08.1991

čp. 229 (dům, dvůr) se stavební plochou 688

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 4447 pro obec a k. ú. Trnava

01.08.1991

46. Řeholní domy Košice

01.08.1991

čp. 2752 (budova) se stavební plochou 251/1

01.08.1991

pozemek č. k. 251/2

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 1167 pro obec Košice a k. ú. Košice-sever

01.08.1991

čp. 449 (budova) se stavební plochou 575

01.08.1991

čp. 554 (budova) se stavební plochou 576

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Bytové hospodářství, s. p. Košice

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 20 pro obec Košice a k. ú. Košice-střed

01.08.1991

čp. 447 (budova) se stavební plochou 62

01.08.1991

čp. 36 (budova) se stavební plochou 63

01.08.1991

pozemek č. k. 65 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Národní výbor města Košic

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Košice na LV č. 10071 pro obec Košice a k. ú. Košice-střed

01.08.1991

47. Řeholní domy Modra

01.08.1991

pozemky č. k. 23/1 stavební plocha (klášter čp. 11), 23/2

01.08.1991

stavební plocha (dívčí škola), 24 zahrada, 25 zahrada, 26 stavební plocha (klášter čp. 11)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Modra

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Pezinok na LV č. 1 pro obec a k. ú. Modra

01.08.1991

48. Řeholní dům Batizovce

01.08.1991

čp. 25 (budova) se stavební plochou 286/1

01.08.1991

pozemky č. k. 285 stavební plocha, 287/1 zahrada, 286/2 stavební plocha, 286/3 stavební plocha, 286/4 stavební plocha, 286/5 stavební plocha, 287/2 stavební plocha - zahrada, 287/3 stavební plocha, 287/4 stavební plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Ústav sociální péče pro dospělé v Batizovcích

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Poprad na LV č. 291 pro obec a k. ú. Batizovce

01.08.1991

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

01.08.1991

49. Řeholní domy Piešťany

01.08.1991

čp. 1134 (dům, dvůr) se stavební plochou 1919/1

01.08.1991

čp. 1032 (dům, dvůr) se stavební plochou 1920/3

01.08.1991

pozemek č.k. 1920/2 dvůr

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 2434 pro obec a k. ú. Piešťany

01.08.1991

čp. 1133 (dům) se stavební plochou 1920/6

01.08.1991

pozemky č.k. 1919/5 ostatní plocha, 1919/6 ostatní plocha

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - MNV Piešťany

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 1 pro obec a k. ú. Piešťany

01.08.1991

pozemky č. k. 1921/1 zahrada, 1920/5 zast. plocha, 1920/4 zast. plocha, 1921/3 zast. plocha, 1919/2 zahrada

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Technické služby města Piešťany

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsáno u SG Piešťany na LV č. 120 pro obec a k. ú. Piešťany

01.08.1991

Kongregace dcer Nejsvětějšího Spasitele

01.08.1991

50. Řeholní dům v Bratislavě

01.08.1991

pozemky č. k. 9001 - zastavěná plocha a č. k. 9003 - zastavěná plocha (předtím dům č. p. III-806)

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Městská správa školských a kulturních zařízení

01.08.1991

Zapsané na SG Bratislava na EL č. 32 pro obec a k. ú. Bratislava

01.08.1991

Kongregace sester dominikánek

01.08.1991

51. Řeholní dům se zahradou v Košicích

01.08.1991

čp. 513 dům se stavební plochou 284, č. p. 970 dům se stavební plochou 280/1, pozemky č. k. 285/1 a 280/3 zastavěné plochy

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát

01.08.1991

Uživatel: Školská správa Národního výboru města Košic

01.08.1991

Zapsané u SG Košice na LV č. 10071 pro obec a k. ú. Košice-město

01.08.1991

Společnost Dcer křestanské lásky sv. Vincenta de Paul

01.08.1991

52. Řeholní domy Beluša

01.08.1991

čp. 138 (budova) se stavební plochou 4457

01.08.1991

čp. 139 (budova) se stavební plochou 1762, 3171 nepl. plocha,

01.08.1991

3172 louka, 3173 vodní plocha, 3174 louka

01.08.1991

Vlastník: Čs. stát - Restaurace Pov. Bystrica

01.08.1991

Uživatel: jako vlastník

01.08.1991

Zapsané u SG Považská Bystrica na LV č. 234 pro obec a k. ú. Beluša

Přesunout nahoru