PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Opatření č. 57/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dědí

Částka 33/1955
Platnost od 15.12.1955
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.195631.03.1964

57.

01.01.195631.03.1964

Zákonné opatření

01.01.195631.03.1964

Předsednictva Národního shromáždění

01.01.195631.03.1964

ze dne 22. listopadu 1955,

01.01.195631.03.1964

kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí

01.01.195631.03.1964

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


01.01.195631.03.1964

§ 1

01.01.195631.03.1964

Účel úpravy

01.01.195631.03.1964

Péče o ochranu dětí vyžaduje, aby bylo lépe než dosud postaráno o plynulou úhradu osobních potřeb dětí v těch případech, kdy je nutno plnění vyživovací povinnosti vynucovat zákrokem se strany státu. Proto se postup při vymáhání úhrady osobních potřeb nezletilých dětí, stanovený předpisy o občanském soudním řízení, zjednodušuje a urychluje.

01.01.195631.03.1964

§ 2

01.01.195631.03.1964

Zabavení platu

01.09.195931.03.1964

(1) Změní-li dlužník zaměstnavatele poté, kdy bylo povoleno zabavení jeho platbu pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, vztahuje se zákaz daný při povolení exekuce dlužníkovu zaměstnavateli (poddlužníkovi), aby dlužníkovi platil, jakož i zákaz daný dlužníkovi, aby jakkoliv nakládal se zabaveným plateb, i na dlužníkův plat u každého dalšího zaměstnavatele (poddlužníka).

01.01.195631.03.1964

(2) Dlužníkův plat je u každého dalšího poddlužníka zabaven dnem, kdy bylo poddlužníkovi soudem do vlastních rukou doručeno vyrozumění o tom, že proti dlužníkovi byla povolena exekuce na plat; tímto dnem nabývá také vymáhající věřitel k dlužníkovu platu zástavní právo. Na to soud zároveň s doručením vyrozumění poddlužníka upozorní; vedle toho mu zašle vyúčtování srážek provedených dosavadním poddlužníkem a vyrozumí o provedených opatřeních vymáhajícího věřitele.

01.01.195631.03.1964

§ 3

01.01.195631.03.1964

Povinnosti poddlužníka

01.01.195631.03.1964

(1) Poddlužník je povinen oznámit do tří dnů soudu, kterým dnem dlužníkův pracovní poměr u něho skončil a kdo je novým zaměstnavatelem dlužníka, je-li mu tato skutečnost známa; s tímto oznámením je povinen zaslat soudu dvojmo vyúčtování srážek provedených s dlužníkova platu na úhradu vymáhané pohledávky. Na tyto povinnosti upozorní soud poddlužníka již v usnesení, kterým povoluje exekuci, a každého dalšího poddlužníka ve vyrozumění podle § 2 odst. 2.

01.01.195631.03.1964

(2) Lhůta pro vyjádření poddlužníka stanovená podle § 542a) odst. 1 o. s. ř. zkracuje se na 15 dní.

01.01.195631.03.1964

§ 4

01.01.195631.03.1964

Povinnosti dlužníka

01.01.195631.03.1964

(1) Dlužník je bez újmy povinností uvedených v § 542 o. s. ř. povinen oznámit do tří dnů soudu

01.01.195631.03.1964

a) den, kdy skončil jeho pracovní poměr u poddlužníka,

01.01.195631.03.1964

b) jméno a adresu nového zaměstnavatele.

01.01.195631.03.1964

(2) Při nástupu do práce u nového zaměstnavatele je dlužník povinen učinit prohlášení podle § 5 odst. 1.

01.01.195631.03.1964

§ 5

01.01.195631.03.1964

Povinnosti zaměstnavatele

01.01.195631.03.1964

(1) Zaměstnavatel je povinen vyžádat si od zaměstnance při nástupu do práce prohlášení, zda se proti němu nevede exekuce na plat pro pohledávku k úhradě osobních potřeb nezletilých dětí, po případě, kterým soudem a pro jakou pohledávku tohoto druhu je exekuce vedena.

01.01.195631.03.1964

(2) Zjistí-li zaměstnavatel, že proti zaměstnanci je vedena exekuce tohoto druhu, oznámí neprodleně soudu, který exekuci povolil, že zaměstnanec nastoupil u něho do práce.

01.01.195631.03.1964

§ 7

01.01.195631.03.1964

Všeobecné ustanovení

01.01.195631.03.1964

To, co je ustanoveno o zaměstnavatelích i zaměstnancích, platí přiměřeně i tam, kde plat je poskytován na podkladě členských vztahů, na podkladě sociálního zabezpečení nebo, kde jde o pracovní odměnu vyplácenou nikoli na podkladě pracovního (učebního) poměru.

01.01.195631.03.1964

§ 8

01.01.195631.03.1964

Přechodné ustanovení

01.01.195631.03.1964

U exekucí na plat pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, pokud byly zahájeny před účinností tohoto zákonného opatření, jsou dlužníci a poddlužníci povinni splnit povinnosti uložené tímto zákonným opatřením do 15 dnů od účinnosti tohoto ustanovení.


01.01.195631.03.1964

§ 9

01.01.195631.03.1964

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je všichni členové vlády.


01.01.195631.03.1964

Zápotocký v. r.

01.01.195631.03.1964

Fierlinger v. r.

01.01.195631.03.1964

Široký v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Dolanský v. r.

01.01.195631.03.1964

Štoll v. r.

01.01.195631.03.1964

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

01.01.195631.03.1964

Tesla v. r.

01.01.195631.03.1964

Kopecký v. r.

01.01.195631.03.1964

Uher v. r.

01.01.195631.03.1964

Ing. Jankovcová v. r.

01.01.195631.03.1964

Beran v. r.

01.01.195631.03.1964

Poláček v. r.

01.01.195631.03.1964

Jonáš v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Škoda v. r.

01.01.195631.03.1964

Reitmajer v. r.

01.01.195631.03.1964

Barák v. r.

01.01.195631.03.1964

Smida v. r.

01.01.195631.03.1964

Ing. Šimůnek v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Bartuška v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Kyselý v. r.

01.01.195631.03.1964

Bukal v. r.

01.01.195631.03.1964

Plojhar v. r.

01.01.195631.03.1964

Dvořák v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Šlechta v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Kahuda v. r.

01.01.195631.03.1964

Bakuľa v. r.

01.01.195631.03.1964

Málek v. r.

01.01.195631.03.1964

David v. r.

01.01.195631.03.1964

Maurer v. r.

01.01.195631.03.1964

Ďuriš v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Neuman v. r.

01.01.195631.03.1964

Krajčír v. r.

01.01.195631.03.1964

Ouzký v. r.

01.01.195631.03.1964

Krosnář v. r.

01.01.195631.03.1964

Pospíšil v. r.

01.01.195631.03.1964

Krutina v. r.

01.01.195631.03.1964

Ing. Púčik v. r.

01.01.195631.03.1964

Machačová v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Vlasák v. r.

01.01.195631.03.1964

Dr. Nejedlý v. r.

01.01.195631.03.1964

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru