PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 300/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 19.07.1990
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

19.07.199031.12.2013

300

19.07.199031.12.2013

ZÁKON

19.07.199031.12.2013

ze dne 19. července 1990,

19.07.199031.12.2013

kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

19.07.199031.12.2013

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


19.07.199031.12.2013

Čl. I

19.07.199031.12.2013

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se mění a doplňuje takto:

19.07.199031.12.2013

1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

19.07.199031.12.2013

"§ 9a

19.07.199031.12.2013

(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

19.07.199031.12.2013

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahují.".

19.07.199031.12.2013

2. V § 16 odst. 2 poslední věta zní: "Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových organizací nebo svaz zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 9a.".


19.07.199031.12.2013

Čl. II

19.07.199031.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


19.07.199031.12.2013

Havel v. r.

19.07.199031.12.2013

Dubček v. r.

19.07.199031.12.2013

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru