PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 85/1952 Sb.Zákon o pojišťovnictví

Částka 38/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1967 (82/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.195331.12.1966

85.

01.01.195331.12.1966

Zákon

01.01.195331.12.1966

ze dne 11. prosince 1952

01.01.195331.12.1966

o pojišťovnictví

01.01.195331.12.1966

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


01.01.195331.12.1966

ODDÍL I

01.01.195331.12.1966

Všeobecná ustanovení

01.01.195331.12.1966

§ 1

01.01.195331.12.1966

(1) Aby pojišťovnictví mohlo v souladu s rozvojem národního hospodářství účelně plnit své poslání při budování socialismu, zejména vytvářením pojistného fondu k úhradě škod vznikajících družstvům a místnímu hospodářství i občanům z nahodilých událostí, upravuje se jeho činnost a organisace.

01.01.195331.12.1966

(2) K pojišťovnictví náleží provozování pojištění a zajištění.

01.01.195331.12.1966

ODDÍL II

01.01.195331.12.1966

Provozování pojištění

01.01.195331.12.1966

Právní poměry

01.01.195331.12.1966

§ 2

01.01.195331.12.1966

(1) Československá pojišťovna přestává být národním podnikem a organisuje se jako státní pojišťovací ústav; ústav se nazývá Státní pojišťovna.

01.01.195331.12.1966

(2) Státní pojišťovnu tvoří hlavní správa v ministerstvu financí a její orgány, jimiž jsou oblastní správa pro Slovensko, krajské správy a inspektoráty.

01.01.195331.12.1966

§ 3

01.01.195331.12.1966

(1) Státní pojišťovna je právnickou osobou; hospodaří podle zásad chozrasčotu a sestavuje samostatnou rozvahu.

01.01.195331.12.1966

(2) Z majetku, který má Státní pojišťovna ve správě, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem; stát neručí za závazky Státní pojišťovny.

01.01.195331.12.1966

Činnost

01.01.195331.12.1966

§ 4

01.01.195331.12.1966

(1) Státní pojišťovna má na území Československé republiky výlučné právo provozovat pojištění majetku a osob formou pojištění povinného i dobrovolného.

01.01.195331.12.1966

(2) Státní pojišťovna se účastní zábranné péče podle směrnic, které vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

01.01.195331.12.1966

(3) Výlučné právo Státní pojišťovny provozovat pojištění osob se nedotýká pojišťování dávek podle předpisů o národním pojištění a předpisů obdobných.

01.01.195331.12.1966

§ 5

01.01.195331.12.1966

(1) Proti škodám požárním, krupobitním a dalším, které určí vláda, jsou povinně pojištěny

01.01.195331.12.1966

a) národní majetek ve správě národních výborů a zemědělský majetek jimi převzatý podle zvláštních předpisů do vlastního hospodaření,

01.01.195331.12.1966

b) národní majetek ve správě podniků zapojených na rozpočty národních výborů a bytový majetek v národní správě těchto podniků,

01.01.195331.12.1966

c) plodiny, hospodářská zvířata a ostatní movité věci jednotných zemědělských družstev.

01.01.195331.12.1966

(2) Národní majetek ve správě státních orgánů, pokud nejde o národní výbory, a ve správě národních podniků se nepojišťuje. Výjimky stanoví vláda na návrh ministra financí.

01.01.195331.12.1966

§ 6

01.01.195331.12.1966

(1) Vláda stanoví rozsah a podmínky povinného pojištění.

01.01.195331.12.1966

(2) Vláda se může usnést na zavedení dalších druhů povinného pojištění nebo na rozšíření povinného pojištění na další okruh osob. Vláda může také povinné pojištění omezit.

01.01.195331.12.1966

§ 8

01.01.195331.12.1966

Předpisy o pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorových vozidel zůstávají nedotčeny.

01.01.195331.12.1966

§ 9

01.01.195331.12.1966

Ministerstvo financí určuje, které druhy dobrovolného pojištění mohou být provozovány, a vydává pro ně pojistné podmínky a sazby.

01.01.195331.12.1966

§ 10

01.01.195331.12.1966

Zaměstnanci Státní pojišťovny jsou státními zaměstnanci v oboru působnosti ministerstva financí.

01.01.195331.12.1966

§ 11

01.01.195331.12.1966

Spolupráce s národními výbory

01.01.195331.12.1966

Národní výbory spolupracují s orgány Státní pojišťovny, sledují jejich činnost a napomáhají jim při plnění jejich úkolů.

01.01.195331.12.1966

§ 12

01.01.195331.12.1966

Statut

01.01.195331.12.1966

Organisaci a působnost Státní pojišťovny, způsob jejího hospodaření, jakož i druh a výši jejích prostředků stanoví statut, který vydá ministr financí po schválení vládou.

01.01.195331.12.1966

ODDÍL III

01.01.195331.12.1966

Pojištění zahraničních risik a zajištění

01.01.195331.12.1966

§ 13

01.01.195331.12.1966

Organisaci pojišťování zahraničních risik a organisaci zajišťování upraví vláda na návrh ministra financí.


01.01.195331.12.1966

ODDÍL IV

01.01.195331.12.1966

Závěrečná ustanovení

01.01.195331.12.1966

§ 14

01.01.195331.12.1966

(1) Státní pojišťovna se zapisuje do podnikového rejstříku jako se zapisují národní podniky.

01.01.195331.12.1966

(2) Zápisy do veřejných knih a do podnikového rejstříku, potřebné k vyznačení skutečností vyplývajících z tohoto zákona, provedou soudy na návrh Státní pojišťovny s odvoláním na tento zákon.

01.01.195331.12.1966

§ 15

01.01.195331.12.1966

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména

01.01.195331.12.1966

1. zákon č. 190/1950 Sb., o úkolech a organisaci pojišťovnictví,

01.01.195331.12.1966

2. oddíly B, C, D a E nařízení č. 31/1896 ř. z. a předpisy je měnící a doplňující,

01.01.195331.12.1966

3. nařízení č. 521/1917 ř. z., jímž se stanoví některé změny nařízení ze dne 5. března 1896 č. 31 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven ("pojišťovací regulativ"),

01.01.195331.12.1966

4. vládní nařízení č. 238/1921 Sb., jímž se doplňují předpisy pojišťovacího regulativu o uložení jmění pojišťoven,

01.01.195331.12.1966

5. oddíly B, C, D a E vládního nařízení č. 307/1922 Sb.,

01.01.195331.12.1966

6. zákon č. 147/1934 Sb., o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny,

01.01.195331.12.1966

7. čl. I a II vládního nařízení č. 331/1942 Sb.

01.01.195331.12.1966

§ 16

01.01.195331.12.1966

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


01.01.195331.12.1966

Gottwald v. r.

01.01.195331.12.1966

Dr. John v. r.

01.01.195331.12.1966

Zápotocký v. r.

01.01.195331.12.1966

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru