PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 85/1990 Sb.Zákon o právu petičním

Částka 19/1990
Platnost od 29.03.1990
Účinnost od 29.03.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
29.03.1990

85

29.03.1990

ZÁKON

29.03.1990

ze dne 27. března 1990

29.03.1990

o právu petičním

29.03.1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


29.03.1990

Úvodní ustanovení

29.03.1990

§ 1

29.03.1990

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

29.03.1990

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

29.03.1990

(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

29.03.1990

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

29.03.1990

§ 2

29.03.1990

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

29.03.1990

§ 3

29.03.1990

Petiční výbor

29.03.1990

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

29.03.1990

(2) Petiční výbor není právnickou osobou.

29.03.1990

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

29.03.1990

§ 4

29.03.1990

Shromažďování podpisů pod petici

29.03.1990

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

29.03.1990

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

29.03.1990

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

29.03.1990

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

29.03.1990

§ 5

29.03.1990

Podání a vyřízení petice

29.03.1990

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

29.03.1990

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

29.03.1990

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

29.03.1990

§ 6

29.03.1990

Vzešla-li petice ze shromáždění,1) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.


29.03.1990

Společná ustanovení

29.03.1990

§ 7

29.03.1990

Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.

29.03.1990

§ 8

29.03.1990

Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena.

29.03.1990

§ 9

29.03.1990

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

29.03.1990

§ 10

29.03.1990

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


29.03.1990

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

29.03.1990

1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Přesunout nahoru