PLUS na zkoušku

Zákon č. 114/1988 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.198831.12.2011

114

01.10.198831.12.2011

ZÁKON

01.10.198831.12.2011

České národní rady

01.10.198831.12.2011

ze dne 27. června 1988

01.10.198831.12.2011

o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

01.10.198831.12.2011

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


01.09.199031.12.2011

ČÁST PRVNÍ

01.09.199031.12.2011

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY

01.09.199031.12.2011

§ 1

01.09.199031.12.2011

Orgány sociálního zabezpečení

01.01.200331.12.2011

(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

01.01.200331.12.2011

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

01.01.200331.12.2011

b) krajský úřad,

01.01.200331.12.2011

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

01.01.200331.12.2011

d) pověřený obecní úřad,

01.01.200331.12.2011

e) obecní úřad.

01.01.200131.12.2011

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.

26.04.199131.12.2011

(3) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

01.09.199031.12.2011

c) sociální péči,4)

01.09.199031.12.2011

§ 2

01.09.199031.12.2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

01.09.199031.12.2011

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")

01.09.199031.12.2011

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,

01.01.200731.12.2011

d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

01.01.200131.12.2011

(2) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.

01.01.200131.12.2011

§ 3

01.01.200731.12.2011

Krajský úřad

01.01.200731.12.2011

řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení.

01.01.200331.12.2011

§ 4a

01.01.200331.12.2011

Obce a obecní úřady

01.01.200731.12.2011

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc.

01.01.200331.12.2011

ČÁST DRUHÁ

01.01.200331.12.2011

PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

01.01.200331.12.2011

HLAVA DRUHÁ

01.01.200331.12.2011

PŮSOBNOST OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

01.10.198831.12.2011

Díl první

26.04.199131.12.2011

§ 14

01.01.200731.12.2011

Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

01.10.198831.12.2011

Díl druhý

01.10.198831.12.2011

Péče o rodinu a děti

01.10.198831.12.2011

Působnost krajských národních výborů

01.04.200031.12.2011

§ 26

01.04.200031.12.2011

Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

01.01.200331.12.2011

Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci obcí oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.

01.10.198831.12.2011

Díl pátý

01.10.198831.12.2011

Péče o těžce zdravotně postižené občany

01.01.200331.12.2011

Působnost obcí a obecních úřadů

26.04.199131.12.2011

§ 32

01.01.200731.12.2011

Obec v samostatné působnosti

01.01.200731.12.2011

a) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování,

01.01.200731.12.2011

b) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,

01.01.200731.12.2011

c) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.

26.04.199131.12.2011

§ 33

26.04.199131.12.2011

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

01.01.200831.12.2011

o poskytování příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým.

26.04.199131.12.2011

§ 34

01.01.200731.12.2011

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

01.01.200731.12.2011

a) o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,

01.01.200731.12.2011

b) o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

01.01.200731.12.2011

c) o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,

01.01.200731.12.2011

d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu,

01.01.200731.12.2011

e) o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům,

01.01.200731.12.2011

f) o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

01.01.200731.12.2011

g) o poskytování příspěvku na individuální dopravu.

01.01.200331.12.2011

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod (§ 106a zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal.

01.10.198831.12.2011

Díl šestý Péče o staré občany

27.02.200631.12.2011

Díl jedenáctý

27.02.200631.12.2011

Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče

27.02.200631.12.2011

§ 51a

27.02.200631.12.2011

(1) Pověřený obecní úřad

27.02.200631.12.2011

a) posuzuje, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a), nebo jeho rodinný příslušník22b), který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a), nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče,

01.01.201131.12.2011

b) písemně sděluje Ministerstvu vnitra22c) zjištění, že osoba uvedená v písmenu a) se stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče.

27.02.200631.12.2011

(2) Pověřený obecní úřad je oprávněn provést posouzení a oznámení podle odstavce 1 v odůvodněných případech též opětovně.


01.10.198831.12.2011

ČÁST TŘETÍ

01.10.198831.12.2011

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.10.198831.12.2011

§ 53

01.10.198831.12.2011

Zvláštní příjemce

01.01.200331.12.2011

Obecní úřad, který vyplácí dávku sociální péče

01.01.199231.12.2011

a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení46) a o jeho uvolnění,

01.10.198831.12.2011

b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.

01.10.198831.12.2011

Ustanovení o řízení

26.04.199131.12.2011

§ 54

01.01.200631.12.2011

(1) Ustanovení správního řádu o správním řízení26) se nevztahují na řízení

01.01.200731.12.2011

d) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b), jde-li o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla 40a písm. a) a b), § 43 písm. a) č. 1§ 44 odst. 1 písm. b) č. 2, pokud řízení o těchto dávkách bylo zahájeno orgánem sociálního zabezpečení z moci úřední, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky v požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

01.01.200731.12.2011

f) o odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

01.01.200731.12.2011

(2) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 1 písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

01.01.200731.12.2011

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) se místní příslušnost obcí a obecních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

01.01.200631.12.2011

(5) V řízení podle odstavce 1 písm. d) se použijí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.

27.02.200631.12.2011

§ 54a

27.02.200631.12.2011

Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu při postupu podle § 51a se řídí místem pobytu22a) osoby uvedené v § 51a odst. 1 písm. a).

01.08.199831.12.2011

§ 55

01.04.200031.12.2011

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí

01.04.200031.12.2011

jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena nebo jímž byla zastavena její výplata a nebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

01.09.199031.12.2011

§ 56

01.01.200631.12.2011

(1) Odchylně od správního řádu se místní příslušnost obcí, obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů a krajských úřadů ve věcech sociální péče řídí

01.01.200731.12.2011

místem trvalého pobytu občana, jde-li o vydání průkazu mimořádných výhod.

01.01.200731.12.2011

(2) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností anebo krajský úřad, se žádost podává tomuto orgánu.

26.04.199131.12.2011

§ 56b

01.09.199031.12.2011

Součinnost orgánů a organizací

01.09.199031.12.2011

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu.

01.01.200331.12.2011

§ 56c

01.01.200331.12.2011

Soudní přezkum

01.01.200331.12.2011

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

01.01.200331.12.2011

a) dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e),

01.01.200731.12.2011

b) odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

01.01.200331.12.2011

§ 56d

01.01.200331.12.2011

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

01.10.198831.12.2011

ČÁST ČTVRTÁ

01.10.198831.12.2011

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.10.198831.12.2011

§ 57

01.10.198831.12.2011

(2) Tímto zákonem není dotčena působnost místních národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, jestliže ji podle předpisů dříve platných okresní národní výbor51) přenesl na místní národní výbor.

01.10.198831.12.2011

§ 58

01.01.199231.12.2011

Ministerstvo stanoví vyhláškou

01.01.200731.12.2011

podrobnosti o poskytování dávek sociální péče a výši dávek sociální péče.

01.10.198831.12.2011

§ 59

01.10.198831.12.2011

Zrušuje se zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 138/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 119/1983 Sb.

01.10.198831.12.2011

§ 60

01.10.198831.12.2011

Účinnost

01.10.198831.12.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


01.05.199031.12.2011

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 125/1990 Sb. Čl. II

01.05.199031.12.2011

Do zahájení činnosti posudkových komisí podle tohoto zákona zajišťují jejich úkoly lékaři a tajemníci, kteří jsou členy dosavadních posudkových komisí sociálního zabezpečení, za předsednictví posudkového lékaře sociálního zabezpečení.

01.09.199031.12.2011

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 210/1990 Sb. Čl. III

01.09.199031.12.2011

V řízení ve věcech sociálního zabezpečení, která nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon.

30.10.199031.12.2011

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 459/1990 Sb. Čl. II

30.10.199031.12.2011

Působnost orgánů sociálního zabezpečení v řízení o mateřském příspěvku se řídí právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

26.04.199131.12.2011

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 144/1991 Sb. Čl. II

26.04.199131.12.2011

1. V řízení o poskytování dávek, které se podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců poskytují uchazečům o zaměstnání a v řízení o poskytování dávek nemocenského pojištění občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění, které není ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon. Tyto orgány rovněž zařizují výplatu dávek nemocenského pojištění přiznaných před dnem účinnosti tohoto zákona.

26.04.199131.12.2011

2. Působnost národních výborů při rozhodování o přerušení zaměstnání (pojištění) z vážných důvodů a o skončení zaměstnání I. nebo II. pracovní kategorie ze zdravotních a jiných vážných důvodů pro posuzování nároků podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 přechází na okresní správy sociálního zabezpečení.

02.12.199731.12.2011

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 289/1997 Sb. Čl. V

02.12.199731.12.2011

(6) V řízení se podle čl. IV postupuje u nároků na příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného vznikajících po 31. prosinci 1997.

01.01.200731.12.2011

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 135/2006 Sb. Čl. V

01.01.200731.12.2011

Novela č. 135/2006 Sb. nezohlednila předpisy č. 109/2006 Sb. a č. 112/2006 Sb. a mění a doplňuje ustanovení zákona, které jsou už zrušeny.


01.10.198831.12.2011

Kempný v. r. Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

01.09.199031.12.2011

1) § 142 až 145 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a zákona 180/1990 Sb.

01.09.199031.12.2011

2) § 2 odst. 1 písm. c) zákona o sociálním zabezpečení.
Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 240/1988 Sb.,).
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb. a zákona 180/1990 Sb.
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.

01.09.199031.12.2011

3) Část druhá zákona o sociálním zabezpečení.

01.09.199031.12.2011

4) Část třetí zákona o sociálním zabezpečení.

01.09.199031.12.2011

5) Zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 110/1984 Sb., zákona č. 50/1987 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.

26.04.199131.12.2011

7) § 73a zákona o sociálním zabezpečení.

01.05.199031.12.2011

9a) § 63b zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 140/1988 Sb.).

01.05.199031.12.2011

9b) Např. ústavů národního zdraví, zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČR, krajských správ SNB, krajských vojenských správ.

01.01.200331.12.2011

11) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.200331.12.2011

12) § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

26.04.199131.12.2011

21) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

27.02.200631.12.2011

22a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

27.02.200631.12.2011

22b) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

27.02.200631.12.2011

22c) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

26.04.199131.12.2011

23) § 67 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

26.04.199131.12.2011

24) § 22 odst. 1 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

01.01.200631.12.2011

26) Část druhá a třetí správního řádu.

01.10.198831.12.2011

27) § 10 odst. 4 zákona o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb.

01.10.198831.12.2011

28) § 46 zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

29) § 100 zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

30) Zákon č. 107/1971 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 50/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSSR č. 112/1984 Sb.

01.10.198831.12.2011

31) § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

32) § 43 odst. 2 písm. b) zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

33) § 45 odst. 3 zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

34) § 44 zákona o rodině.

01.10.198831.12.2011

35) § 291 až 301 trestního řádu.

01.10.198831.12.2011

36) § 8 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb.

01.10.198831.12.2011

37) § 14 zákona č. 107/1971 Sb., ve znění zákona č. 110/1984 Sb.

01.10.198831.12.2011

38) § 76 až 78 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

39) § 79 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

40) § 85 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

41) § 50 zákoníku práce.

01.10.198831.12.2011

42) § 84 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

43) § 106 odst. 4 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

44) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

45) § 112 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

46) § 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

47) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

01.10.198831.12.2011

48) § 7 odst. 2 správního řádu.

01.10.198831.12.2011

49) § 144 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

50) § 144 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení.

01.10.198831.12.2011

51) § 84 správního řádu.
§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení.
§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti.

Přesunout nahoru