PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 200/1990 Sb.Zákon České národní rady o přestupcích

Částka 35/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.1990

200

01.07.1990

ZÁKON

01.07.1990

České národní rady

01.07.1990

ze dne 17. května 1990

01.07.1990

o přestupcích

01.07.1990

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.07.1990

§ 1

01.07.1990

Základní ustanovení

01.03.1993

Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití.

01.07.1990

ČÁST PRVNÍ

01.07.1990

OBECNÁ ČÁST

01.07.1990

§ 2

01.07.1990

Pojem přestupku

01.07.1990

(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

01.07.1990

(2) Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací

01.07.1990

a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo

01.07.1990

b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

01.07.1990

Zavinění

01.07.1990

§ 3

01.07.1990

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

01.07.1990

§ 4

01.07.1990

(1) Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

01.07.1990

a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí nebo

01.07.1990

b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

01.07.1990

(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

01.07.1990

a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo

01.07.1990

b) věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn.

01.07.1990

(3) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.

01.07.1990

§ 5

01.07.1990

Věk a nepříčetnost

01.07.1990

(1) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

01.07.1990

(2) Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.1)

01.07.1990

§ 6

01.07.1990

Porušení povinnosti uložené právnické osobě

01.07.1990

Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle tohoto zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k jednání příkaz.

01.07.1990

Působnost zákona

01.07.1990

§ 7

01.07.1990

(1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější.

01.07.1990

(2) Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje.

01.07.1990

(3) O ochranném opatření se rozhodne podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

01.07.1990

§ 8

01.07.1990

(1) Podle tohoto zákona nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl spáchán na území České republiky.

01.03.199330.09.2016

(2) Podle tohoto zákona se posuzuje též přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupek proti majetku podle § 50, který spáchal v cizině státní občan České republiky anebo cizinec,2) který má trvalý pobyt na území České republiky, pokud takové jednání nebylo v cizině projednáno. Jiný přestupek spáchaný v cizině státním občanem České republiky anebo cizincem, který má trvalý pobyt na území České republiky, se posuzuje podle tohoto zákona nebo jiného zákona jen tehdy, jestliže jím uvedená osoba porušila povinnost, kterou má podle předpisů platných v České republice mimo území republiky, nebo jestliže to vyplývá z vyhlášených mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.

01.04.2002

§ 9

01.04.2002

(1) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nelze jako přestupek projednat, nestanoví-li zákon jinak.

01.04.2002

(2) Nelze ani vykonat sankci nebo v jejím výkonu pokračovat, jestliže se osoba, jíž byla sankce uložena, stala později osobou požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, s výjimkou osoby, která se stala poslancem nebo senátorem.

01.04.2002

(3) Podle tohoto zákona se projednávají přestupky, kterých se dopustili poslanci a senátoři, pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle zvláštních právních předpisů.2a)

01.07.1990

§ 10

01.07.1990

(1) Podle zvláštních předpisů3) se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustily

01.01.2007

a) osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci bezpečnostních sborů,

01.01.200930.09.2016

b) osoby během výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

01.07.1990

(2) Toto jednání se však projedná jako přestupek, pokud jeho pachatel přestal být osobou uvedenou v odstavci 1.

01.07.1990

Sankce

01.07.1990

§ 11

01.07.1990

(1) Za přestupek lze uložit tyto sankce:

01.07.1990

a) napomenutí,

01.07.1990

b) pokutu,

01.07.1990

c) zákaz činnosti,

15.01.2013

d) propadnutí věci,

15.01.2013

e) zákaz pobytu.

01.07.1990

(2) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.

01.07.1990

(3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.

01.07.1990

§ 12

01.03.1993

(1) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení.

15.01.2013

(2) Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti nebo zákaz pobytu lze uložit, jestliže je lze uložit za některý z těchto přestupků.

01.07.1990

§ 13

01.07.1990

(1) Pokutu lze uložit do 1000 Kčs, nestanoví-li zvláštní část tohoto zákona nebo jiný zákon pokutu vyšší.

01.10.2015

(2) V blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu do 5000 Kč, pokud tento zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení (§ 87) do 10 000 Kč.

01.01.2003

(3) Pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni. Pokuta uložená jiným správním orgánem České republiky je příjmem státního rozpočtu této republiky.

01.07.1990

§ 14

01.07.1990

(1) Zákaz činnosti lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na dobu tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o činnost, kterou pachatel vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo v souvislosti s ní.

01.03.1993

(2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem nesměl již tuto činnost vykonávat.

01.07.1990

(3) Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.

01.07.1990

§ 15

01.07.1990

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc

01.07.1990

a) byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo

01.07.1990

b) byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou.

01.07.1990

(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

01.07.1990

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

15.01.2013

§ 15a

15.01.2013

(1) Zákaz pobytu lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na dobu nejdéle tří měsíců za předpokladu, že

15.01.2013

a) byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti veřejného pořádku,

15.01.2013

b) byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání, kterého se dopustil na území stejné obce, a

15.01.2013

c) uložení takové sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku na území obce; sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního předpisu19).

15.01.2013

(2) Zákaz pobytu spočívá v tom, že se pachatel nesmí po dobu trvání zákazu pobytu zdržovat na území obce nebo její části, v níž se opakovaně dopustil přestupku ve smyslu odstavce 1, vymezené v rozhodnutí správního orgánu, který zákaz pobytu uložil.

15.01.2013

(3) Obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního předpisu19), může pachateli na základě jeho žádosti udělit povolení ke krátkodobému pobytu na území obce uvedené v odstavci 2 nebo její části. Povolení lze udělit, má-li pachatel k pobytu na území obce závažné osobní důvody, kterými jsou zejména návštěva lékaře nebo orgánu veřejné moci. Obecní úřad může povolení udělit pouze se souhlasem správního orgánu, který zákaz pobytu uložil. O žádosti rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení řízení. Nejsou-li splněny podmínky pro vydání povolení, vydá obecní úřad rozhodnutí, kterým žádost zamítne; jinak povolení udělí; žadateli vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí potvrzení o povolení k pobytu. Povolení, kterým je žadateli umožněn krátkodobý pobyt na území obce nebo její části, v níž má zakázán pobyt, obsahuje vždy vymezení, v jaké době a za jakým účelem je krátkodobý pobyt povolen. Při pobytu na území obce nebo její části, v níž má pachatel zakázán pobyt, je povinen mít při sobě potvrzení podle tohoto ustanovení.

15.01.2013

(4) Od výkonu zbytku zákazu pobytu lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.

15.01.2013

(5) O uložení zákazu pobytu, místu a době jeho trvání, popřípadě o upuštění od jeho výkonu, uvědomí správní orgán, který zákaz pobytu uložil, neprodleně Policii České republiky a v případě občanů České republiky rovněž obecní úřad obce, na jejímž území má pachatel trvalý pobyt.

01.07.1990

Ochranná opatření

01.07.1990

§ 16

01.07.1990

Ochrannými opatřeními jsou:

01.07.1990

a) omezující opatření,

01.07.1990

b) zabrání věci.

01.10.2015

§ 17

01.10.2015

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce.

01.10.2015

(2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku

01.10.2015

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30),

01.10.2015

b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě (§ 46),

01.10.2015

c) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48),

01.10.2015

d) proti občanskému soužití (§ 49), nebo

01.10.2015

e) proti majetku (§ 50).

01.10.2015

(3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, které má být uloženo.

01.07.1990

§ 18

01.07.1990

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže

01.12.2013

a) náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat,

01.12.2013

b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela, nebo

01.12.2013

c) vlastník není znám.

01.07.1990

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

01.07.1990

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky přestupku uplynuly dva roky. Ustanovení § 15 odst. 2 platí obdobně.

01.07.1990

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

01.07.1990

§ 19

01.07.1990

Zvláštní ustanovení o mladistvých

01.07.1990

(1) Při posuzování přestupku osoby, která v době jeho spáchání dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku (dále jen "mladistvý"), se přihlíží ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži.

15.01.2013

(2) Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení a nelze za něj uložit zákaz pobytu.

01.10.2015

(3) Horní hranice pokuty se u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 5000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2500 Kč.

01.07.1990

(4) Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání.

01.07.1990

§ 20

01.07.1990

Zánik odpovědnosti za přestupek

01.04.2002

(1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

01.10.2015

(2) Běh lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením.

01.10.2015

(3) Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.

01.10.2015

(4) Do běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.12)

01.07.1990

ČÁST DRUHÁ

01.07.1990

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

01.03.1993

Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

01.07.1990

§ 21

01.07.1990

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.04.2002

a) neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví nebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit nebo jej neoprávněně užije, bez úmyslu se obohatit nebo padělat veřejnou listinu nebo uvedené předměty,

01.03.1993

b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést,

01.03.1993

c) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

01.03.1993

d) úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy,

01.03.1993

e) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní nebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,

01.03.1993

f) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku nebo pozmění její obsah,

01.03.1993

g) úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

01.01.2010

h) úmyslně neoprávněně vystupuje jako úřední osoba,

01.03.1993

ch) úmyslně nedodrží omezující opatření uložené v přestupkovém řízení.

01.01.2009

i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.

01.01.2009

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až i) lze uložit pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu do 10 000 Kč.

01.06.1995

§ 21a

01.06.1995

Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí

01.06.1995

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb., a zákonem České národní rady č. 279/1992 Sb. tím, že

01.06.1995

a) v úmyslu dosáhnout přijetí do takové funkce nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj, nebo požadovaný údaj zatají,

01.06.1995

b) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce,

01.06.1995

c) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

01.06.1995

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.

01.07.1990

§ 23

01.07.1990

Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2007

a) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje, přemístí nebo umístí návěstidlo, signální nebo návěstní znak, signální nebo návěstní zařízení, informační zařízení pro cestující, vyvěšený jízdní řád, označení zastávky veřejné dopravy nebo jiného dopravního zařízení anebo neoprávněně používá takové zařízení,

01.01.2009

b) nesplní povinnost uloženou správním orgánem ke zdolání mimořádně naléhavých přepravních potřeb,

01.01.2009

c) provozuje dopravu bez povolení nebo poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro provozování dopravy,

01.01.2009

d) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro dopravu nebo přepravu nebezpečných věcí,

01.01.2009

e) úmyslně naruší činnost sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení,

01.01.2009

f) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem,

01.01.2009

g) při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je předepsána,

01.05.2013

h) užije v provozu na pozemních komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem TAXI, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím taxislužbu k jinému účelu než k výkonu práce řidiče taxislužby, nebo

01.05.2013

i) jako řidič taxislužby poškodí cestujícího na ceně jízdného.

01.05.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) lze uložit pokutu do 5000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až i) pokutu do 10000 Kč; zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), h) a i).

01.01.2009

(3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f) a g) pokutu do 5000 Kč.

01.07.2006

(4) Přestupek, za který lze uložit zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení.

01.04.2002

§ 24

01.04.2002

Přestupky na úseku podnikání

01.04.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.04.2002

a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo poskytování jiných služeb,

01.04.2002

b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost,

01.03.2008

c) poruší povinnost

01.03.2008

1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4),

01.03.2008

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin5),

01.03.2008

3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6).

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč; zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c).

01.06.2006

§ 28

01.06.2006

Přestupky na úseku sociálních věcí

01.11.2013

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost stanovenou zákonem na úseku průkazů osob se zdravotním postižením.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

01.07.1990

§ 29

01.07.1990

Přestupky na úseku zdravotnictví

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.07.1990

a) úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení,

01.10.2003

b) nedodrží opatření stanovené nebo uložené ke snížení hluku a vibrací, s výjimkou povinností stanovených pro pořádání nebo poskytnutí prostor a pozemků pro veřejné produkce hudby,

01.12.2015

c) nesplní povinnost zajistit při zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace,

18.06.2001

d) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci,

18.06.2001

e) poruší povinnost při zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami škodlivými zdraví,

01.12.2015

f) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se nezletilá fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému pravidelnému očkování,

18.06.2001

g) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis lékařského předpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis,

18.06.2001

h) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k ochraně zdraví před neionizujícím zářením,

01.12.2015

i) nestrpí nebo neprovede opatření stanovené nebo uložené k zamezení vzniku nebo šíření infekčního onemocnění nebo protiepidemické opatření nařízené k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí,

01.09.2002

j) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro pořádání zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě,

01.03.2008

k) poruší v rozporu se zvláštním právním předpisem7) zákaz inzerování a reklamy za účelem poptávky nebo nabídky tkání a orgánů,

01.09.2002

l) za účelem získání dárce tkáně nebo orgánu pro transplantaci nabídne finanční odměnu nebo jinou výhodu,

01.03.2008

m) poruší v rozporu se zvláštním právním předpisem8) anonymitu mezi dárcem tkáně nebo orgánu a jeho příjemcem,

01.10.2003

n) poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných,

01.12.2015

o) jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity,

01.12.2015

p) nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,

01.12.2015

q) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví v § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví20),

01.12.2015

r) jako poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně21) nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem,

01.12.2015

s) se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování, nebo

01.12.2015

t) neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření.

01.12.2015

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) a j), n), p), q), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 10000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. i) a o) lze uložit pokutu až do výše 50000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. r) lze uložit pokutu až do výše 30000 Kč. V blokovém řízení (§ 86) může orgán ochrany veřejného zdraví uložit za přestupky pokutu až do výše 5000 Kč.

18.06.2001

§ 29a

18.06.2001

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst

18.06.2001

(1) Přestupku podle tohoto zákona se dopustí ten, kdo

18.06.2001

a) nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,

01.03.2008

b) nesplní oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu,9)

18.06.2001

c) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody,

18.06.2001

d) vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa,

18.06.2001

e) úmyslně zničí nebo poškodí nebo neoprávněně přemístí nebo odstraní značku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody nebo území lázeňského místa,

18.06.2001

f) ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského místa,

18.06.2001

g) ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání a průzkumu přirozeně se vyskytujících zdrojů minerálních vod, plynů, peloidů a dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody.

18.06.2001

(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

01.07.1990

§ 30

01.07.1990

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2006

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

01.01.1999

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

01.07.1990

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

01.07.1990

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

01.01.1999

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

01.04.2002

f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

01.01.1999

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

01.01.1999

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

01.01.1999

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g).

01.03.2008

i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu10),

01.01.2006

j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,

01.01.2010

k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,

01.01.2010

l) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,

01.01.2010

m) kouří na místech zákonem zakázaných,

01.01.2010

n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky,

01.01.2010

o) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,

01.01.2010

p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

15.01.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu do 15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

01.07.2006

(3) Sankci za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod stanovenou hranici jen tehdy, že byl prokázán dechovou zkouškou nebo lékařským vyšetřením obsah alkoholu v krvi v množství pod 0,5 promile a současně nebylo užito žádné jiné návykové látky.

01.07.199031.08.2016

§ 31

01.07.199031.08.2016

Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže

01.07.199031.08.2016

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka.

01.07.199031.08.2016

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kčs.

01.07.1990

§ 32

01.07.1990

Přestupky na úseku kultury

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

22.05.2006

a) poruší zvláštní právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty,

22.05.2006

b) poruší zvláštní právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností.

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

01.04.2002

§ 33

01.04.2002

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě

01.04.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.04.2002

a) neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv,

01.04.2002

b) neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele.

01.04.2002

(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

01.07.1990

§ 35

01.09.2012

Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.07.1990

a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či nesprávně použije chemický nebo biologický přípravek na ochranu rostlin,

01.07.1990

b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, hnojiv, popřípadě jiných škodlivých látek,

01.09.2012

c) nesplní opatření uložené podle zvláštních právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu nebo o myslivosti,

01.07.1990

d) poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci nebo chorobami,

01.10.2015

e) neoprávněně provede změnu druhu pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, anebo neoprávněně odejme zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nebo neoprávněně provádí činnost poškozující zemědělskou výrobu na takové půdě,

01.09.2012

f) neoprávněně loví zvěř.

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f).

01.07.1990

§ 38

01.07.1990

Přestupky na úseku geologie

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně

01.07.1990

a) ohrozí nebo neoprávněně ztíží provádění státem organizovaných geologických prací,

01.07.1990

b) zničí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo průzkumné dílo, vzorek nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci.

01.07.1990

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 3000 Kčs.

01.07.1990

§ 39

01.07.1990

Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.07.1990

a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem, nebo do poddolovaného území, kam je vstup zakázán,

01.04.2002

b) úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění činnosti vykonávané hornickým způsobem, včetně důlně měřičských signálů, značek a ochrany znaků a jiných měřičských zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz vstupu,

01.07.1990

c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod nebo důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod.

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

01.07.1990

§ 41

01.07.1990

Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně

01.07.1990

a) odstraní zařízení pro rozvod elektřiny, tepla nebo topných plynů, popřípadě příslušenství nebo přípojky k těmto zařízením, měřící zařízení nebo plombu, nadzemní nebo podzemní zařízení sdělovací nebo ovládací techniky energetiky, teplárenství nebo plynárenství,

01.07.1990

b) zasáhne do zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, tepla nebo plynu, včetně odběrného rozvodního zařízení před měřícím zařízením.

01.07.1990

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kčs.

01.04.2002

§ 42

01.04.2002

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy

01.04.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

18.06.2006

a) úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný symbol než státní symbol České republiky chráněný zvláštním právním předpisem,

01.02.2009

b) neoprávněně si přisvojí vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění udělované státním orgánem a vykazuje se jím.

01.02.2009

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

01.04.2002

§ 42c

01.04.2002

Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení

01.04.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.04.2002

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije rodný, oddací nebo úmrtní list, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství,

01.04.2002

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí nebo uzavření manželství stanovenou zákonem o matrikách nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

01.04.2002

c) úmyslně neužívá při úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, která jsou uvedena v rodném nebo oddacím listu vydaném matričním úřadem v České republice nebo jiným příslušným úřadem.

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

01.07.1990

§ 43

01.03.1993

Přestupky na úseku obrany České republiky

01.07.1990

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2005

a) poruší povinnost uloženou k zabezpečení úkolů civilní obrany,

01.01.2005

b) úmyslně naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu.

01.07.1990

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kčs.

01.01.2002

§ 44

01.01.2002

Přestupky na úseku správy státních hranic

01.01.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2002

a) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,

01.01.2002

b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo volné kruhové plochy nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic nebo jestliže se tím změní jejich poloha, nebo

01.01.2002

c) neumožní nebo jinak ztíží oprávněné osobě vstup, vjezd a nebo výkon prací při správě státních hranic.

01.01.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5 000 Kč.

01.01.200331.07.2016

§ 44a

01.01.200331.07.2016

Přestupky na úseku ochrany státních hranic

01.03.200831.07.2016

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně znemožní umístění bezpečnostního prostředku zabraňujícího nedovolenému překračování státních hranic dopravními prostředky nebo úmyslně takový prostředek označený podle zvláštního právního předpisu12) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí anebo jej neoprávněně odstraní.

01.01.200331.07.2016

(2) Přestupku se dopustí občan České republiky, který při vstupu na území České republiky

01.01.200331.07.2016

a) překročí státní hranice mimo hraniční přechod,

01.01.200331.07.2016

b) se úmyslně vyhne kontrole na hraničním přechodu,

01.01.200331.07.2016

c) užije k překročení státních hranic hraniční přechod v jiné než stanovené provozní době nebo v rozporu s účelem hraničního přechodu,

01.01.200331.07.2016

pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

01.01.200331.07.2016

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 pokutu do výše 5 000 Kč.

01.07.1990

§ 45

01.07.1990

Přestupky na úseku ochrany životního prostředí

01.04.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí.

01.04.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

01.03.1993

§ 46

01.03.1993

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

01.04.2002

(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

01.01.2001

(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

15.01.2013

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

01.07.199030.09.2016

Přestupky proti veřejnému pořádku

01.07.199030.09.2016

§ 47

01.07.199030.09.2016

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.201030.09.2016

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

01.07.199030.09.2016

b) poruší noční klid,

01.07.199030.09.2016

c) vzbudí veřejné pohoršení,

01.07.199030.09.2016

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

01.07.199030.09.2016

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

01.07.199030.09.2016

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,

01.10.201230.09.2016

g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,

01.10.201230.09.2016

h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

01.10.201230.09.2016

i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

15.01.201330.09.2016

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

15.01.201330.09.2016

(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

01.01.2002

§ 47a

01.01.2002

Přestupky křivého vysvětlení

01.01.2002

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně

01.01.2002

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo

01.01.2002

b) takovou okolnost zamlčí.

01.01.2002

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

01.01.2003

§ 47b

01.01.2003

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.2003

a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,

01.01.2003

b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

01.01.2003

c) neoznačí budovu čísly popisnými,

01.01.2003

d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.

01.01.2003

(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

01.07.1990

§ 48

01.04.2002

Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 3000 Kč.

01.07.199030.09.2016

§ 49

01.07.199030.09.2016

Přestupky proti občanskému soužití

01.07.199030.09.2016

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.07.199030.09.2016

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

01.07.199030.09.2016

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

02.08.200130.09.2016

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

02.08.200130.09.2016

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,

02.08.200130.09.2016

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

15.01.201330.09.2016

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

01.01.199430.09.2016

§ 50

01.01.199430.09.2016

Přestupky proti majetku

01.01.199430.09.2016

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.01.200230.09.2016

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí,

01.06.199530.09.2016

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,

01.01.199430.09.2016

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

15.01.201330.09.2016

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz pobytu.

01.07.1990

ČÁST TŘETÍ

01.07.1990

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

01.07.1990

§ 51

01.07.1990

Obecné ustanovení

01.03.2008

Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení.13)

01.07.1990

Příslušnost

01.03.1993

§ 52

01.03.1993

Přestupky projednávají

01.01.2003

a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),

01.10.2015

b) jiné správní orgány, stanoví-li tak zákon.

01.03.1993

§ 53

01.04.2002

(1) Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

01.01.2003

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které spravují, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány.

01.03.2008

(3) Obce mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto komise jednají a rozhodují v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků;14) usnášejí se většinou hlasů. Stejné podmínky platí, pokud by projednáváním přestupků byla pověřena komise rady obce.

01.04.2002

(4) V hlavním městě Praze náleží

01.03.1993

a) působnost podle odstavce 1 městským částem s tím, že městským částem přísluší projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě jen ve věcech, které jsou jim svěřeny,

01.01.2003

b) působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem hlavního města Prahy.

01.07.1990

§ 55

01.03.2008

(1) K projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.15)

01.07.1990

(2) Přestupek, který byl spáchán v cizině československým státním občanem anebo cizincem, který má trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní republiky, nebo nelze-li místo spáchání přestupku spolehlivě zjistit, projedná správní orgán, v jehož územním obvodu pachatel má nebo naposledy měl trvalý pobyt.

01.01.2005

(3) Místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

01.07.1990

§ 57

01.07.1990

Společné řízení

01.10.2015

(1) Jestliže pachatel se dopustil více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy a které je příslušný projednávat týž orgán, projednávají se tyto přestupky ve společném řízení.

01.07.1990

(2) Společné řízení se koná též proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí a jsou projednávány týmž orgánem. K urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze věc některého pachatele přestupku vyloučit ze společného řízení.

01.10.2015

(3) Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku.

01.06.1995

Součinnost

01.06.1995

§ 58

01.10.2015

(1) Orgány Policie České republiky, Vojenské policie (dále jen „orgán policie“), státní orgány a orgány obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou, je-li známa.

01.06.1995

(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky

01.06.1995

a) proti veřejnému pořádku,

01.06.1995

b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,

01.06.1995

c) proti majetku,

01.06.1995

d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

01.06.1995

e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,

01.10.2015

f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f),

01.06.1995

učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.

01.10.2015

(3) Po provedení nezbytných šetření podle odstavce 2 orgán policie

01.06.1995

a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se projednává podle zvláštních předpisů,3) nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,

01.06.1995

b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.

01.06.1995

(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních.

01.10.2015

§ 58a

01.10.2015

(1) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené v § 52 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

01.10.2015

a) příjmení,

01.10.2015

b) jméno, popřípadě jména,

01.10.2015

c) adresa místa pobytu,

01.10.2015

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.10.2015

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.10.2015

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.10.2015

(2) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené v § 52 z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

01.10.2015

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.10.2015

b) datum narození,

01.10.2015

c) pohlaví,

01.10.2015

d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

01.10.2015

e) rodné číslo,

01.10.2015

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.10.2015

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

01.10.2015

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

01.10.2015

i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

01.10.2015

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,

01.10.2015

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

01.10.2015

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

01.10.2015

m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.

01.10.2015

(3) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají správní orgány uvedené v § 52 z informačního systému cizinců tyto údaje:

01.10.2015

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.10.2015

b) datum narození,

01.10.2015

c) rodné číslo,

01.10.2015

d) pohlaví,

01.10.2015

e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

01.10.2015

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.10.2015

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

01.10.2015

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

01.10.2015

i) omezení svéprávnosti,

01.10.2015

j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,

01.10.2015

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

01.10.2015

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

01.10.2015

m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.

01.10.2015

(4) Správní orgán uvedený v § 52 využívá při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných referenčních údajů údaje v rozsahu

01.10.2015

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby,

01.10.2015

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.

01.10.2015

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.06.1995

§ 59

01.06.1995

Státní orgány a orgány policie provedou bez zbytečného odkladu na žádost správního orgánu úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupcích, k projednávání přestupků a k výkonu rozhodnutí. Státní orgán nebo orgán policie žádost neprodleně vrátí, není-li k provedení požadovaných úkonů příslušný.

01.06.1995

§ 60

01.06.1995

Podávání vysvětlení

01.06.1995

(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

01.07.2006

(2) Tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle odstavce 1, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč.

01.01.2003

(3) Pořádková pokuta uložená orgánem obce je příjmem této obce. Pořádková pokuta uložená jiným správním orgánem České republiky je příjmem státního rozpočtu České republiky.

01.07.1990

§ 66

01.07.1990

Odložení věci

01.07.1990

(1) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc odloží, jestliže osoba podezřelá z přestupku

01.04.2002

a) požívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nejde-li o osobu uvedenou v § 9 odst. 3,

01.07.1990

b) v době spáchání přestupku nedovršila patnáctý rok svého věku nebo trpěla duševní poruchou, pro niž nemohla rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání,

01.07.1990

c) zemřela před zahájením řízení.

01.03.1993

(2) Správní orgán může věc odložit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen osobě podezřelé z přestupku za jiný čin v trestním řízení.

01.03.1993

(3) Správní orgán věc dále odloží, jestliže

01.07.1990

a) došlé oznámení (§ 67 odst. 2) neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci podle § 71,

01.07.1990

b) o skutku se koná trestní stíhání nebo řízení u jiného příslušného správního orgánu,

01.07.1990

c) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení anebo v blokovém řízení,

01.03.1993

d) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a uložené opatření se považuje za postačující,

01.07.1990

e) odpovědnost za přestupek zanikla,

01.10.2015

f) nebyl podán návrh na zahájení řízení o přestupku, jde-li o přestupek, který může být projednán jen na návrh (§ 68 odst. 1 až 3),

01.06.1995

g) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.

01.03.199330.09.2016

(4) Rozhodnutí o odložení věci se nevydává. O odložení věci se vyrozumí pouze poškozený.

01.07.1990

Zahájení řízení

01.07.1990

§ 67

01.07.1990

(1) Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh (§ 68 odst. 1).

01.06.1995

(2) Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

01.06.1995

(3) Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

01.07.1990

(4) Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

01.07.199030.09.2016

§ 68

01.08.201130.09.2016

(1) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a d) a přestupky podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu a § 50 spáchané mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel").

01.06.199530.09.2016

(2) U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán.

01.07.199030.09.2016

(3) Vyjde-li v řízení o přestupku podle § 49 odst. 1 písm. b) a d) nebo přestupku podle § 50 zahájeném na návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení z úřední povinnosti.

01.03.200830.09.2016

(4) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner16); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

01.07.1990

§ 70

01.07.1990

Náhrada škody

01.06.1995

(1) Uplatnil-li ten, komu byla přestupkem způsobena majetková škoda, nárok na její náhradu v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie v trestním řízení, pokud věc byla postoupena správnímu orgánu k projednání a nejde o přestupek, který se projedná jen na návrh (dále jen "poškozený"), působí správní orgán, který přestupek projedná, k tomu, aby byla škoda dobrovolně nahrazena.

01.07.1990

(2) Jestliže škoda a její výše byla spolehlivě zjištěna a škoda nebyla dobrovolně nahrazena, uloží správní orgán pachateli přestupku povinnost ji nahradit; jinak odkáže poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody na soud nebo jiný příslušný orgán.

01.03.1993

(3) Zemře-li poškozený, správní orgán o náhradě škody nerozhodne.

01.07.1990

§ 71

01.07.1990

Postoupení věci

01.07.1990

Správní orgán postoupí věc

01.04.2002

a) státnímu zástupci nebo orgánům policie, nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,

01.07.1990

b) orgánu příslušnému podle zvláštního předpisu3) k projednání skutku osoby uvedené v § 10 odst. 1,

01.04.2002

c) správnímu orgánu příslušnému k projednání skutku, který je jiným správním deliktem než přestupkem,

01.10.2008

d) orgánu příslušnému podle zvláštního právního předpisu k projednání přestupku osoby uvedené v § 9 odst. 3 v disciplinárním řízení2a) pokud tato osoba o takové projednání požádala.

01.07.1990

§ 72

01.07.1990

Účastníci řízení

01.07.1990

V řízení o přestupku jsou účastníky řízení

01.07.1990

a) obviněný z přestupku,

01.07.199030.09.2016

b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,

01.07.1990

c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci,

01.07.1990

d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1.

01.07.1990

§ 73

01.07.1990

Obviněný z přestupku

01.07.1990

(1) Občan je obviněným z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon. Na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.

01.07.1990

(2) Obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován.

01.07.1990

§ 74

01.07.1990

Ústní jednání

01.07.1990

(1) O přestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.

01.04.2000

(2) Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

01.07.1990

§ 75

01.07.1990

Vydání a odnětí věci

01.07.1990

(1) Kdo má u sebe věc důležitou pro zjištění skutečného stavu věci, nebo věc, která může být prohlášena za propadlou nebo zabranou, je povinen na výzvu správního orgánu ji vydat; nevydá-li ji, může se mu věc na základě rozhodnutí správního orgánu odejmout. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

01.07.1990

(2) Nebude-li vydaná nebo odňatá věc prohlášena za propadlou nebo zabranou, musí být bez zbytečných průtahů vrácena tomu, komu nepochybně patří; jinak tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata.

01.07.1990

§ 76

01.07.1990

Zastavení řízení

01.07.1990

(1) Správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliže se v něm zjistí, že

01.07.1990

a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem,

01.07.1990

b) skutek nespáchal obviněný z přestupku,

01.07.1990

c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno,

01.04.2002

d) obviněný z přestupku požívá výsad imunity podle mezinárodního práva nebo zákona, nejde-li o osobu uvedenou v § 9 odst. 3,

01.07.1990

e) obviněný z přestupku v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok svého věku nebo trpěl duševní poruchou, pro niž nemohl rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání,

01.07.1990

f) odpovědnost za přestupek zanikla,

01.07.1990

g) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení,

01.07.1990

h) za přestupek byla uložena bloková pokuta,

01.03.1993

ch) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a rozhodnutí se považuje za postačující,

01.03.1993

i) obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel,

01.07.1990

j) navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil,

01.10.2015

k) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh podán opožděně,

01.10.2015

l) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh podán osobou, která nebyla k podání návrhu oprávněna,

01.10.2015

m) v řízení z moci úřední vyšlo najevo, že jde o přestupek, který lze projednat jen na návrh podle § 68 odst. 1,

01.10.2015

n) v řízení o přestupku urážky na cti došlo ke smíru,

01.10.2015

o) věc byla postoupena podle § 71 po zahájení řízení.

01.03.1993

(2) Správní orgán může řízení o přestupku zastavit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen obviněnému z přestupku za jiný čin v trestním řízení.

01.10.2015

(3) Správní orgán zastaví řízení podle odstavce 1 písm. a), b), c), j) a k) rozhodnutím ve věci. V ostatních případech zastavení řízení se usnesení pouze poznamená do spisu a účastníci se o tom vyrozumějí.

01.07.1990

§ 77

01.07.1990

Výrok rozhodnutí

01.10.2015

Výrok rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným, musí obsahovat též popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, formu zavinění, druh a výměru sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce (§ 11 odst. 3), o započtení doby do doby zákazu činnosti (§ 14 odst. 2), o uložení ochranného opatření (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 odst. 2) a o náhradě nákladů řízení (§ 79 odst. 1).

01.07.1990

§ 78

01.07.1990

Smír

01.07.1990

U přestupku urážky na cti se národní výbor pokusí uraženého na cti a obviněného z přestupku smířit.

01.07.1990

§ 79

01.07.1990

Náhrada nákladů řízení

01.04.2002

(1) Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j), se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví ministerstvo vnitra České republiky v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky zvláštním právním předpisem.

01.07.1990

(2) Povinnost nahradit náklady řízení nelze uložit v blokovém řízení (§ 84) ani v řízení příkazním (§ 87).

01.07.1990

(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti nahradit náklady řízení podle odstavce 1 zcela nebo zčásti upustit.

01.01.2003

(4) Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl o přestupku v prvním stupni. Náhrada nákladů řízení o přestupku, který vedl jiný správní orgán České republiky, je příjmem státního rozpočtu této republiky.

01.07.199030.09.2016

§ 80

01.07.199030.09.2016

Doručování

01.07.199030.09.2016

Rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou.

01.07.1990

Odvolání

01.07.1990

§ 81

01.04.2000

(1) Proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku a, jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

01.07.1990

(2) Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody.

01.07.1990

(3) Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci.

01.04.2002

(4) U přestupků, které lze projednat jen na návrh, se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení; může se též odvolat proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 76 odst. 3).

01.07.1990

(5) Včas podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek, který není možno vyloučit.

01.07.1990

§ 82

01.07.1990

V odvolacím řízení nemůže správní orgán změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku.

01.07.1990

§ 83

01.07.1990

Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem

01.03.2008

(1) Požádá-li účastník, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem, o odložení výkonu rozhodnutí,17) správní orgán jeho žádosti vyhoví.

01.03.2008

(2) Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem se postupuje podle zvláštního předpisu.18)

01.07.1990

Blokové řízení

01.07.1990

§ 84

01.07.1990

(1) Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu (§ 13 odst. 2) zaplatit.

01.07.199030.09.2016

(2) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

01.07.1990

(3) Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, a osoby jimi pověřené a dále orgány určené tímto nebo jiným zákonem.

01.07.199030.09.2016

(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh.

01.07.1990

§ 85

01.03.1993

(1) Bloky k ukládání pokut (dále jen "pokutové bloky") vydává ministerstvo financí České republiky.

01.01.2011

(2) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného státního rozpočtu nebo rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu3a), a od příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do jeho rozpočtu nebo do rozpočtu obce.

01.07.1990

(3) Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí.

01.07.1990

(4) Pověřené osoby jsou povinny prokázat, že jsou oprávněny ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení. Na pokutových blocích vyznačí, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena.

01.10.2015

(5) Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáváno rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

01.10.2015

(6) Podnět k provedení přezkumného řízení podaný po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5 vyřizuje správní orgán, který rozhodl o uložení pokuty v blokovém řízení. Skutečnost, že přezkumné řízení nelze zahájit, sdělí správní orgán účastníkovi řízení jen v případě, že o vyrozumění požádal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel.

01.07.1990

§ 86

01.07.1990

V blokovém řízení mohou projednávat

01.10.201331.07.2016

a) orgány policie, s výjimkou Vojenské policie, též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až d) a g) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50,

01.04.200230.09.2016

b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny zvláštní právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích,

01.12.201530.09.2016

c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení infekčního onemocnění, § 29 odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení povinnosti při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n), o), p), q) a r),

01.01.200930.09.2016

d) obecní policie přestupky

01.01.2009

1. jejichž projednávání je v působnosti obce,

20.02.2016

2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce nebo osoby na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,

01.08.2011

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p),

01.05.2013

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,

01.05.2013

5. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.

01.07.1990

§ 87

01.07.1990

Příkazní řízení

01.03.1993

(1) Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty (§ 13 odst. 2).

01.07.199030.09.2016

(2) Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům je omezena.

01.07.1990

(3) Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku. Oznamuje se vždy písemně.

01.07.1990

(4) Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze.

01.07.1990

(5) Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí.

01.03.1993

(6) V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.


01.07.1990

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.1990

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.07.1990

§ 89

01.01.2003

Ústředním orgánem státní správy ve věcech přestupků je ten ústřední orgán státní správy České republiky, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinnosti zakládajícímu přestupek. Pokud nelze takto určit ústřední orgán státní správy, je jím ministerstvo vnitra České republiky ve věcech, k jejichž projednání jsou příslušné obce.

01.07.1990

§ 90

01.07.1990

Amnestii ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České republiky, uděluje vláda České republiky usnesením, které se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.

01.07.1990

§ 92

15.01.2013

(1) O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 14 odst. 3 a zákazu pobytu podle § 15a odst. 4 rozhoduje na návrh osoby, jíž byla tato sankce uložena, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni. U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

01.07.1990

(2) Proti rozhodnutí o návrhu podle odstavce 1 se nelze odvolat; návrh nelze podat opětovně.

01.07.1990

§ 93

01.07.1990

Dodržování uloženého ochranného opatření podle § 16 písm. a) kontroluje správní orgán, který ho uložil v prvním stupni.

01.07.1990

§ 94

01.07.1990

Správní orgán své pravomocné rozhodnutí o přestupku zruší, zjistí-li, že osoba, která byla uznána vinnou z přestupku, byla za týž skutek soudem pravomocně odsouzena nebo obžaloby zproštěna. Uvedená osoba má nárok na vrácení částky, kterou zaplatila na úhradu pokuty a na náhradu nákladů řízení.

01.07.1990

§ 95

01.07.1990

Ustanovení o nákladech řízení se nevztahuje na řízení o přestupku zahájená před počátkem účinnosti tohoto zákona.

01.01.2003

§ 95a

01.01.2003

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

01.04.2002

§ 96

01.04.2002

Obce, okresní úřady a kraje každoročně poskytují vždy ke dni 31. ledna údaje o projednaných přestupcích orgány místní správy ve svých správních obvodech za uplynulý kalendářní rok ke zpracování Ministerstvu vnitra.

01.07.1990

§ 97

01.07.1990

Zrušují se:

01.07.1990

1. zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění předpisů jej doplňujících a pozměňujících,

01.07.1990

2. vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění předpisů ji doplňujících a pozměňujících,

01.07.1990

3. zákon č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku,

01.07.1990

4. ustanovení § 49 až 51 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě,

01.07.1990

5. zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 10/1990 Sb., o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky.

01.07.1990

§ 98

01.07.1990

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


01.04.2002

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 62/2002 Sb. Čl. II

01.04.2002

1. Řízení o přestupku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.04.2002

2. Lhůta, po jejímž uplynutí nelze přestupek projednat, se u přestupků spáchaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí dosavadními právními předpisy.

01.01.2009

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 274/2008 Sb. Čl. IV

01.01.2009

Přestupky, jejichž projednávání v prvním stupni zahájily útvary Policie České republiky v okresech, dokončí krajská ředitelství Policie České republiky, v jejichž územní působnosti útvary Policie České republiky v okresech vykonávaly státní správu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2012

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 237/2012 Sb. Čl. III

01.09.2012

1. Řízení o přestupcích nebo jiných správních deliktech na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb. nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.09.2012

2. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené působnosti podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje.


01.07.1990

Šafařík v. r.

01.07.1990

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

01.07.1990

1) § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

01.03.1993

2) Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

01.03.1993

3) Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2010

3a) Například § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 388/1991 Sb., § 88a zákona č. 114/1992 Sb., § 34e odst. 6 zákona č. 100/2004 Sb.

01.03.1993

3b) § 47 odst. 1 zákona č. 147/1983 Sb.

01.03.200831.07.2016

12) § 5 odst. 6 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

01.03.2008

9) § 8 až 11 a § 13a obchodního zákoníku.

01.01.2002

3j) § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

01.01.2002

3k) Zákon č. 274/2001 Sb.

01.03.2008

4) § 13a obchodního zákoníku.

01.03.2008

5) § 27 až 38l obchodního zákoníku.

01.03.2008

6) § 8 až 11 obchodního zákoníku.

01.03.2008

7) § 28 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

01.03.2008

8) § 20 zákona č. 285/2002 Sb.

01.03.2008

10) § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

01.03.2008

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

01.03.2008

14) § 2 vyhlášky č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

01.03.2008

15) § 63a zákona o národních výborech.

01.03.2008

16) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

01.03.2008

17) § 75 správního řádu.

01.03.2008

18) § 244 až 250k občanského soudního řádu.

01.04.2002

12) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15.01.2013

19) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

01.12.201530.09.2016

20) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.12.2015

21) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru