PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 176/1950 Sb.Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 02.04.1964
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.195101.04.1964

176

01.01.195101.04.1964

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

01.01.195101.04.1964

ze dne 19. prosince 1950

01.01.195101.04.1964

o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám*)

01.01.195101.04.1964

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


01.01.195101.04.1964

§ 1

01.01.195101.04.1964

(1) Exekuci proti:

01.01.195101.04.1964

a) lidovým družstvům, zapsaným v podnikovém rejstříku, v oddílech pro jednotná zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová bytová družstva a ostatní lidová družstva,

01.01.195101.04.1964

b) Velkodistribučnímu podniku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Praze a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislavě,

01.01.195101.04.1964

c) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Praze a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvu s ručením obmedzeným, v Bratislavě, lze vést jen způsobem a v rozsahu uvedeném v § 437 odst. 1 občanského soudního řádu.

01.01.195101.04.1964

(2) Dozorčím orgánem ve smyslu § 437 odst. 1 občanského soudního řádu je Ústřední rada družstev v Praze pro družstva v zemích českých a Slovenská rada družstev pro družstva na Slovensku; u jednotných zemědělských družstev příslušný okresní národní výbor, u lidových peněžních ústavů ministerstvo financí, u družstev uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) ministerstvo vnitřního obchodu.

01.01.195101.04.1964

§ 2

01.01.195101.04.1964

Ustanovení § 1 odst. 1 platí též o právnických osobách, u nichž obecný zájem, zejména rozvoj národního hospodářství vyžaduje zvýšené ochrany. Výpočet těchto právnických osob a příslušných dozorčích orgánů stanoví ministr spravedlnosti.

01.01.195101.04.1964

§ 3

01.01.195101.04.1964

Exekuce povolená proti ustanovením §§ 1 a 2, jakož i všechny vykonané exekuční úkony jsou neplatné. Soud zruší exekuci i všechny exekuční úkony z úřední povinnosti (§ 437 odst. 2 občanského soudního řádu).


01.01.195101.04.1964

§ 4

01.01.195101.04.1964

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951. Provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


01.01.195101.04.1964

Zápotocký v. r.

01.01.195101.04.1964

Dr. Rais v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.195101.04.1964

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze sbírky na str. 326.

Přesunout nahoru