PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 87/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

Částka 19/1990
Platnost od 29.03.1990
Účinnost od 29.03.1990
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

29.03.199031.12.2013

87

29.03.199031.12.2013

ZÁKON

29.03.199031.12.2013

ze dne 28. března 1990,

29.03.199031.12.2013

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

29.03.199031.12.2013

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


29.03.199031.12.2013

Čl. I

29.03.199031.12.2013

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.) a zákona č. 188/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

29.03.199031.12.2013

1. § 13 zní:

29.03.199031.12.2013

"§ 13

29.03.199031.12.2013

(1) Občan má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

29.03.199031.12.2013

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost občana nebo jeho vážnost ve společnosti, má občan též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

29.03.199031.12.2013

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.".


29.03.199031.12.2013

Čl. II

29.03.199031.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


29.03.199031.12.2013

Havel v. r.

29.03.199031.12.2013

Dubček v. r.

29.03.199031.12.2013

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru