PLUS na zkoušku

Nařízení č. 178/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.195131.03.1964

178.

01.01.195131.03.1964

Nařízení ministra spravedlnosti

01.01.195131.03.1964

ze dne 20. prosince 1950,

01.01.195131.03.1964

kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou

01.01.195131.03.1964

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 11 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


01.01.195131.03.1964

§ 1

01.01.195131.03.1964

Při určení obecného soudu dále uvedených právnických osob rozhoduje sídlo jejich organisačně nižší správy, jde-li o věc, která se týká převážně této nižší správy. Organisačně nižší správou se rozumí:

01.01.195131.03.1964

u Revolučního odborového hnutí příslušná krajská odborová rada;

01.01.195131.03.1964

u Jednotného svazu českých zemědělců v Praze a Jednotného sväzu slovenských roľníkov v Bratislavě příslušný krajský nebo okresní sekretariát;

01.01.195131.03.1964

u Československé obce sokolské příslušný krajský nebo okresní výbor Sokola;

01.01.195131.03.1964

u Československého svazu mládeže příslušný krajský nebo okresní výbor;

01.01.195131.03.1964

u Československého svazu žen příslušný krajský nebo okresní výbor;

01.01.195131.03.1964

u Svazu bojovníků za svobodu a u Svazu lidových protifašistických bojovníků příslušné jednoty, po př. odbočky;

01.01.195131.03.1964

u Československého Červeného kříže příslušná krajská nebo okresní úřadovna;

01.01.195131.03.1964

u Státní banky československé a Investiční banky, národního podniku, příslušný oblastní ústav těchto bank v Bratislavě, jakož i jejich pobočka nebo jiný peněžní ústav, pověřený úkolem pobočky;

01.01.195131.03.1964

u Ústřední národní pojišťovny Národní pojišťovna v Bratislavě, jakož i příslušná okresní národní pojišťovna;

01.01.195131.03.1964

u Československých státních drah, národního podniku, příslušné oblastní ředitelství v Praze, Plzni, Olomouci nebo v Bratislavě a expositura v Košicích, dále příslušná železniční stavební správa;

01.01.195131.03.1964

u Československé státní automobilové dopravy, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský podnik, dopravní závod, zasilatelský závod, dílenský závod, zásobárna a středisko pracujícího dorostu;

01.01.195131.03.1964

u Československé státní pošty, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský poštovní inspektorát, krajská správa spojů;

01.01.195131.03.1964

u Československých státních statků, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný inspektorát, statek nebo hospodářství sdružené v oblasti příslušného statku;

01.01.195131.03.1964

u Československých státních lesů, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský

01.01.195131.03.1964

inspektorát, příslušné ředitelství podnikového závodu nebo poboček (lesních, stavebních, semenářských a podobně);

01.01.195131.03.1964

u Ústředí pro mechanisaci zemědělství oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušná strojně traktorová stanice;

01.01.195131.03.1964

u Československých stavebních závodů, národního podniku, oblastní správa v Bratislavě, jakož i příslušné správy jednotlivých závodů;

01.01.195131.03.1964

u Československé pojišťovny, národního podniku, oblastní ústav v Bratislavě, jakož i příslušné pobočky;

01.01.195131.03.1964

u Ústřední rady družstev a u Slovenské rady družstev příslušná krajská rada družstev;

01.01.195131.03.1964

u Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a u Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, jejich příslušný krajský závod;

01.01.195131.03.1964

u Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a u Veľkodistribučného podniku, družstva s o. r., jejich příslušná krajská správa;

01.01.195131.03.1964

u národních podniků obchodních krajská (oblastní) správa;

01.01.195131.03.1964

u Biogeny, národního podniku, příslušná správa jednotlivých závodů;

01.01.195131.03.1964

u Mediky, národního podniku, příslušná krajská nebo oblastní správa podniku nebo odpovědný správce lékárny;

01.01.195131.03.1964

u Svazu československých spisovatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

01.01.195131.03.1964

u Svazu československých výtvarných umělců v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

01.01.195131.03.1964

u Svazu československých skladatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

01.01.195131.03.1964

u Ochranného svazu autorského, lidového družstva v Praze, Slovenský sväz autorský v Bratislavě;

01.01.195131.03.1964

u Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze jeho odbočka v Bratislavě.


01.01.195131.03.1964

§ 2

01.01.195131.03.1964

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


01.01.195131.03.1964

Zápotocký v. r.

01.01.195131.03.1964

Dr. Rais v. r

Přesunout nahoru