PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 132/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

Částka 27/1982
Platnost od 22.11.1982
Účinnost od 01.04.1983
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.198331.12.2013

132.

01.04.198331.12.2013

ZÁKON

01.04.198331.12.2013

ze dne 10. listopadu 1982,

01.04.198331.12.2013

kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

01.04.198331.12.2013

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


01.04.198331.12.2013

Čl. I

01.04.198331.12.2013

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. se mění a doplňuje takto:

01.04.198331.12.2013

1. V § 37 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.".

01.04.198331.12.2013

2. § 45 zní:

01.04.198331.12.2013

"§ 45

01.04.198331.12.2013

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, jestliže občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Přitom soud vymezí rozsah jeho práv a povinností k dítěti. Takto je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželům. Rozvodem manželství tato společná výchova zaniká; jestliže zemře jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela.

01.04.198331.12.2013

(2) Dítě se může svěřit do pěstounské péče; podmínky stanoví zvláštní předpis.

01.04.198331.12.2013

(3) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.".

01.04.198331.12.2013

3. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.04.198331.12.2013

"(2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se ukázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.",

01.04.198331.12.2013

dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.04.198331.12.2013

4. V § 68 odst. 1 písm. a) se slova "jednoho roku" nahrazují slovy "šesti měsíců".

01.04.198331.12.2013

5. V § 74 odst. 2 se na konci připojují tyto věty:

01.04.198331.12.2013

"Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.".

01.04.198331.12.2013

6. V § 92 odst. 1 větě první se slovo "nutnou" nahrazuje slovem "přiměřenou".

01.04.198331.12.2013

7. § 93 se vypouští.

01.04.198331.12.2013

8. § 95 odst. 1 zní:

01.04.198331.12.2013

"(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu jednoho roku, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.".

01.04.198331.12.2013

9. V § 100 větě druhé se slova "dvacátého pátého" nahrazují slovy "dvacátého šestého".

01.04.198331.12.2013

10. V § 103 se vypouštějí slova: "a v tomto rámci i výši ošetřovného".


01.04.198331.12.2013

Čl. II

01.04.198331.12.2013

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o rodině, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

01.04.198331.12.2013

Čl. III

01.04.198331.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.


01.04.198331.12.2013

Husák v. r.

01.04.198331.12.2013

Indra v. r.

01.04.198331.12.2013

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru