PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 282/1991 Sb.Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Částka 51/1991
Platnost od 15.07.1991
Účinnost od 15.07.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.07.1991

282

15.07.1991

ZÁKON

15.07.1991

České národní rady

15.07.1991

ze dne 19. června 1991

15.07.1991

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

15.07.1991

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


15.07.1991

ČÁST PRVNÍ

15.07.1991

§ 1

15.07.1991

(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo").

01.01.2015

(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

01.01.2015

(3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

15.07.1991

(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.

01.05.2014

(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7).

01.07.2010

§ 1a

01.07.2010

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci

01.07.2010

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.07.2010

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.07.2010

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.07.2010

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.07.2010

d) adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) rodné číslo,

01.07.2010

d) adresa místa trvalého pobytu,

01.07.2010

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

d) druh a adresa místa pobytu,

01.07.2010

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

01.07.2010

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.07.2010

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

15.07.1991

ČÁST DRUHÁ

15.07.1991

Působnost inspekce v ochraně lesa

15.07.1991

§ 2

15.07.1991

Inspekce dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami.

15.07.1991

§ 3

15.07.1991

(1) Inspekce zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání.

15.07.1991

(2) Inspekce vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.

15.07.1991

(3) Inspekce provádí kontrolu uložených opatření. Zjistí-li, že opatření nejsou splněna, je oprávněna stanovit k jejich splnění náhradní lhůtu.

15.07.1991

(4) Inspekce je oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.

15.07.1991

§ 4

17.08.2008

Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že

15.07.1991

a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,

15.07.1991

b) při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,

15.07.1991

c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,

01.01.2004

d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů1) a tohoto zákona,

01.01.2004

e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.1b)

15.07.1991

§ 5

15.07.1991

(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

15.07.1991

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 tohoto zákona, nejpozději však do tří let od doby, kdy k porušení těchto povinností došlo.

01.06.2006

(3) Poruší-li právnická nebo fyzická osoba v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za níž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

15.07.1991

§ 6

15.07.1991

(1) O zahájení řízení o uložení pokuty informuje inspekce současně příslušný orgán státní správy lesního hospodářství.2)

15.07.1991

(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

15.07.1991

(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

15.07.1991

§ 7

01.05.2014

(1) Inspektoři jsou oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním označením.

01.05.2014

(2) Inspektoři jsou lesní stráží.4)

15.07.1991

§ 8

15.07.1991

Inspektor může v blokovém řízení uložit blokovou pokutu za přestupek proti pořádku ve státní správě na úseku lesního hospodářství, přestupek na úseku ochrany životního prostředí a přestupek za porušení jiných povinností v lesním hospodářství.5)


15.07.1991

§ 9

15.07.1991

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


15.07.1991

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

15.07.1991

1) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

01.01.2004

1b) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

01.01.2004

2) § 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.07.1991

4) § 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

15.07.1991

5) § 18 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 13 odst. 2, § 33, 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

01.05.2014

6) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

01.05.2014

7) § 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přesunout nahoru